Christendom

1050 artikelen in deze categorie gevonden
13 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (2)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Hoofdstuk twee Alpha: WAT HET IS De fundamenten van de Alpha-cursus werden oorspronkelijk in 1979 gelegd door het werk van Charles Marnham. Gedurende de tijd dat hij verbonden was aan een bekende Anglicaanse kerk in west Londen (Holy Trinity Brompton), wilde hij een cursus ontwerpen om de basiswaarheden van het christelijk geloof te bezien op een wijze die een hulp zou zijn voor nieuwe christenen. Na de eerste aanzet van...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (8)

Prediken, geloven, verzegelen, dopen is de Goddelijke volgorde, die wij hier waarnemen. God en zijn Woord veranderen nooit hoezeer, zoals de mensen zeggen, “de tijden veranderen”. Met de tijden mogen de menselijke opinies en de godsdienstige inzettingen veranderen, het Woord van God – nooit! Joden, heidenen, Samaritanen beleden te geloven in Christus, alvorens zij gedoopt werden. Inderdaad vooronderstelt de doop het bezit, door het geloof, van het eeuwige leven; niet, zoals in menselijke belijdenis-geschriften rechtstreeks of zijdelings geleerd wordt, dat...

Lees verder
13 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (1)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Voorwoord Regelmatig wordt de vraag gesteld of iemand een beoordeling van de Alpha-cursus geschreven heeft. Alpha is door talloze gemeenten enthousiast in gebruik genomen als een evangelisatie methode. De samenstellers ervan benadrukken dat de cursus het informele van een huiselijke omgeving combineert met de absolute basiswaarheden van het evangelie. Veel voorgangers hebben echter hun grote zorg erover uitgesproken, dat de waarheid van het evangelie in hun ogen verwrongen wordt. Anderen...

Lees verder
13 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (5)

Mohammed brak elk van de 10 geboden. Hiermee diskwalificeerde hij zich tot boze zondaar. Het verbond dat God voor het ambt van profeten maakte, was met Izaäk en zijn nakomelingen die alle Hebreeuws/Joods waren, en wij weten dat Mohammed niet afstamde van Izaäk … Jezus Christus gaf een korte termijn-voorspelling over Zijn dood, over Zijn opstanding en dat Petrus Hem driemaal zou verloochenen. Hij voorspelde ook dat één van zijn discipelen Hem zou verraden. Hoe zit het met de voorspellingen...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (7)

De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus aan Zijn rechterhand in de hemel; en nu komt de Heilige Geest op aarde. God wijdt de gemeente in, en Hij doet dit op een wijze, die Zijn eigen wijsheid, macht en heerlijkheid verkondigt. Een verheven wonder wordt gewerkt, een uitwendig teken gegeven. Deel 1: 32 – 814 n. Christus De uitstorting van de Heilige Geest De tijd was nu vervuld. De verlossing was volbracht; God verheerlijkt; Christus...

Lees verder
13 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (4)

Mohammed heeft niet geweten van de naam van de ene ware God en verdraaide de ware naam van God door het Allah te noemen, dat niets te maken heeft met JHWH (Jahweh). Mohammed is schuldig aan het vervalsen van de ware naam van Jahweh al vanaf hij in contact met Joden en Christenen was en koos moedwillig een nieuwe god om vijandschap jegens hen te creëren … Mohammed liet zijn tegenstanders een voor een vermoorden. Asma Bint Marwan sprak zich...

Lees verder
13 jaar geleden

Gouden kandelaar (16)

Het geeft ons veel vreugde de 23ste Psalm te lezen in het licht van een heerlijkheid van onze Heer die we nog niet eerder gezien hadden. Hij, de Herder op de hemelse troon, leidt mij binnen in al die hemelse zegeningen en verkwikkingen. Hij doet dit tot lof van Zijn naam en om mij meer van Zijn grootheid en macht te openbaren … Terwijl de mensen die door de duivel in slavemij gebonden zijn, mensen die het heil niet hebben...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (6)

Het eerste joodse pinksterfeest, dat op Jezus’ hemelvaart volgde, kan de geboortedag van de gemeente worden genoemd. Vijftig dagen na de opstanding van de Heer begon haar geschiedenis. De gelovigen, die vóór Jezus’ komst leefden, maken geen deel uit van de gemeente, die pas feitelijk ontstond op de Pinksterdag. Alle gelovigen, van het begin af, hebben hetzelfde eeuwige leven, zij zijn kinderen van dezelfde God en Vader, en dezelfde hemel zal hun eeuwige verblijfplaats zijn; maar de oudtestamentische gelovigen behoren...

Lees verder
13 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (3)

Wat de fanatieke aanhangers van Islam vandaag doen, is NIET het kapen van de godsdienst van de Islam, maar het doen herleven van de oude fundamentalistische godsdienst van de Islam in zijn juiste 7e eeuwse context en de poging om de 7e eeuwse fundamentalistische godsdienst een 21e eeuwse wereld op te leggen. Om deze reden proberen zij wat Mohammed hen in hun heilige tekst van de Koran beschreef en zijn leven dat in de Hadiths (daden van Mohammed) geregistreerd is,...

Lees verder
13 jaar geleden

De wapenrusting van God

Hoe staat het met onze wapenrusting? Ook de Christen heeft immers een strijd te voeren! Niet met vleselijke wapens, zoals bijvoorbeeld de verschrikkelijke vernietigings-wapens (zoals kernwapens). Nee, onze strijd is niet tegen bloed vlees. Wij hebben als Christenen te maken met een ‘geestelijke’ strijd die ook met ‘geestelijke’ wapens gevoerd moeten worden. Onze strijd gaat tegen satan en de machten van de duisternis die ons proberen het genot van de zegeningen in de hemelse gewesten – die wij als Christenen...

Lees verder