1 jaar geleden

“Abba, Vader“

Laten we nog eens kijken naar de Naam die de omgangstaal is van een mens zodra hij christen is geworden: zelfs de kleine kinderen – zij die jong zijn in het geloof – “hebben de Vader gekend” (zie 1 Joh. 2:13), en “Abba” is de omgangstaal van de kleine kinderen in Israël. En toch is er een lieflijkheid en een rijkdom van betekenis in deze Naam die zelfs de oudste heilige op aarde niet volledig begrijpt. Opmerkelijk genoeg is dit woord niet in onze moedertaal vertaald, en inderdaad gebruikt Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, het overeenkomstige Griekse woord niet in Romeinen 8 vers 15 en Galaten 4 vers 6. Het staat daar zoals de Heer zelf het gebruikte toen Hij zich in gebed neerknielde in worsteling in de hof van Gethsémané. Zo kunnen wij hetzelfde woord horen dat uit Zijn mond kwam toen Hij zich daar tot Zijn Vader richtte.

Markus bericht ons, dat de Heer zei: “Abba, Vader!” (Mark. 14:36) – Markus beschrijft Hem als de volmaakte dienaar. Zijn weg van dienstbaarheid had Hem gebracht tot dit donkere uur waarin Hij moest zeggen: “Mijn ziel is zeer bedroefd, tot [de] dood toe” (Mark. 14:34). Tot wie kon hij zich wenden? Alleen tot Hem die Hij diende met zo’n heilige en volmaakte toewijding en in wie Hij al zijn vertrouwen stelde. En zo legde Hij de hele zaak in de handen van de Vader, zeggende: “… Maar niet wat Ik wil, maar wat U [wilt]!” (Mark. 14:36). Wat een gezegende onderwerping, wat een vertrouwen en wat een vertrouwelijkheid! En wie kan de liefde meten waarmee de Vader Hem daar beschouwde. De Heer had gezegd: “Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven afleg … Dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen” (Joh. 10:17,18). Kwam deze zelfde liefde niet tot Hem in de hof en wist de Heer niet van deze liefde? Dat was zeker zo. En het lijkt ons, dat we iets leren over de betekenis van de naam “Abba” als we zien hoe van de zijde van de Heer vertrouwen en heilige onderwerping aan de wil van de Vader opstijgen en hoe op Zijn beurt onuitsprekelijke liefde van de zijde van de Vader neerstroomt. De naam “Abba” beschrijft een relatie waarin volmaakte liefde wordt beantwoord met volmaakt vertrouwen. Het is op deze wijze, dat wij deze Naam geopenbaard zien. In Hem en door Hem is deze Naam volmaakt geopenbaard.

Door onvoorstelbare genade zijn wij in deze gemeenschap gebracht, en daarom mogen wij “Abba” zeggen wanneer wij tot God bidden. Deze naam beschrijft het karakter van onze relatie met God. Het is er niet één van slavernij of angst. Wij staan niet op een afstand, maar zijn heel dichtbij. De naam “Abba” houdt een heilige nabijheid in, verbonden met de diepste eerbied. Het beschrijft een liefde voor ons en een zorg voor ons die ons aantrekt en ons met een onverbrekelijke band bindt aan Hem die die Naam draagt – een liefde en zorg die in ons een steeds groeiend vertrouwen en ware gehoorzaamheid teweegbrengt. In het licht van het lijden van de tegenwoordige tijd, waarover Romeinen 8 spreekt, en dat door velen van Gods kinderen zeer sterk gevoeld wordt, is deze naam, Abba, zeer lieflijk, zeer gezegend. In die zin kunnen wij zeggen: “Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar [Zijn] voornemen zijn geroepen” (Rom. 8:28).

En Galaten 4 vers 6 moedigt ons aan: “En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon in onze harten uitgezonden, die roept: Abba, Vader.” Deze Geest is de Geest van God, maar in dit bijzondere karakter werkzaam als de Geest van Zijn Zoon en op deze bijzondere wijze. Als wij ook de betekenis van deze uitroep willen begrijpen, moeten wij naar de Zoon kijken.

“U zult tot Mij roepen: Mijn Vader, en u zult zich van achter Mij niet afkeren” (Jer 3:19b) – dit was Gods Woord tot een afvallig volk in de oudheid, en het is gebleken dat deze naam, Abba, ons evenzeer behoedt voor dwalen als voor zorgen. Wij rusten in de wetenschap van Zijn volmaakte liefde en zorg voor ons, wat ons lot in de toekomst ook moge zijn. Onderwerping aan Zijn wil en vertrouwen in Zijn liefde beheersen ons leven totdat het lijden van deze tijd plaats maakt voor de heerlijkheid die geopenbaard zal worden aan ons, de geliefde kinderen en voorbestemde erfgenamen van God (Rom. 8:18).

 

John Thomas Mawson; © SoundWords

Engelse originele titel: “Abba, Father”.
Bron: www.stempublishing.com
Online in het Duits sinds: 09.07.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW