Liefde

33 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 dagen geleden

Het was ongeveer het tiende uur

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 35-39 “Het was ongeveer het tiende uur” toen Johannes voor de eerste maal de Zoon van God ontmoette. Deze nauwkeurige tijdsaanduiding suggereert, dat de eerste ontmoeting zijn hele leven in zijn geheugen gegrift heeft gestaan. Johannes was als discipel1 van Johannes de Doper voortdurend in gezelschap van een man die maar één doel kende en dat met trouw en toewijding nastreefde: Degene aankondigen die na hem zou komen en de harten op Zijn komst voorbereiden. Johannes...

Lees verder
1 maand geleden

De roem van de gelovigen: De rijkdom van het kruis

Leestijd: 6 minuten Als we denken aan het kruis van Christus, aan Zijn lijden en lijdensweg, rijst een vraag die beantwoord moet worden. Waarom het kruis? Wat is daar tot stand gebracht? Wij kunnen zeggen dat het kruis verwijst naar de zoendood van Christus voor de zonde, maar wat doet het met ons, en wat is de bedoeling voor ons? God is heilig Een goed punt voor ons om te beginnen is te erkennen dat God heilig is. God wordt...

Lees verder
1 maand geleden

Haat, heiligheid en liefde – Harten ontmaskerd op Golgotha

Als wij in geloof terugkijken op het kruis, zien wij dat het veel meer is dan een symbool van het christelijk geloof, het is het geheim van het christelijk leven! Wat eens een plaats van spot, schande en verachting was, is nu een plaats van overwinning! Paulus kon zeggen: “Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij de wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld” (Gal. 6:14)....

Lees verder
2 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (13)

Bijbelverzen: Johannes 21 vers 9-17 Stap 6: Openbaar herstel bij het kolenvuur van de Heer   Na Petrus hersteld te hebben in een persoonlijk en zeer vertrouwelijk gesprek, herstelt de Heer Petrus nu in het openbaar, ten overstaan van Zijn discipelen. We zijn nu terug bij een kolenvuur, maar het kolenvuur van de Heer, waar Hij openlijk Zijn liefde en zorg voor Petrus toont. We lezen Johannes 21 vers 15: “Toen zij dan hadden ontbeten, zei Jezus tot Simon Petrus:...

Lees verder
2 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (11)

Bijbelverzen: Markus 16 vers 7 Stap 4: Een speciale boodschap van genade voor Petrus   Nadat Petrus uit de voorhof van de hogepriester was gegaan, werd de Heer Jezus ten onrechte veroordeeld, gemarteld en aan het kruis geslagen. Daar gaf Hij Zijn leven en is na drie dagen weer opgestaan. Petrus had de Heer niet meer gesproken sinds Hij de voorhof van de hogepriester verliet. Maar nu, na Zijn opstanding, is er een prachtige boodschap van genade aan Petrus. We...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (96)

Gezalfde koningen en priesters   Lukas 4 vers 16-18: 16. En Hij kwam in Nazareth waar Hij was opgevoed en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge en stond op om te lezen. 17. En [het] boek van de profeet Jesaja werd Hem gegeven; en toen Hij het boek had ontrold, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18. ‘[De] Geest van [de] Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan...

Lees verder
5 maanden geleden

De ware wijnstok (2)

Leestijd: 3 minuten “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg” (Joh. 15:2). De rank heeft dezelfde natuur als de tak. Laten we dit vergelijken met het christelijk leven. Eerst zien we absolute toewijding! De rank heeft één reden waarom hij bestaat, één doel waaraan hij volledig is toegewijd: vrucht dragen! De volgeling van Christus heeft maar één beoogd doel en dat is in zijn of haar leven vruchten voort te brengen die God zouden verheerlijken! Als...

Lees verder
6 maanden geleden

De bruid vindt de bruidegom weer terug

Hooglied 5 vers 6-16; Hooglied 6 vers 1-2   De bruid was in slaap gevallen. De bruidegom moest haar zoeken en haar wakker maken op Zijn onvergelijkelijke wijze, in genade en liefde. Zij was “buiten zichzelf” toen zij hem buiten de deur liet staan en hij moest van daaruit tot haar spreken. Wij kennen ook deze toestand van “van slag zijn.” De plaats waar de gelovige ziel thuishoort is in de nabijheid van haar Heer. Daar kan het zich in...

Lees verder
6 maanden geleden

Gesprek door de gesloten deur

Hooglied 5 vers 2-6   Wij zijn ons ervan bewust, dat het in het leven van de gelovige van het grootste belang is dat zijn persoonlijk omgang met zijn Heer en Heiland innig en ongestoord is. Daar hangt alles van af: of hij God goed dient en veel vrucht draagt tot verheerlijking van de Vader, of hij tot zegen kan zijn voor anderen, en of zijn eigen hart vervuld is van vrede en vreugde. In Hooglied 5 vinden we een...

Lees verder
9 maanden geleden

Het Christelijk leven: Drie vitale kenmerken

De apostel Paulus schreef aan de Galaten over het voorrecht dat hij had om Christus door zijn leven te openbaren; om Hem levendig voor te stellen (Gal. 1:15-16). Het is het verlangen  van Paulus, dat allen die Hem hebben leren kennen als Heer en Redder, de kenmerken weerspiegelen die men in Hem ziet. Hij schreef verschillende brieven. Elke brief is belangrijk voor ons. Vandaag zou ik uw aandacht willen vestigen op de allereerste brief die Hij schreef. De ontvangers van...

Lees verder