2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (09)

Bijbelverzen: Lukas 22 vers 61

Stap 2: De Heer keert Zich om en kijkt Petrus aan

 

“En de Heer keerde Zich om en keek Petrus aan; en Petrus herinnerde zich het woord van de Heer, hoe Hij tot hem gezegd had: Voordat [de] haan vandaag kraait, zult je Mij driemaal verloochenen.”

We hebben al gezien dat de Heer preventief voor Petrus bad. Nu, nadat Petrus de Heer driemaal verloochend heeft, zien wij hoe de Heer zich tot Petrus wendt in Zijn grote genade en liefde. De Heer moet met Zijn rug naar Petrus hebben gestaan, want Hij draait Zich om en daarmee richt Hij Zich tot Petrus. De Heer richt al zijn aandacht op Petrus.

Normaal gesproken zou zo’n toewijding van de Heer een moment van blijdschap moeten zijn, maar in deze omstandigheden was het zeker een moment van schrik voor Petrus, waardoor hij zich al zijn zonden realiseerde. Wat moet dat voor Petrus geweest zijn toen hij de omvang van zijn zonde besefte! Hij staat als het ware in het licht van God, en alle vermanende woorden van de Heer komen weer in gedachten.

De Heer kijkt naar Petrus. Wat voor blik moet de Heer voor Petrus gehad hebben? Een blik vol woede? – Zeker niet! Het was een blik vol liefde! Een blik die Petrus herinnerde aan de liefde en zorg van de Heer voor hem. Een blik die uitdrukking gaf aan de pijn van de Heer over Petrus’ zonde. Een blik die Petrus waarschijnlijk nooit meer vergeten heeft!

Hebben we ooit de blik van de Heer gevoeld? Een moment waarop wij al ons onvermogen en onze zonde in het licht van God hebben erkend? Natuurlijk kunnen wij de letterlijke blik van de Heer niet meer ervaren, omdat Hij nu in de hemel is. Maar door Zijn Woord wil Hij ons in Zijn licht stellen, wat betekent dat Hij wil dat wij weten hoe Hij over de zonde denkt.

Voor Petrus was het het begin van zijn herstel. Het was het moment waarop hij niet alleen berouw toonde over wat hij had gedaan, maar het moment dat ook ware bekering in zijn hart teweegbracht. In 2 Korinthe 7 vers 10 lezen wij: “Want de droefheid in overeenstemming met God bewerkt een onberouwelijke bekering tot behoudenis.” In het geval van Petrus kwam deze droefheid tot uitdrukking in zijn bitter wenen.

Als wij de blik van de Heer op ons laten inwerken, dat wil zeggen, Zijn Woord persoonlijk tot ons laten spreken en onszelf er steeds weer in beproeven, dan zullen wij Zijn liefde en de herstellende genade van de Heer meer leren kennen. Het is Zijn liefde die onze eigen toestand aan ons openbaart, en het is Zijn genade waarmee Hij ons in Zijn gemeenschap wil terugvoeren.

Net als bij Petrus zou dit ons ertoe moeten brengen deze momenten niet langer te vergeten, maar ze te onthouden als een waarschuwende les. Dit zal ons ertoe brengen in ons hart en in ons gedrag tot uitdrukking te brengen, dat wij een dergelijke zonde niet meer zullen doen. Net als Daniël besluiten wij in ons hart om niet te zondigen, maar te leven tot eer en vreugde van onze Heer.

Wordt DV vervolgd.

 

Manuel Dietermann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.06.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW