2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (110)

Leest u met uw hoofd of met uw hart?

“En te beginnen met Mozes en alle profeten, legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond” (Luk. 24:27).

Dit vers moedigt ons aan om het Oude Testament te lezen en Christus daarin te zoeken. Verder schrijft Paulus: “Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop hebben” (Rom. 15:4). Niet alles is geschreven om het letterlijk op ons toe te passen; maar God wil, dat wij door het lezen van het Oude Testament bemoedigd worden en meer vertrouwen krijgen.

De Heer Jezus sprak dikwijls tot Zijn discipelen over dingen die over Hem geschreven stonden in het Oude Testament (zie Matth. 26:24,31; Luk. 22:37). Daarbij vertelde Hij hun ook herhaaldelijk, dat Hij zou lijden, sterven en weer zou opstaan. Hij kwam om de Schriften te vervullen en deed precies wat de profeten over Hem hadden voorspeld.

Maar toen de vervulling kwam, geloofden de discipelen niet. Daarom moest de Heer hen berispen en tot hen zeggen: “O onverstandigen en tragen van hart in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken!” (Luk. 24:25).

Toen de schriftgeleerden en Farizeeën een teken van Hem eisten, verklaarde Hij hun het teken van Jona die “drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was” (Matth. 12:40). Toch lezen wij later dat Zijn discipelen de Schrift over Zijn opstanding nog niet kenden (zie Joh. 20:9). Wij kunnen een waarheid vele malen gehoord of gelezen hebben – en haar toch niet werkelijk geloven!

Het is niet alleen een kwestie van lezen of luisteren naar het Woord van God, maar de beslissende factor is hóe we dat doen, dat wil zeggen met welke houding van het hart. De Heer Jezus zei tot Zijn discipelen: “Kijkt u uit wat u hoort” (Mark. 4:24), en ook: “Kijkt u dan uit hoe u hoort” (Luk. 8:18). De Heer vroeg eens aan een leraar in de wet: “Hoe leest u?” (Luk. 10:26). Het “hoe” is bepalend voor de vraag of het Woord van God vrucht draagt in ons leven – en ook of het 30-, 60- of 100-voudige vrucht zal zijn!

Laat u de gedachten van uw hart door het Woord van God beoordelen (zie Hebr. 4:12) of beoordeelt u het Woord van God? Wanneer was de laatste keer, dat het lezen van het Woord een concrete verandering in uw leven teweegbracht? Jesaja schrijft: “Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft” (Jes. 66:2)? Geldt dit ook voor u?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.07.2019.

De artikelenreeks is nu (in het Duits) volledig herzien en gedeeltelijk aangevuld met praktische voorbeelden. Het is nu beschikbaar als boek (EPV) en kan hier worden besteld: www.csv-verlag.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW