1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (89)

Voor de Geest zaaien

 

“Want wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie voor de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Gal. 6:8).

 

De Zoon van God kwam om ons eeuwig leven – leven in overvloed – te geven. Hij zond ook de Heilige Geest die ons ertoe brengt om van dit leven te genieten (verg. Joh. 4:14).

Welke positieve dingen zijn er, die wij kunnen doen of waarmee wij “vervuld” kunnen worden om het werk van de Geest in ons te bevorderen? De volgende zeven voorbeelden kunnen ons helpen om vandaag meer van het eeuwige leven te genieten:

– In Kolosse schrijft Paulus: “Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen” (Kol. 3:16). Het “rijkelijk” bezigheid met het Woord van God is een sleutel tot een met de Geest vervuld leven.

– Een andere sleutel geeft de apostel ons in Filippi 4 vers 8: “Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, bedenkt dat.” Wanneer deze positieve dingen onze gedachten vullen, schept dat ruimte voor het werk van de Heilige Geest.

– Ook het gebed is een sleutel die de deur opent voor het werken van de Heilige Geest. Wij hebben toegang tot de Vader door de Geest (Ef. 2:18), en tot de troon van de genade – in de tegenwoordigheid van God – vervult Hij ons met vertrouwen en vrijmoedigheid.

– Het is het doel van de Geest om Christus te verheerlijken. Dit doen wij onder meer wanneer wij geestelijke liederen zingen tot eer van God. Door dit te doen, maken wij ons als het ware één met het doel van de Geest, zodat Hij vrij in ons kan werken.

– De eerste christenen volhardden in de gemeenschap van de apostelen en leefden in opofferende broederliefde (verg. Hand. 2:42; 4:32,33). Praktische gemeenschap in de familie van God – met hen die hetzelfde eeuwige leven bezitten – versterkt ons geestelijk leven. De Geest zelf wil deze praktische gemeenschap bewerken; en als wij er zelf ook naar streven, dan staan wij op één lijn met Hem (verg. Fil. 2:1; 2 Kor. 13:13).

– De Geest van God woont zowel in individuele gelovigen (verg. 1 Kor. 6:19) als in het huis van God (verg. 1 Kor. 3:16). Het is de bedoeling dat de Geest werkt op de plaats waar christenen samenkomen in de naam van Jezus. Daarom is het bijwonen van de samenkomsten, waar wij in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus komen, ook iets waardoor wij zaaien voor de Geest.

– Last but not least: de Heilige Geest is verheugd als wij ons met hemelse dingen bezighouden en ook een hemelse gezindheid hebben. Paulus schrijft: “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenkt de dingen die boven zijn …” (Kol. 3:1,2). De Geest wil ons bezighouden met hemelse dingen als we onze gedachten daarop richten!

Verlangt u ernaar vervuld te worden met de Heilige Geest? Met welke positieve dingen bent u bezig, die het werk van de Geest bevorderen? Wanneer was de laatste keer, dat u materiële zaken hebt opgeofferd voor de bevordering van het Koninkrijk van God? “Als u dan in de onrechtvaardige Mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?” (Luk. 16:11).

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 13.04.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW