Gods Woord

11 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (39)

Handelingen 19 vers 21-40; 20 vers 1-16 Hoofdstuk 19 vers 21-40 Vers 21-22 Nu kwam er een einde aan de tijd van de apostel in openbare dienst. Paulus nam zich voor naar Jeruzalem te gaan nadat hij door Macedonië en Achaje was getrokken, en zei: “Nadat ik daar ben geweest, moet ik ook Rome zien.” Maar hij bleef nog een tijdje in Azië nadat hij Timotheüs en Erastus naar Macedonië had gestuurd. Dit verlangen van hem om Rome te zien...

Lees verder
1 jaar geleden

Het leven van David (4)

1 Samuel 20-21 David spreekt met Jonathan (1 Sam. 20) David vlucht uit Najoth bij Rama om zijn vriend Jonathan, de zoon van Saul, te ontmoeten. Dit is heel begrijpelijk. Wat vreemd is, is dat we niets lezen over hem die het aangezicht van God zoekt in deze crisissituatie. Jonathan verneemt dat het niet goed gaat tussen David en zijn vader – en de twee gaan uit elkaar. David vlucht. David gaat naar Nob (1 Sam. 21:1-11) Waarom gaat David...

Lees verder
2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (09)

Bijbelverzen: Lukas 22 vers 61 Stap 2: De Heer keert Zich om en kijkt Petrus aan   “En de Heer keerde Zich om en keek Petrus aan; en Petrus herinnerde zich het woord van de Heer, hoe Hij tot hem gezegd had: Voordat [de] haan vandaag kraait, zult je Mij driemaal verloochenen.” We hebben al gezien dat de Heer preventief voor Petrus bad. Nu, nadat Petrus de Heer driemaal verloochend heeft, zien wij hoe de Heer zich tot Petrus wendt...

Lees verder
2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (05)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 58   Stap 5: Petrus volgt de Heer van verre   “Petrus nu volgde Hem uit de verte tot aan de voorhof van de hogepriester, en nadat hij naar binnen was gegaan, zat hij bij de dienaren zitten om de afloop te zien.” Petrus volgt de gevangen Heer, maar ‘uit de verte.’ Hij wilde zijn woord houden en met de Heer zijn dood tegemoet gaan. Maar er is iets tussen hem en de Heer, dat hem de...

Lees verder
3 jaar geleden

Wanneer tradities aanbidding belemmeren …

Koperen slangen en gouden efods Hoofdverzen: Numeri 21 vers 7-9; Richteren 8 vers 24:27; 2 Koningen 18 vers 3,4. Numeri 21 vers 7-9: 7. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. 8. En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak....

Lees verder
14 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (5 – slot)

 Hoofdstuk V  BIJBELLEZEN EN GEBED “… en elke (rank) die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. Gij zijt al rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb” (Joh. 15:2-3). “Als gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, zult gij bidden alles wat gij wilt, en het zal u gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt … ; Ik heb u uitverkoren …, dat gij zoudt heengaan en vrucht...

Lees verder
14 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (4)

Hoofdstuk IV “BLIJFT IN MIJ” We zijn nu aangeland op een kritiek punt in onze studie van de gelijkenis van de wijnstok. We hebben de noodzaak gezien van het vruchtdragen voor Gods heerlijkheid; we hebben gezien dat we deze vrucht niet kunnen dragen door eigen inspanning; en we hebben gezien dat God bepaalt dat de vrucht voortgebracht wordt door het Leven van Christus in ons. Natuurlijk roept dit alles vragen op: Hoe kunnen deze dingen realiteit worden in mijn eigen...

Lees verder
14 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (3)

Indien God van mij verwacht dat ik vrucht draag – en ik kan zelf die vrucht op geen enkele wijze voortbrengen – hoe wil Hij dan dat die vrucht geproduceerd wordt? De gelijkenis geeft daar antwoord op … Hoofdstuk III “Ik in u” “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht … blijft in Mij, gelijk Ik in u” (Johannes 15:5 en 3). We hebben nagedacht over de...

Lees verder
14 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (2)

Deze woorden leren ons dat een rank door eigen inspanningen geen vrucht kan dragen. De rank die van de wijnstok verwijderd is kan niets doen. Dit is zo voor de hand liggend dat we de neiging hebben er niet bij stil te staan. Zo zouden we aan de diepere betekenis van deze woorden helemaal voorbijgaan. Denk eens even na. Hier ligt een losse rank vóór je op de grond. Wat een beeld van onmacht om ook maar enige vrucht voort...

Lees verder
14 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (1)

Er zijn veel christenen die “worstelen” om staande te blijven in het christelijk leven. Ze hebben nooit ontdekt waar de kracht, die daarvoor nodig is, vandaan moet komen. Er zijn veel serieuze gelovigen, zowel jong als oud, die voortdurend teleurgesteld en ontmoedigd worden, omdat hun eigen bronnen niet toereikend blijken te zijn voor de vereisten van een echt christenleven. Duizenden christenen van alle leeftijden hebben honger en dorst naar een voller, dieper leven, dan wat ze tot nu toe hebben...

Lees verder