7 jaar geleden

Christelijke vrijheid (I+II)

I

Galaten 5 vers 1

“Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk brengen”.

We horen vaak mensen spreken over christelijke vrijheid, maar wat is ware christelijke vrijheid? Is het vrijheid dat je doet wat je wilt? Wat is hiervan de grondslag en waar vindt men deze vrijheid? Wat belemmert christelijke vrijheid?

In Romeinen 3-8 leren we dat we vrij zijn van: de schuld van de zonde, de slavernij van de wet, macht van de zonde. In Galaten 2-6 leren we dat we gestorven zijn aan de wet en met Christus gekruisigd zijn (Gal. 2:19-20). Ons is ook verteld dat we het vlees gekruisigd hebben en dat de wereld voor mij gekruisigd is (Gal. 5:24; 6:14). Vrijheid is vrij zijn van dat, wat bindt (Joh. 8:31-36). Ware christelijke vrijheid is de vrijheid van de nieuwe natuur dat er van houdt om te gehoorzamen en de wil van God te doen. Het is waar dat het vlees, indien het niet in de dood gehouden wordt, deze vrijheid kan gebruiken als een losbandigheid, dat is niet de ware vrijheid in Christus. Ware vrijheid vraagt niet, kan ik dit of dat doen en kan ik mij dit wel permitteren als christen?

Romeinen 14 toont ons wat het is dat ware vrijheid motiveert. Het is niet de vrijheid om te doen wat ik ook maar wil, echter ten eerste en vooral de vrijheid te doen wat mijn Heer ook maar wil wat ik doen moet! Wel zeven keer lezen we in Romeinen 14 vers 6-9 het woord “Heer”. De sleutel tot ware christelijke vrijheid is dat ik mij realiseer dat ik niet van mijzelf ben en dat ik gekocht ben met de prijs van het kostbare bloed van Christus (1 Kor. 6:19-20). Mijn leven is niet van mij, ik leef niet meer voor mezelf, maar voor die Ene, Die mij heeft liefgehad en Zich voor mij overgaf.

Het volgende wat we leren uit Romeinen 14 is, dat mijn vrijheid in Christus niet aan mij is om te doen wat mij ten goede komt, maar voor mij betekent om anderen op te bouwen en te versterken (Rom. 14:14-23). Ware christelijke vrijheid richt zich niet op het dienen van mijzelf en te leven zoals het mij behaagt. Ware vrijheid brengt ware VREUGDE door Jezus als eerste te plaatsen, anderen daartussen en jezelf als laatste!

II

2 Korinthe 3:17:

“De Heer nu is de Geest; waar nu de Geest van [de] Heer is, is vrijheid”.

We hebben gezien dat ware christelijke vrijheid van ons veronderstelt dat we de Heer dienen niet uit angst of uit een gevoel van plicht, maar uit dankbaarheid en liefde. Het zorgt er ook voor dat we op anderen gericht zijn in plaats van op onszelf gericht te zijn!

In het bovenstaande vers zien we waar deze vrijheid gevonden wordt! Het wordt gevonden wanneer we ons richten op de Persoon van Christus! In de context van 2 Korinthe 3 benadrukt Paulus dat Christus de sleutel is tot het Oude Testament. Hier benadrukt hij het opnieuw. Velen zien dit vers als een krachtige verklaring van de Godheid van de Heilige Geest en het kan zo zijn, maar in de context van de passage moet worden benadrukt  dat alle typen en schaduwen van het Oude Testament hun vervulling vinden in Christus! Zo bemoedigt ons vers ons werkelijk, dat overal waar Jezus Christus als Heer erkend wordt, daar vrijheid is!

Romeinen 8 vers 15 herinnert ons eraan dat de Heilige Geest ons introduceert in een leven van vrijheid. “Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader!” De inwoning van de Heilige Geest in ons leven is erop gericht om ons te wijzen op de Persoon van Christus (Joh. 16:13-15). Als wij Hem zien, worden we veranderd naar Zijn beeld (2 Kor. 3:18), opdat Zijn licht in ons door zou schijnen naar de verloren wereld waarin wij leven (2 Kor. 4: 1-7).

Paulus was een mooi voorbeeld van wat we zien in 2 korinthe 4 vers 8-11. Hij leefde in de werkelijkheid van ware christelijke vrijheid! Hij droeg in zijn lichaam het sterven van de Heer Jezus om, opdat ook het leven van Jezus zich in zijn lichaam zou openbaren! Hij was bereid in zijn aardse vat verbroken te worden, opdat het licht van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus zou worden gezien! Dat is op ‘Christus lijkende’ vrijheid!

Timothy Hadley Sr., © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW