2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (9)

Jesaja 66 vers 1-2:
“Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust? Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de HEERE. Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.”

Stéfanus citeert deze twee verzen in Handelingen 7 vers 49-50 in overeenstemming met zowel Salomo als Jesaja over de grootheid van God! Hij wordt gezien is Zijn grootheid als Schepper, en tegelijkertijd zien we de grootheid van Zijn genade door te zien op hem die arm is en een verslagen geest heeft, en die beeft voor Zijn Woord.

Jesaja wil ons helpen onze God in het juiste perspectief te zien. De vraag wordt gesteld: “Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust?” De Schepper van het universum woont niet in tempels die door mensenhanden zijn gemaakt (Hand. 7:48). Salomo dacht hierover na in 1 Koningen 8 vers 27: “Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb!”

Maar hoe leerzaam om de rest van ons vers te lezen. Hier leren we waar God werkelijk verlangt te rusten: “Op de ellendige en verslagene van geest, en die beeft voor Mijn woord.” Dit woord “verslagen” betekent getroffen of geslagen. Het heeft letterlijk de betekenis van verlamd of uitgeschakeld zijn. Het wordt hier gebruikt om iemand aan te duiden, die zich bewust is van zijn eigen toestand tegenover een heilig God! Deze verzen beschrijven iemand die gebroken is in de aanwezigheid van een ontzagwekkende God, die zich zijn eigen nietigheid in vergelijking met Zijn grootheid heeft gerealiseerd, en toch ook de verbazingwekkende genade heeft ervaren van een God, Die zich neerbuigt om tot ieder van ons te spreken door Zijn Woord!

Velen van ons zijn opgegroeid met het horen van het Woord van de Heer, we zijn gewend geraakt om dingen te horen over onze God. Maar Hij verlangt, dat het Woord van God een invloed op ons heeft, als wij Zijn grootheid Persoon en de grootheid van Zijn genade onderkennen. Mogen we toch nooit gewend of nonchalant worden om in Zijn heilige aanwezigheid te zijn! Mogen we komen met een arme en berouwvolle geest, en beven bij Zijn woord en genieten van Zijn heilige aanwezigheid in ons leven!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW