3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (80)

De zeven Geesten van God

 

“Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN” (Jes. 11:2,3).

 

De zevenvoudige vermelding van de Heilige Geest in deze verzen toont ons Zijn volheid en volmaaktheid. Wanneer Christus hier zal regeren als Koning der koningen en Heer der heren, zullen deze zeven eigenschappen van de Geest van God in Hem tot volle ontplooiing komen.

Maar reeds gedurende de 33 jaar die Hij hier op aarde doorbracht bij Zijn eerste komst, werden deze kenmerken van de Geest zichtbaar in Zijn leven. Het was de Geest van de Heer die op Hem kwam bij Zijn doop, want Jesaja schrijft: “Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd” (Jes. 42:1). Hoe overduidelijk was daarom de belediging van Zijn vijanden, die Hem ervan beschuldigden een demon te hebben (Joh. 7:20; 8:48,52) en boze geesten uit te drijven door Beëlzebul (Matth. 12:27)!

“Zie, Mijn knecht zal verstandig handelen” (Jes. 52:13), had God gezegd met het oog op Zijn trouwe Getuige. Daartoe was Hij volmaakt toegerust door de Heilige Geest. Enerzijds openbaarde Hij door de Geest het wezen van God in deze wereld; anderzijds vervulde de Geest Hem met kracht tot dienstbaarheid en met de kennis en de wil van Zijn Vader.

De Heer Jezus is ook vandaag nog Degene, die de zeven Geesten van God heeft. Zo presenteert Hij Zich aan de gemeente in Sardis, die een uiterlijke vrome belijdenis had, maar in werkelijkheid geestelijk dood was (Openb. 3:1). Hoewel het werk van de Heilige Geest op veel plaatsen in het christendom bijna is uitgeblust als gevolg van menselijke plannen en de activiteit van het vlees, is de volheid en de kracht van de Geest nog steeds volledig beschikbaar voor de overwinnaars. Ook voor ons vandaag geldt: “… Mijn Geest die in uw midden stond; wees niet bevreesd” (Haggaï 2:5).

De Geest van God wil u elke dag in de bediening wijsheid, inzicht, raad, kracht en kennis geven en u brengen tot de eerbiediging van de Heer. Al uw gedachten en daden, evenals uw relatie met God, moeten gevormd worden door het werk van de Geest.

Vertrouwt u erop dat God, door de Geest, u zal voorzien van alles wat u nodig hebt om Hem te dienen? Zwemt u mee met de massa of bent u een van de overwinnaars, die actief gebruik maken van de volheid van de Geest van God? De Heilige Geest komt van de Heer en mondt uiteindelijk uit in de eerbiediging van de Heer. Is dit ook zichtbaar in uw leven?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 19.03.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW