Berouw

17 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (9)

Jesaja 66 vers 1-2: “Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust? Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de HEERE. Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.” Stéfanus citeert deze...

Lees verder
3 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (7)

Jesaja 57 vers 15: “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.” Een schrijver noemde dit vers een van de grootste verzen in het boek Jesaja. God wordt geopenbaard als de Hoge en Verhevene,...

Lees verder
4 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (3)

Psalm 51 vers 12,19: “Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. … De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.” De Heer is nabij hen die een gebroken hart hebben en verlost hen die een verbrijzelde geest hebben (Ps. 34:18). Een voorbeeld hiervan wordt gezien in het leven van koning David. Hij bevindt zich in deze gebroken toestand vanwege de zonde...

Lees verder
7 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (2)

Jakob en Ezau Deze tweelingen waren heel verschillend. “Toen die jongens groot werden, werd Ezau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jakob echter was een oprecht man, die in tenten woonde” (Gen. 25:27). Dit op zichzelf gaf noch de een noch de ander enige voorkeur voor God. Moet niet ieder mens de bouw van zijn lichaam, zijn natuurlijke gaven en zijn intellectuele vermogens zonder morren of eigendunk uit de hand van zijn Schepper aanvaarden? Voor...

Lees verder
1 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (10)

Bijbelverzen: Lukas 22 vers 61 en 62 Stap 3: Petrus verlaat de voorhof van de hogepriester   De vorige keer herinnerden wij ons dat de Heer Petrus aanzag en daardoor een waarachtig berouw en berouw in Petrus’ hart teweegbracht. Petrus besefte de omvang van zijn zonde in het licht van God en hij ging naar buiten en weende bitter. Vandaag willen we kort ingaan op “naar buiten gaan” en wat dat ook voor ons betekent. We lezen opnieuw Lukas 22:61-62....

Lees verder
1 jaar geleden

Falen in het leven van een gelovige (4) – herstel …

Herstel na falen (2)   Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 09.10.2021, geactualiseerd: 09.10.2021. Inhoud > Wat is het bewijs dat iemand werkelijk berouw heeft? > Het voorbeeld van Naomi > Als iemand keer op keer faalt > De “derde” en “zevende” dag > Bemoediging voor degene die gefaald heeft Wat is het bewijs dat iemand werkelijk bekeerd is? Petrus is het voorbeeld bij uitstek van een falende gelovige in het Nieuwe Testament, maar Naomi is...

Lees verder
2 jaar geleden

Een deur van hoop

Bijbelplaatsen: Johannes 10 vers 9; Hosea 2 vers 13-14; Zacharia 13 vers 2   Er zijn niet veel deuren die tot behoudenis, tot redding leiden. Er is er slechts één. Jezus zei: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden” (Joh. 10:9). Er zijn ook niet veel deuren die van een zwakke of afvallige geestelijke toestand naar een toestand van kracht en nabijheid van God voeren. Ook hier is er maar één Deur, en we...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (35)

Het beslissende richtpunt “Jezus weende1 … En Jezus hief de ogen op en zei: Vader, Ik dank U …” (Joh. 11:35,41). De man van Sichar, Die vermoeid bij de bron zat, is dezelfde Die met de Heilige Geest doopt, zodat mensen het eeuwige leven kunnen genieten (Joh. 4). De Zoon van de timmerman, Die in de boot op het kussen sliep, heeft de macht om de storm en de golven te gebieden en Zijn discipelen te redden uit alle nood (Mark....

Lees verder
4 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (7)

Handelingen 2 vers 37-47 Vers 37 en 38 Bij het luisteren naar de prediking van Petrus, vervulde het hart van een groot aantal mensen onder het publiek zich met een gevoel van berouw. Ze zagen de ernst van hun schuld in, die ze zichzelf hadden opgelegd door de afwijzing van Hem, die God nu tot Heer en Christus heeft gemaakt. Hun geweten werd geraakt met het oog op deze feiten, die hen ten laste gelegd werden en die onherstelbaar waren. Wat...

Lees verder
5 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (8)

Zie, Mijn Knecht “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jes. 53:5). Deze ontroerende verzen geven details over het lijden van de Messias voor Zijn volk. Bepaalde Joodse leiders beweren dat Jesaja 53 het lijden beschrijft dat Israël doorstaan heeft. Het lijdt geen twijfel dat Israël veel geleden heeft … en de Grote Verdrukking is nog...

Lees verder