Overwinnen

10 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 maanden geleden

De duivel geeft geen adempauze

Bijbelgedeelten: Genesis 39 vers 10 en 12; Richteren 16 vers 16 en 17; Spreuken 7 vers 21-23 De duivel is er erg op gebrand om gelovigen te verleiden. Hij geeft hen geen pauze, maar wil zijn verleidingen voortdurend op hen afvuren. Er is dus geen “wapenstilstand.” We zien dit geïllustreerd door twee mannen in het Oude Testament van wie de reacties niet meer van elkaar konden verschillen: Jozef en Simson. We lezen bij Jozef: “En het gebeurde, toen zij Jozef...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (90)

“Toen werd Jezus naar de woestijn omhooggeleid door de Geest …” (Matth. 4:1). De Zoon en de zonen van God   Markus meldt, dat de Heilige Geest de Dienstknecht van God onmiddellijk na Zijn doop de woestijn in dreef en dat Hij onmiddellijk gehoorzaamde aan de werking van de Geest (verg. Mark. 1:12). In de kracht van de Geest verrichtte Hij Zijn dienst niet alleen volledig, maar ook onmiddellijk. Lukas deelt ons mee, dat de Heer Jezus vol was van de Heilige...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (88)

“Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede” (Rom. 12:21). Het kwade overwinnen door het goede   In de woestijn overwon de Heer Jezus op indrukwekkende wijze het kwade door het goede. Onder leiding van de Geest trok Hij het zwaard van de Geest toen satan Hem aanviel. Zijn strijd was niet tegen vlees en bloed, maar tegen de wereldbeheerser van deze duisternis (vgl. Ef. 6:12). Hij streed met de wapenrusting van God en...

Lees verder
2 jaar geleden

De Openbaring (12)

Openbaring 7 Invoeging tussen het zesde en zevende zegel Na het zesde zegel komt er een pauze waarin we een gelovig overblijfsel zien, dat op aarde gered wordt. In hoofdstuk 6 vers 9-11 zagen we al een ander overblijfsel gered voor de hemel. Het overblijfsel omvat hier twee groepen mensen: aan de ene kant een bepaald aantal uit Israël en aan de andere kant een niet te tellen schare uit de volken. Het overblijfsel uit de 12 stammen van Israël...

Lees verder
2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (27)

“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God [de] Vader” (Fil. 2:9-11). Geestelijke strijd (deel zevenentwintig)   Deze verheven positie is precies wat Satan voor zichzelf wilde. God had de mens...

Lees verder
3 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (13)

“… terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen” (Ef. 6:16). Geestelijke strijd (deel dertien)   Het schild van de Romeinse soldaat was gewoonlijk twee en een halve voet1 breed en vier voet lang. In de strijd kon de soldaat zich erachter verschuilen als de vijand met speren of pijlen toesloeg. Let op de woorden “bovenal.” Dit benadrukt hoe belangrijk het schild van het geloof is....

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (80)

De zeven Geesten van God   “Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN” (Jes. 11:2,3).   De zevenvoudige vermelding van de Heilige Geest in deze verzen toont ons Zijn volheid en volmaaktheid. Wanneer Christus hier zal regeren als Koning der koningen en Heer der heren, zullen deze zeven eigenschappen van de Geest van God in Hem...

Lees verder
3 jaar geleden

De Openbaring (6)

Openbaring 3 vers 1-6 Sardis “En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat u [de] naam hebt dat u leeft, en u bent dood” (vs. 1). In dit boek wordt de Heilige Geest in Zijn veelvoudige functie als de “zeven geesten van God” gezien in verbinding met de troon en niet als de eenheid die het lichaam van Christus...

Lees verder
3 jaar geleden

De Openbaring (4)

Openbaring 2 vers 12-17   De brief aan Pérgamus (hooggelegen burcht – hoog werk) Nadat was gebleken, dat het christendom niet door de verschrikkelijke vervolging kon worden uitgeroeid en dat het aantal christenen daardoor eerder was toegenomen, veranderde de vijand zijn tactiek. Hij liep niet meer rond als een “brullende leeuw” (1 Petr. 5:8), maar kwam naar hen toe als een “listige slang” (Ef. 6:11)1. In deze vorm veroorzaakte hij grote schade in de gemeente. Tot dan toe was de...

Lees verder
19 jaar geleden

Gezichten, ondernemen en overwinnen …

zoals gezien in Habakuk Gezichten Gelooft u in visioenen? Ik wel, en wel al op jonge leeftijd. Toen ik mijn eerste baan begon (kantoorjongen), mijn weeksalaris was 12 shilling en 6 pence (minder dan $1), ik keek echter vooruit naar de dag dat ik voorzitter van de raad of president zou zijn, of hoe je dat ook noemt. Gelukkig had de Heer betere dingen in petto. Ik leerde dat ik een zondaar was voor God, maar dat er in voorzien...

Lees verder