2 jaar geleden

Falen in het leven van een gelovige (4) – herstel …

Herstel na falen (2)

 

handschlag.jpg

Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 09.10.2021, geactualiseerd: 09.10.2021.

Inhoud

> Wat is het bewijs dat iemand werkelijk berouw heeft?

> Het voorbeeld van Naomi
> Als iemand keer op keer faalt
> De “derde” en “zevende” dag

> Bemoediging voor degene die gefaald heeft

Wat is het bewijs dat iemand werkelijk bekeerd is?

Petrus is het voorbeeld bij uitstek van een falende gelovige in het Nieuwe Testament, maar Naomi is het voorbeeld bij uitstek van een falende gelovige in het Oude Testament die door de genade van God werd hersteld. Laten we eens kijken naar haar verhaal, dat prachtig de tekenen van ware bekering illustreert.

Het voorbeeld van Naomi


Ze trekt een duidelijke scheidslijn onder het leven in Moab

Laten we enkele verzen lezen uit Ruth 1:

• Ruth 1 vers 6 en 7: “Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de HEERE naar Zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was, en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda.”

We zien hier, dat de goedheid van God in Naomi’s hart werkte, toen ze hoorde dat God brood had gegeven aan Zijn volk. Het resultaat was: “Zij trok weg uit de plaats waar zij geweest was.” Dat wil zeggen, ze maakte een duidelijke breuk met waar ze in Moab mee te maken had gehad. Wij lezen niet, dat zij ooit naar dat land is teruggekeerd. Hieruit blijkt, dat ze echt klaar was met Moab. Spreuken 28:13 zegt: “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.” Dat is precies wat Naomi deed: ze verliet Moab.

Als iemand hersteld wil worden, maar zijn band met de wereld niet verbreekt (met dezelfde mensen en dingen die hem in de eerste plaats van de Heer hebben weggeleid), dan toont dat aan, dat zijn berouw niet erg diep is, als er al sprake is van berouw. Het is een teken dat er iets mis is. Mijn vriend, als je hersteld wilt worden, moet je uit de omstandigheden komen waarin je je bevindt! Het is noodzakelijk dat je dat doet. Als je dat niet doet, zal het je weer naar beneden trekken.

Ze is bedroefd, dat haar ongehoorzaamheid anderen leed heeft aangedaan

• Ruth 1 vers 13: Naomi zei: “Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie: de hand van de HEERE is tegen mij uitgestrekt.”

Naomi had spijt, dat zij verdriet had veroorzaakt in het leven van haar schoondochters. Het is altijd een goed teken wanneer een berouwvol persoon zich realiseert, dat zijn ongehoorzaamheid anderen heeft gekwetst of beledigd. Mijn vriend, als je in een christelijk gezin bent opgegroeid, denk dan eens aan het verdriet, dat je in het hart van je ouders hebt veroorzaakt! Heb je ooit stilgestaan bij het verdriet en de pijn die je je vader en moeder hebt aangedaan door de genoegens van de zonde na te jagen?

Zij keert terug naar het beginpunt

• Ruth 1 vers 19: “Zo gingen zij samen [Naomi und Ruth] verder, tot zij in Bethlehem kwamen.”

Bethlehem was precies de plaats van waaruit Naomi naar Moab was gegaan. Zij had daar gewoond toen zij in het land Israël woonde (Ruth 1:1). Ze ging precies daarheen terug, waar ze de weg oorspronkelijk had verlaten. God wil, dat wij teruggaan naar de wortel van onze afwijking – naar het begin waar de dingen hun loop namen – en het goedmaken. We moeten terugkeren naar de plaats waar we waren, voordat we van de weg afdwaalden.

Abraham is hier een ander voorbeeld van. Er wordt gezegd dat hij, toen hij uit Egypte terugkeerde, terugkeerde naar de plaats waar hij zijn altaar had achtergelaten (Gen. 12:8; 13:3). Het altaar vertegenwoordigt de gemeenschap met God. Dit wijst erop, dat de gemeenschap was hersteld. Een goed teken van herstel is dat iemand weer geniet van de gemeenschap met de Heer.

Zij toont een geest van oprechte gebrokenheid en nederigheid

• Ruth 1 vers 20: Naomi zei tot hen: “Noem mij niet Naomi, noem mij Mara.”

Mara betekent “bitter.” Naomi gaf daarmee aan, dat zij diepe bitterheid in haar ziel voelde over haar hele levensweg. Dit is een ander aspect, dat duidelijk is bij iemand die zich werkelijk bekeerd heeft: Er is echte gebrokenheid en nederigheid. David zegt: “De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten” (Ps. 51:19). Toen Hizkia hersteld was, zei hij: “Nu mag ik al mijn jaren gerust verdergaan, de bitterheid van mijn ziel te boven gekomen” (Jes. 38:15).

God verlangt “waarheid in het binnenste” (Ps. 51:8); als dat het geval is, zal er deze nederigheid zijn. Als iemand belijdt, dat hij door de Heer is hersteld, maar een hooghartige houding aanneemt, toont dat aan, dat het werk van de bekering niet erg diep was. Hoe dieper het berouw heeft geploegd, hoe meer iemand in ootmoed zal wandelen.

Zij rechtvaardigt God in alles, wat haar is overkomen en wat Hij heeft toegelaten.

• Ruth 1 vers 20: “… want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan.”

Toen zij dit zei, klaagde zij niet, maar zij rechtvaardigde God in Zijn trouw dat Hij tot haar gesproken had om haar terug te brengen. Zij had haar man en haar twee zonen door de dood verloren en aanvaardde de kastijding als juist en rechtvaardig. Ze zei niet: “Kijk wat mij is overkomen; dit is niet eerlijk. Ik verdien dit niet.” Nee, ze accepteerde het als komende uit de hand van een trouwe en liefhebbende God.

Ze belijdt openlijk haar schuld

• Ruth 1 vers 21: “Ik ging vol weg …”

Ze gaf niemand anders dan zichzelf de schuld van haar vertrek. Zij zei niet: “Mijn man heeft mij tegen mijn wil meegenomen naar Moab. Als hij er niet was geweest, was ik er nooit geweest.” Nee, ze maakte geen excuses voor waar ze heen was gegaan en wat ze had gedaan. Ze gaf zichzelf de schuld en gaf haar falen in dit alles toe. Sommigen belijden hun zonde, maar praten zich er tegelijkertijd uit. Dat is geen bekering. Jaren geleden, werd een man betrapt op diefstal. Hij bekende, dat hij een touw had gestolen, maar verzweeg dat er een paard aan het andere eind vastgebonden was! Als iemand het moeilijk vindt om toe te geven dat hij iets verkeerd heeft gedaan, dan is zijn belijdenis niet oprecht.

Zij geeft de volledige eer aan de Heer voor haar herstel

• Ruth 1 vers 21: “… maar de HEERE heeft mij leeg laten terugkeren.”

In tegenstelling tot de broeder die ik eerder noemde en die zei: “Ik ben teruggekeerd,” gaf Naomi de Heer de eer, dat Hij haar had teruggebracht. Psalm 23 vers 3 zegt: “Hij verkwikt mijn ziel [of: Hij herstelt mijn ziel].”

Zij wil onder het volk van de Heer zijn

• Ruth 1 vers 22: “Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst.”

Dit wijst erop, dat zij weer onder het volk van de Heer wilde zijn. Dit is nog een teken dat iemand echt hersteld is. Als iemand zegt dat hij hersteld is, maar hij wil niet tot het volk van de Heer behoren, dan is er iets mis. Dit doet me denken aan iemand die zei: “Ik heb de gemeente lief – ik kan alleen de mensen niet uitstaan!” Zo’n houding toont aan dat er iets mis is. Het is normaal om gemeenschap te willen hebben met je broeders en zusters in het geloof. Handelingen 2 vers 42 zegt: “Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden.” Dit zijn de vier ankers van het normale leven van de gemeente.

Als iemand keer op keer faalt

Als iemand in het verleden keer op keer heeft gefaald, is dat meestal omdat zijn berouw slechts oppervlakkig was. God zoekt “waarheid in het binnenste” in een berouwvol persoon (Ps. 51:6). Met andere woorden, Hij wil echtheid. Wanneer iemand keer op keer faalt, is dat meestal omdat zijn [eigen] wil niet is gebroken. Eenvoudiger gezegd, zo’n persoon wordt niet gekenmerkt door de dingen die we in Naomi zagen. Hij wil misschien hersteld worden, maar hij wil zijn levensstijl niet opgeven – een levensstijl die hem in de eerste plaats van de Heer heeft weggetrokken! Hij heeft de heiligheid van God niet begrepen, en hij heeft de ernst niet begrepen van wat hij heeft gedaan. Bijgevolg ziet hij niet de gevaren van het voortzetten van dergelijke verbindingen.

De “derde” en “zevende” dag

Tijdens de woestijnreis van de kinderen Israëls bood de Heer hun genadiglijk een middel om van hun verontreiniging te worden gereinigd: Hij gaf hun het “reinigingswater1 (Num. 19:9). Dit water was letterlijk een brouwsel van water en bepaalde andere ingrediënten dat zij bewaarden, zodat iemand die zich verontreinigd had, zich kon reinigen. Het is een type van de herstellende genade van de Heer Jezus Christus, die ons reinigt van verontreiniging wanneer wij in zonde gevallen zijn.

Ik vermeld dit, omdat het water van de reiniging tweemaal moest worden toegepast voordat iemand gereinigd was. De ene toepassing moest op de “derde dag” gebeuren en de tweede op de “zevende dag” (Num. 19:12). Het feit dat het water tweemaal moest worden aangebracht, toont ons dat God de zonde niet licht opvat. Volledig herstel kost tijd. Deze twee dagen zijn typerend voor de twee stadia in het herstel van de ziel van een mens. “De derde dag” spreekt over het besef van de mens van de begane zonde. Het geweten komt in actie en doet hem de zonde belijden. Hij begrijpt dat Christus geleden heeft voor de begane zonde en dat hij behagen heeft gevonden in iets dat Christus lijdensweg aan het kruis heeft gekost. Op de “zevende dag” gaat het werk in de mens verder en hij beseft wat de genade van God heeft gedaan om deze zonde van hem weg te nemen.

Iemand is op de “derde dag” als hij overweldigd wordt door verdriet over zijn zonde. Wanneer hij de “zevende dag” bereikt, is er vreugde in de ziel omdat hij weet dat de genade de zonde heeft weggedaan.

Bemoediging voor degene die gefaald heeft

Mijn vriend, als je herstel nodig hebt, moet je begrijpen, dat de duivel niet wil dat je hersteld wordt. Hij zal je zo goed als hij kan dwarsbomen. Hij doet dit door je te ontmoedigen – tot het punt dat je het opgeeft. Laat dat niet gebeuren.

Misschien twijfel je en ben je bang om terug te keren naar de Heer en Zijn volk. Laat deze negatieve gedachten jou niet ontmoedigen om op te staan en terug te keren tot de Heer; je zult ontdekken, dat Hij jou nog steeds liefheeft! God zal jou ontvangen zoals de Vader de verloren zoon ontving.

Ach, genadige Heer, als we bedenken
hoe licht we ons oog van U afwenden,
U verwaarlozen en vergeten,
zelfs naar de vijand luisteren,
dan vervult dat ons met schaamte en berouw.
Te bedenken dat U steeds Dezelfde bent.
Vrije vertaling van onderstaand lied

But, gracious Lord, when we reflect
How apt to turn the eye from Thee,
Forget Thee, too, with sad neglect,
And listen to the enemy,
And yet to find Thee still the same.
Het is dit, dat ons met schaamte vervult.2

Misschien zeg je, “Het heeft geen zin dat ik terugkom. Ik heb gefaald en iedereen zal me als een mislukkeling zien. Ze zullen me waarschijnlijk mijden en me behandelen als een tweederangs christen.” Mijn vriend, deze houding toont aan, dat er geen diep berouw in je ziel is geweest. Je bent meer bezorgd om je reputatie dan om de eer van de Heer! Het belangrijkste zou moeten zijn, dat je de wil van God in je leven doet, koste wat het kost. Je zult pas hersteld worden als je vindt, dat je het terecht verdient om door de Heer en Zijn volk te worden gemeden. Ik haast mij echter te zeggen, dat je een vergissing begaat als je denkt, dat het volk van de Heer zo hard is als je denkt, dat het is. Velen van hen zijn zelf hersteld door de genade van God! En ze weten hoe jij je voelt. Luister niet naar deze leugen van de duivel.

Je denkt misschien: “Ik heb gefaald en ben afgedwaald op de weg van het geloof, en als je eenmaal hebt gefaald op deze manier, zul je weer falen, want: Eens een misstap, altijd een misstap.” Mijn vriend, ik wil, dat je weet, dat daar ook niets van waar is. In feite, is het een leugen die recht uit de hel komt! De duivel is de vader der leugen (Joh. 8:44), en hij zal zulke gedachten gebruiken om iemand die gefaald heeft, te doen opgeven. Ik ken een broeder die al jaren op de weg van mislukking loopt. Hij zei, dat een oude zuster hem had verteld, dat iemand die één keer heeft gefaald, daarna steeds weer zal falen. Ze zei: “Eens een mislukking, altijd een mislukking!” Op dat moment was hij bezig geweest om te proberen weer op te staan, maar deze uitspraak zat hem zo dwars, dat hij het maar opgaf en doorging met zondigen. Hij geloofde de leugen! Mijn vriend, het is een schaamteloze leugen; het is een pure uitvinding van de duivel. Wij zijn hier om je te vertellen, dat de Heer je voorgoed kan herstellen. Jeremia 3 zegt:

• Jeremia 3 vers 22: “Keer terug, afkerige kinderen, Ik zal u van uw afdwalingen genezen.”

Misschien faal je vaak en val je terug, en je “overtredingen” mogen “vele” en “talrijk” zijn zoals die van Israël (Jer. 5:6; 8:5; 14:7), maar je hebt nooit zo vaak gefaald, dat de Heer je niet zou kunnen herstellen.

Ruben faalde moreel zwaar, maar het woord tot hem was: “Moge Ruben leven en niet sterven, en mogen zijn mannen groot in aantal zijn!” (Deut. 33:6).

Beste medechristen, als je gefaald hebt – er is hoop voor je. De Heer kan en zal je herstellen. Hij wacht erop om jou met open armen te ontvangen. Hij houdt van jou en heeft de prijs betaald voor al jouw zonden – zelfs voor de zonden die je beging nadat je gered was. Hij heeft ze weggedaan en roept je op tot Hem terug te keren. Moge God je de genade geven om dat te doen.

SLOT.

Engl. Originaltitel: „Backsliding and Restoration“ – First E-Book Edition – October 2018 – E-Book Version 1.5
Vertaling: Stephan Isenberg

NOTEN REDACTIE Soundwords:
1. Opmerking van de redactie van Soundwords: ‘Het Hebreeuwse woord wordt in de Engelse King James Bijbel vertaald als afzondering.’
2. Text: R. Viney. Rond 1840 of eerder. (Opmerking van de redactie van Soundwords: Lied “O that we never might forget,” Nr. 224 uit Hymns for the Little Flock en Spiritual Songs. In het Duits, ongeveer: O gnäd’ger Herr, wenn wir bedenken, / wie leicht wir uns von dir abwenden, / dich auch versäumen und vergessen / und dabei hören auf den Feind / Dass Du doch stets derselbe bist, / erfüllt mit Scham und Demut uns.)

 

Engl. Originaltitel: „Backsliding and Restoration“ – First E-Book Edition – October 2018 – E-Book Version 1.5
Vertaling naar het Duits: Stephan Isenberg

Slot.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW