14 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (4)

Hoofdstuk IV

“BLIJFT IN MIJ”

We zijn nu aangeland op een kritiek punt in onze studie van de gelijkenis van de wijnstok. We hebben de noodzaak gezien van het vruchtdragen voor Gods heerlijkheid; we hebben gezien dat we deze vrucht niet kunnen dragen door eigen inspanning; en we hebben gezien dat God bepaalt dat de vrucht voortgebracht wordt door het Leven van Christus in ons.

Natuurlijk roept dit alles vragen op: Hoe kunnen deze dingen realiteit worden in mijn eigen ervaring? Hoe kan ik, vanuit een leven van vruchteloosheid en mislukking, overgaan tot dit leven waarin Christus, door Zijn Heilige Geest, in mij werkt? Hoe kan mijn leegheid contact maken met Zijn volheid?

Als ik de verwachting mag koesteren dat de Heilige Geest in mij Christus reëel maakt, de bijbel een nieuw en levend boek maakt, mijn dienen vruchtbaar maakt en mijn gebed een vreugde, hóe kan dan die verwachting ooit worden tot een realiteit voor mij persoonlijk? En, in het bijzonder, wat moet ik doen om het echt te ervaren in mijn eigen leven?

Een heel eenvoudige stap

Voordat we gaan kijken naar het antwoord dat de Heer Jezus geeft op deze en soortgelijke vragen, wil ik iets benadrukken. De stap die je doet overgaan van een worstelend leven, gekenmerkt door mislukking en zwakheid, naar een leven van volheid en kracht en diepe bevrediging, is een heel, heel eenvoudige stap.

Satan zal proberen de indruk te wekken dat het gecompliceerd is. Hij vertelt je van alles en nog wat over hóe je zou moeten zijn en wát je zou moeten doen. Luister niet naar hem. Je kunt die dingen op dit moment beter naast je neer leggen. We kwamen al tot de conclusie dat ze bij de vrucht horen.

“Ik vrees”, zegt Paulus, “dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige (en loutere) toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden” (2 Kor. 11:3). De weg die leidt tot dit leven van volheid is inderdaad een heel eenvoudige weg.

Luister nu nog eens naar de woorden van de Heer Jezus: “Blijft in Mij gelijk Ik in u. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht” (Joh. 15:3,5).

Dit is dus de eenvoudige les die we nu moeten leren. We kunnen het zo stellen: “Het enige dat de rank moet doen is in de wijnstok blijven.” Op die manier blijft het leven van de wijnstok in de rank. “Blijft in Mj, gelijk Ik in u”. De rank is in de wijnstok. Om de doorvloeiing van het leven te ervaren, is er niets anders nodig dan daar te blijven. Toen je de Heer Jezus ontving, vergaf God je zonden en plaatste je in Christus. Om nu dat leven door je heen te laten vloeien, moet je alleen maar blijven, waar Hij je geplaatst heeft.

“Alles goed en wel,” zeg je, “maar wat betekent dat nu precies?” Laat me antwoorden met een andere vraag. Wat deed je om te komen tot de vergeving van je zonden en geplaatst te worden in Christus? Denk eens terug aan het moment van je bekering. Je hoorde dat de Heer Jezus gestorven was zodat jij vergeven kon worden. En alles wat je deed was je vertrouwen stellen op Hem om je te behouden – omdat Hij voor je gestorven was. Heel eenvoudig, niet waar?

Die vergeving stond je allang ter beschikking, maar kwam pas in je bezit toen je het aannam. Dat aannemen heet GELOOF. Vervolgens plaatste God je in Christus. Om in Christus geplaatst te worden, hoefde je alleen maar, heel eenvoudig, op Hem te vertrouwen.

Hoe “blijf” je in Hem?

Maar hóe “blijf’je nu in Hem? Op precies dezelfde wijze, waarop je in Hem geplaatst werd. Luister maar naar Zijn woorden – Hij zegt tegen je dat jij een rank bent in Hem, de Ware Wijnstok. Vertrouw dan eenvoudig op Hem, dat Zijn leven door je heen vloeit.

Zoveel mensen maken de fout te denken dat ze weliswaar in Christus geplaatst werden door op Hem te vertrouwen, maar dat ze daarna vrucht moeten voortbrengen door eigen inspanning. Nee, je blijft in Christus op dezelfde eenvoudige manier waarop je in Hem werd geplaatst. DOOR HET GELOOF. Geloof bestaat uit het horen van Gods Woord en er positief op te reageren. Op dezelfde manier blijf je ook in Christus. Je hoort Zijn woord, dat je een rank bent in de wijnstok. Daar reageer je positief op door te zeggen: “Heer, indien ik een rank ben, en ik ben in U, dan dank ik U daarvoor. Ik dank U dat ik nu in U ben, en dat Uw leven door mij heen vloeit. Vanaf dit ogenblik stop ik met al dit streven en strijden, met ongerust te zijn over de vrucht in mijn leven. Ik ga normaal leven en ik reken op U, dat U door mij heen leeft”.

Je plaats innemen

Zie je, het gaat er gewoon om, dat je een plaats inneemt die al van jou is. Er zijn zóveel christenen die ervoor terugschrikken de glorieuze positie in te nemen die hen toebehoort in Christus, en daarom missen ze al de zegen ervan. Ze zijn net als een rijkaard – eigenaar van een prachtig landhuis, omringd door een uitgebreid landgoed – die bezeten werd door het idee dat hij arm was. Hij verschool zich in een zolderkamertje en wenste dag in dag uit dat hij rijk was. Hij kleedde zich in vodden, at broodkorsten, en zat op de grond omdat hij dacht dat hij geen stoel kon betalen. Om een duitje te verdienen maakte hij manden. Zonder ophouden vroeg hij zich af hoe hij genoeg geld kon vergaren om op een goeie dag een groot landhuis te kunnen kopen met een enorm landgoed. Daar zat hij in een bekrompen zolderkamertje, met nauwelijks genoeg te eten, gekleed in vodden, levend als een bedelaar. Waarom? Eenvoudig omdat hij de “positie” die hij had niet wilde innemen.

Toch zou het heel eenvoudig voor hem zijn om anders te gaan leven. Allereerst zouden zijn ogen open moeten gaan voor het feit dat hij in werkelijkheid al woonde in een groot landhuis, en dat dit helemaal aan hem toebehoorde. Als dit eenmaal tot hem was doorgedrongen, zou het ook een eenvoudige zaak zijn om z’n hele leven te veranderen. Hij hoefde alleen maar positief te reageren op wat hij al wist. Zittend op de vloer van dat zolderkamertje, in al die schijnbare armoede, kon hij de stap nemen die hem een nieuw leven binnen zou leiden. Hij hoefde alleen maar te zeggen: “Ah, nu zie ik het. Ik bezit alles wat ik wenste. Alles waar ik zo naar verlangde is al van mij. Van nu af aan ga ik leven als de eigenaar van dit alles ik heb er genoeg van een dwaas te zijn”.

De duivel heeft de gedachten van veel christenen gevuld met het waandenkbeeld dat ze arm zijn, en dat ze in hun armoede moeten werken en zwoegen, zich moeten afbeulen, om zo de zegeningen te verdienen die in Christus al lang in hun bezit zijn. Misschien heeft hij jou ook op dat dwaalspoor gezet, maar nu beginnen je ogen open te gaan voor het feit dat, in Christus, alles wat je nodig hebt al in je bezit is. Dat is een feit. Niets van wat je nodig hebt valt buiten die voorziening in Christus. Alles wat je nodig hebt dat héb je in Hem nu. En jij bent in Hem. Je hoeft alleen maar de positie in te nemen die je toebehoort.

Doe het nu

Wil je dat nu doen vóór je dit schrijven aan de kant legt? Wacht niet tot je gevoelens veranderd zijn; die hebben er namelijk niets mee te maken. Wacht niet totdat je één en ander beter begrijpt. Je hebt er al genoeg van begrepen om te kunnen gehoorzamen.

Hij zegt: “Blijf in Mij.” Je bent in Hem nu is het dus zaak die positie in te nemen door een bewuste geloofsdaad. Spreek tot Hem in een eenvoudig gebed, uit de grond van je hart – je zou deze woorden kunnen gebruiken: “Heer Jezus, dank U dat ik in U ben en dat Uw leven in mij is, zodat ik op U mag rekenen voor alles wat ik nodig heb in naijn christenleven. O Heer, ik kom tot U om in U te blijven, en vanaf dit ogenblik ga ik het dagelijkse leven in met het volle vertrouwen dat U Uw leven leeft door dat van mij heen”.

Vertrouw er dus op dat Hij Zijn werk zal doen, net zoals de rank “vol vertrouwen” is in de wijnstok. Wat hierna je gevoelens ook zijn mogen, vertrouw op Hem; ook als er nog veel is dat je boven het hoofd gaat. Verwacht maar niet dat je je nu een ander mens zult voelen. Je bent geen ander mens je bent nog steeds een rank van de Wijnstok; en in jezelf nog net zo nutteloos als altijd. maar je bent nu begonnen je plaats in te nemen in Hem, en Hij zal Zijn werk doen.

Als je tot nog toe niet begrepen had wat het betekent om in Hem te blijven, dan moet je deze eenvoudige stap van geloof nemen – en waarom niet nu meteen?

Wordt D.V. vervolgd

Publicatie met toestemming van: Stichting “De Gouden Kandelaar” te Twello, van der Duyn van Maesdamstraat 89, 7391 VK Twello.
Het wordt op aanvraag gratis toegezonden en heeft geen abonnementsprijs. Doel van deze publicaties is: Gods volk in onze tijd bewust te maken van de hemelse roeping van de gemeente van Jezus Christus, opdat Hij bij Zijn komst een toebereide bruid zal vinden.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW