Gemeenschap met de Heer

48 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 dagen geleden

Overdenking Psalm 119 (10)

Psalm 119 vers 17-24 Hoofdstuk 4 Gebeden van de dienaar Gimel, Daleth, He, Waw, Zaijn, Chet, Teth, Jod (vs. 17 tot 80) Gimel Dit couplet laat zien wat het Woord is voor een trouwe dienaar. Het verkwikt. Het is in het hart geschreven en maakt het mogelijk om problemen van buitenaf te overwinnen. Vers 17 tot 24 Na het gebed van de “oudere” hebben we het gebed van de dienaar. Beginnend met het 3e couplet (Gimel), gaat het door tot...

Lees verder
4 weken geleden

1 Johannes 2 vers 15

“Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.” De apostel Johannes schrijft dit ernstige woord aan de kinderen van God. Ook voor hen is er nog steeds het gevaar dat ze zich tot de wereld wenden en de “huidige koers van de tijd” gaan liefhebben. Dit komt niet in één keer. Alles heeft zijn ontwikkeling. Voordat de ziel zich richt op het zichtbare,...

Lees verder
1 maand geleden

Het Johannes-evangelie (10c)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 3 vers 11-21   Eeuwig leven Het resultaat voor elke Israëliet die naar de koperen slang keek, was dat hij in leven bleef. Maar het resultaat voor iedereen die in de verhoogde Zoon des mensen gelooft, is echter nog veel meer. Het resultaat is niet alleen, dat hij in leven blijft, maar dat hij eeuwig leven ontvangt. Het is niet alleen een redding voor dit aardse leven, maar de hoogste zegen die een mens ooit kan ontvangen....

Lees verder
2 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (11)

Bijbelgedeelte: Psalm 101 vers 4+6 Jouw gemeenschap met christenen Beste gelovige vriend, Ik wil je nu op het hart drukken hoe belangrijk de gemeenschap met christenen is. Veel van wat al gezegd is over oude banden en vriendschappen zou hier ook passen, maar herhaling is niet nodig. Het volstaat te zeggen, dat de beste manier om weg te blijven van oude verbindingen is om nieuwe te maken en te onderhouden. David zei: “De kwaaddoeners zal ik niet kennen.  … Mijn...

Lees verder
5 maanden geleden

De profeet Daniël (12)

Bijbelgedeelte: Daniël 3 vers 24-27 24. sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o koning! 25. Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van...

Lees verder
6 maanden geleden

De profeet Daniël (10)

Bijbelgedeelte: Daniël 3 vers 13-18 Daniël 3 vers 13-15: 13. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abed-Nego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. 14. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet aanbidt? 15. Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn,...

Lees verder
7 maanden geleden

Eén ding …

1 mei 2023 Psalm 27:4 “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.” David, de schrijver van deze Psalm, had een hart naar God. Hij verlangde ernaar in de aanwezigheid van de Heer te zijn en Hem met heel zijn hart te aanbidden. David begreep dat de...

Lees verder
11 maanden geleden

Verlang jij naar de Heer Jezus?

Lezen: Lukas 12 vers 22-34 Lucas 12 behandelt eerst de angsten en zorgen van gelovigen (vs. 22-32). Niemand maakt meer problemen in de gemeente van God en in onze harten dan deze twee. Hoe verdrijft de Heer onze angst? Door een grotere vrees, de vrees voor God. Hoe verdrijft Hij onze zorgen? Door de zorg van God! Dan zegt Hij: Nu zijn jullie vrij om aan Mij te denken. Op aarde vergaat alles (vs. 33,34). Mot, roest en dieven bederven...

Lees verder
12 maanden geleden

Bijbel contrastrijk (01)

Vaak struikelen / nooit struikelen Bijbelplaatsen: Jakobus 3 vers 2; 2 Petrus 1 vers 5-7; Judas vers 24-25 Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en daarom willen wij in de nabije toekomst enkele ervan kort bekijken. Vaak struikelen Jakobus, de grote practicus onder de briefschrijvers, belicht ons dagelijks leven met scherpte....

Lees verder
1 jaar geleden

Een dankbaar hart hebben (deel één)

1 Thessalonicenzen 5 vers 18: “Dankt in alles, want dat is [de] wil van God in Christus Jezus jegens u.” Als je de Bijbel doorleest, zie je steeds weer de opdracht om te danken! In feite wordt het zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament als een gebod gegeven. Sommigen noemen 1 Thessalonicenzen 5 vers 16-18 het gebod voor iedere volgeling van Christus: “Verblijdt u altijd. Bidt onophoudelijk. Dankt in alles, want dat is [de] wil van God...

Lees verder