1 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (10)

Bijbelverzen: Lukas 22 vers 61 en 62

Stap 3: Petrus verlaat de voorhof van de hogepriester

 

De vorige keer herinnerden wij ons dat de Heer Petrus aanzag en daardoor een waarachtig berouw en berouw in Petrus’ hart teweegbracht. Petrus besefte de omvang van zijn zonde in het licht van God en hij ging naar buiten en weende bitter. Vandaag willen we kort ingaan op “naar buiten gaan” en wat dat ook voor ons betekent. We lezen opnieuw Lukas 22:61-62.

“En de Heer keerde Zich om en keek Petrus aan; en Petrus herinnerde zich het woord van de Heer, hoe Hij tot hem gezegd had: Voordat [de] haan vandaag kraait, zult je Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.”

Het ware berouw in Petrus’ hart, dat wil zeggen, de erkenning van zijn zonde en schuld tegenover een heilig God, doet hem de zonde zien vanuit de ogen van God. Het besef hoe vreselijk de zonde is in de ogen van God veroorzaakt een diep verlangen in ons om de zonde niet langer te willen doen. We willen de Heer niet langer beschamen of bedroeven.

Juist daarom ging Petrus uit de voorhof van de hogepriester. Hij ging weg uit de gevarenzone, weg van de plaats die hem had verleid om de Heer te verloochenen. Hij verliet die plaats zo snel als hij kon. Zijn hart is veroordeeld, berouw heeft hem veranderd, en nu wil hij beslist niet langer blijven op de plaats die voor hem een plaats van schaamte is geworden.

Hebben we dat ooit meegemaakt? Dat de Heer ons veroordeelt en tot bekering brengt en dat wij dan beseffen dat wij in een gevaarlijke plaats zijn? Wij moeten dergelijke “plaatsen van gevaar” vermijden omdat wij ons eigen onvermogen hebben leren kennen om de gevaren te weerstaan. In Genesis 39 vinden we Jozef die, zodra hij het gevaar van zondigen tegen God inzag, wegliep. Dit is ook voor ons een bemoedigend voorbeeld.

Maar wat zijn de plaatsen van gevaar voor ons vandaag? Wel, het kunnen er veel zijn, individueel, verschillend voor elk. Iedereen heeft bepaalde zwakke punten die de duivel wil gebruiken om ons ten val te brengen: Enerzijds zijn het internet, boeken of tijdschriften die ons verleiden tot het bekijken van immorele beelden, anderzijds zijn het films of computerspelletjes met geweld en immorele inhoud.

Wat het ook is, als we zo’n plaats van gevaar herkennen, moeten we die indien mogelijk vermijden! Elke aanvaarding of zelfs niet-veroordeling van de zonde in ons hart kan ons vroeg of laat tot zonde verleiden. Dan wordt zonde “normaal” en zien we niet langer de afschuwelijkheid van de zonde zoals God die ziet.

Laten we elkaar aanmoedigen om weg te lopen als dat nodig is. Dit is altijd het geval wanneer wij in de verleiding komen om te zondigen. Aan de andere kant moeten we elkaar ook aanmoedigen om voor de naam van de Heer op te komen en te strijden wanneer dat gepast is. Om dit verschil te onderkennen is geestelijk onderscheidingsvermogen nodig, dat de Heer ons ook graag geeft als wij Hem daarom vragen.

Wordt DV vervolgd.

 

Manuel Dietermann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 29.06.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW