2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (03)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 41

Stap 3: Petrus bidt niet

 

“Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”

Nadat de Heer Jezus Zijn discipelen slapend heeft aangetroffen, zegt Hij tegen Petrus: “Waakt en bidt!” Hier breidt de Heer Zijn opdracht uit, om zo te zeggen. Zij moesten niet alleen waken, maar ook bidden. De Heer wist, dat de duivel een gelegenheid zocht om de discipelen in verzoeking te brengen (Luk. 22:31).

Gebed is de bijzondere uitdrukking van gemeenschap en afhankelijkheid. De duivel lacht als wij leven en werken in onafhankelijkheid, maar hij beeft als wij bidden! Het gebruik van het “wapen van het gebed” is daarom de enige manier om niet in verzoeking te komen wanneer de duivel ons kwaad wil doen. In gebed kunnen wij ons laten voorbereiden op gevaar voordat de feitelijke situatie zich voordoet.

Helaas heeft Petrus niet gebeden, zodat zijn verdere weg niet gekenmerkt wordt door geestelijke kracht. Als we naar de Heer Jezus kijken, zien we welke kracht uitgaat van de gemeenschap met Zijn Vader in gebed. Hoe duidelijk is het verschil tussen Petrus en de Heer als we kijken naar de volgende verzen. Daar zien we hoe rustig en gesterkt de Heer de situatie van Zijn gevangenneming aanvaardt.

In tegenstelling tot Petrus, die vleselijk handelt en zelfs het oor van de dienaar van de hogepriester afslaat. De Heer Jezus als de volmaakte Mens leefde in deze volmaakte afhankelijkheid. Als Hij dat deed, hoeveel meer hebben wij dan afhankelijkheid en versterking nodig!? Een broeder verwoordde het eens zo: veel gebed – veel kracht, weinig gebed – weinig kracht, geen gebed – geen kracht!

En als we naar ons leven kijken, hoe ziet ons gebedsleven er dan uit? Is het iets dat ons elke dag kenmerkt? Het gebed zou geen “lastige plicht” moeten zijn, dat een goed christen van tijd tot tijd doet. Het moet een vreugdevolle houding van toewijding aan de Heer zijn, iets dat kenmerkend is voor ons leven.

Hoe mooi als we een diep verlangen hebben naar gemeenschap met de Heer. Dan zullen wij een “overwinnaarsleven” leiden in afhankelijkheid van Hem en in Zijn kracht. Laten we Petrus niet vergeten als een geheugensteuntje en kijken naar de Heer Jezus en van Hem leren! Een discipel die bidt stopt met zondigen, maar een discipel die stopt met bidden zondigt!

Wordt DV vervolgd.

 

Manuel Dietermann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 15.06.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW