Gemeenschap

29 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (03)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 41 Stap 3: Petrus bidt niet   “Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” Nadat de Heer Jezus Zijn discipelen slapend heeft aangetroffen, zegt Hij tegen Petrus: “Waakt en bidt!” Hier breidt de Heer Zijn opdracht uit, om zo te zeggen. Zij moesten niet alleen waken, maar ook bidden. De Heer wist, dat de duivel een gelegenheid zocht om de discipelen in verzoeking te brengen...

Lees verder
1 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (02)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 40 Stap 2: Petrus waakt niet, hij slaapt   “En Hij kwam bij de discipelen en vond hen in slaap, en Hij zei tot Petrus: Je was dus niet in staat één uur met Mij waken?”   De Heer Jezus ging met Zijn discipelen naar de Hof van Gethsémané. Daar had Hij Petrus, Jakobus en Johannes speciaal heengebracht om in het bijzonder voor de tijd van lijden en sterven die voor Hem lag te bidden. Hij zei...

Lees verder
1 jaar geleden

Eenheid met Christus (3)

Eenheid met Christus in Zijn opstanding Vervolg op ‘Verbondenheid met Christus.’ Dit is het derde en laatste deel van een serie over onze verbinding met Christus in Zijn dood, en onze vereniging met Hem in het opstandingsleven. In het eerste artikel hebben we gekeken naar het gekruisigd zijn met Christus en het ter dood brengen van onze leden, en we zagen dat de kruisiging van de Heer Jezus verband houdt met het einde van de wereld van de mens en...

Lees verder
1 jaar geleden

Het huis van God (3) – 1 Timotheüs 3 vers 15

De grote gedachte van God die door de hele Schrift loopt, is dat God gemeenschap wil hebben met mensen. God schiep de mens naar Zijn beeld, schepselen met wie Hij omgang wilde hebben. Hij bezocht Adam in de Hof van Eden. Maar toen kwam de zonde in de wereld en daarmee de scheiding van God. Had God nu gefaald in Zijn voornemen? Bij Abel leren we dan, dat God in Zijn genade de mens aanneemt op de grondslag van een...

Lees verder
2 jaar geleden

Falen in het leven van een gelovige (1)

 Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 05.10.2021, geactualiseerd: 06.10.2021. Inhoud > Inleiding > Reddende en herstellende genade > Twee manieren waarop iemand zich van God afkeert. > Twee verbindingen die de gelovige heeft met God > Hoe kan falen worden voorkomen? > Het behouden van een goede gemoedstoestand > De hogepriesterlijke bediening van de Heer Jezus > Wat is de oorzaak van het falen? > 1. Iemand wijkt af in het hart > 2. Opgeven van...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (89)

Voor de Geest zaaien   “Want wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie voor de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Gal. 6:8).   De Zoon van God kwam om ons eeuwig leven – leven in overvloed – te geven. Hij zond ook de Heilige Geest die ons ertoe brengt om van dit leven te genieten (verg. Joh. 4:14). Welke positieve dingen zijn er, die wij kunnen doen of waarmee...

Lees verder
2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (7)

“Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan” (Ps. 57:2).   Psalm 57 is nog een van Davids psalmen die vanuit een grot geschreven is. In Psalm 142 is David op zijn dieptepunt, maar in Psalm 57 vinden we David op zijn knieën. We zagen in Psalm 142 dat David diep verwond was en in...

Lees verder
2 jaar geleden

De Zoon spreekt over het huis van Zijn Vader (05)

Johannes 14 vers 1-3: 1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Een eeuwige verblijfplaats...

Lees verder
2 jaar geleden

Gemeenschap met het altaar

1 Korinthe 10 vers 14-22 Voor vele gelovige christenen lijkt het de uitdrukking van christelijke vrijheid te zijn om hierheen en daarheen te gaan (we hebben het nu niet zozeer over wereldse als wel over religieuze plaatsen) en daarna ook weer plaats te nemen aan de tafel van de Heer. Welnu, de Korinthiërs dachten er ooit net zo over. Deze manier van denken bracht hen ertoe vrijmoedig om te gaan met de heidenen en hun offers aan de afgoden. Zij...

Lees verder
2 jaar geleden

Een uiteenzetting van 1 Korinthe 10 vers 16–21

1 Korinthe 1 vers 1,2 en 9; hoofdstuk 8; hoofdstuk 10   Het is van het grootste belang om Bijbelverzen te begrijpen, niet alleen in hun onmiddellijke context, maar binnen het hele boek of de brief waarin ze worden gevonden, en niet te vergeten met inachtneming van de algemene leer van de hele Bijbel. Deze brief is rechtstreeks gericht tot de gemeente van God in Korinthe, maar heeft een universele toepassing, aangezien zij allen omvat, “in elke plaats die de...

Lees verder