11 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (7)

Jesaja 57 vers 15:
“Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.”

Een schrijver noemde dit vers een van de grootste verzen in het boek Jesaja. God wordt geopenbaard als de Hoge en Verhevene, Die in eeuwigheid woont en Wiens naam heilig is. Deze woorden openbaren onze God als verheven boven de hele schepping! Er is een grote kloof tussen Hem en het universum, Hij is eeuwig en Zijn koninkrijk zal eeuwig doorgaan. En toch wil Hij ons in Zijn heilige aanwezigheid hebben!

Hij heeft een weg voorzien voor hen die door de zonde verbrijzeld zijn, om Zijn heilige tegenwoordigheid binnen te gaan. Voor allen die tot het welzijn van het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis zijn gekomen, is er toegang tot de heilige tegenwoordigheid. Paulus legt het zo uit: “Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door Wie wij ook de toegang verkregen hebben <door het geloof> tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in [de] hoop op de heerlijkheid van God” (Rom. 5:1-2). 

In zijn commentaar op ons vers schreef FC Jennings: <Maar Hij, de oneindig Hoge, oneindig Verhevene, oneindig Heilige, kiest een andere woonplaats. Welke andere woning kan door Zijn pracht voor Hem geschikt zijn? Deze – de berouwvolle en nederige geest! En wat is het effect van deze Verhevene die zo komt wonen? Is het een ineenkrimpende angst, een verschrikking, een vernietiging en verwelking van alle leven, zoals wanneer een overwinnaar een zwakke tegenstander overweldigt? Neen, het is altijd de heropleving (het levend maken) van het ware leven met zijn heilige begeleidingen van liefde, vreugde en vrede!>

Ik wil me concentreren op dit woord herleven, het wordt twee keer genoemd in ons vers. Het heeft de betekenis van “doen leven.” Dit is wat er gebeurt als we tot Christus komen, we ontvangen leven van boven en worden opnieuw geboren (Joh. 3:3-8). Ons vers zegt, dat Hij de geest en het hart levend maakt. Hij is in staat leven te geven aan onze geest, én in staat leven te geven aan ons hart. Maar er is hier een toepassing voor hen die door het leven verbrijzeld zijn. Als u tot Hem komt met een berouwvol hart, is Hij in staat u te doen herleven! Dit woord berouwvol betekent letterlijk ‘verbrijzeld poeder.’ Breng uw verbrijzeld hart tot Hem, Hij is in staat het levend te maken! Kom tot Hem met een nederige geest en Hij is in staat en bereid om u levend te maken!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW