2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (27)

“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God [de] Vader” (Fil. 2:9-11).

Geestelijke strijd (deel zevenentwintig)

 

Deze verheven positie is precies wat Satan voor zichzelf wilde. God had de mens geschapen en hem op een gezaghebbende plaats gezet, om de aarde te onderwerpen en er heerschappij over te hebben (Gen. 1:26-28). Wij lezen in Psalm 8 vers 5-9: “… wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat.”

Toen Adam echter ongehoorzaam was aan God, droeg hij die heerschappij over aan Satan, die nu tijdelijk de overste van deze wereld is, de god van deze tijd (eeuw) en de overste van de macht van de lucht (Ef. 2:2). Maar zijn heerschappij en macht zijn tijdelijk! Waar de eerste Adam gefaald had, heeft de laatste Adam, de Heer Jezus Christus, overwonnen! De schrijver van Hebreeën gebruikt deze verzen uit Psalm 8 om deze overwinning te benadrukken, die Christus heeft behaald door alles terug te nemen wat Adam had verloren en nog veel meer (Hebr. 2:5-9).

Satan had deze positie begeerd, maar wij zien duidelijk dat God het aan Zijn geliefde Zoon heeft gegeven. Daarom valt Satan alles wat met Christus en tot eer van God verbonden is, zo fel aan! Maar vandaag zijn wij méér dan overwinnaars in Christus en Hij heeft deze plaats van gezag en macht gekregen. De Vader heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven (Joh. 5:22). Alle dingen zijn Hem overgegeven door de Vader (Matth. 11:27). Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde (Matth. 28:18). De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven (Joh. 3:35). Hij heeft de Zoon macht gegeven over alle vlees (Joh 17:2) en heeft een dag bepaald, waarop Hij de wereld in gerechtigheid zal oordelen door de Man die Hij daartoe heeft bestemd (Hand. 17:31)!

Geliefde vrienden, Christus kennen betekent aan de ‘winnende’ kant staan in deze grote oorlogsvoering! Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad (Rom. 8:37) en Hij die in ons is, is groter dan Hij die in de wereld is! (1 Joh. 4:4).

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW