14 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (5 – slot)

 Hoofdstuk V

 BIJBELLEZEN EN GEBED

“… en elke (rank) die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. Gij zijt al rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb” (Joh. 15:2-3).

“Als gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, zult gij bidden alles wat gij wilt, en het zal u gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt … ; Ik heb u uitverkoren …, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat alles wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, Hij u dat geeft” (Joh. 15:7-8,16).

Wat de Heer Jezus ons hier leert zou als volgt samengevat kunnen worden:

  1. De christen die vrucht draagt moet voortdurend door het Woord gereinigd (gesnoeid) worden, zodat hij méér vrucht kan dragen.
  2. Een leven dat vrucht draagt en voortdurend gereinigd wordt om méér vrucht te kunnen dragen, is een leven dat heeft leren bidden en dat dan ook bidt.

Reiniging door het Woord

De rank, die in de wijnstok is en vrucht draagt, wordt gereinigd door de wijngaardenier, dat wil zeggen, deze snoeit de rank. Ik ben niet bekend met alle werkwijzen die een wijngaardenier daarvoor gebruikt. Elk uitgroeisel, dat de hoogste kwaliteit van de druiven in de weg staat, zou hij weg kunnen snijden met een mes bijvoorbeeld. De Heer Jezus zegt ons op welke wijze God diegenen reinigt die in Hem blijven. Hij doet dat door “het woord” (vs. 3). Dit betekent dat het luisteren naar, of het lezen van het Woord onvermijdelijk deel uitmaakt van het vruchtbare leven. Het is namelijk door het Woord dat we gereinigd (gesnoeid) worden, opdat we meer vrucht dragen.

Zoals het noodzakelijk was het Woord van God te horen, en er gehoor aan te geven, om van Hem de vergeving van je zonden te ontvangen en in Christus geplaatst te worden, en zoals het noodzakelijk was Zijn Woord te horen en er gehoor aan te geven om dit leven van blijven-in-Christus binnen te gaan, zo is het ook noodzakelijk, dat je dóórgaat je aandacht aan het Woord te geven. Op die manier ontwikkelt de “vrucht” zich tot “véél vrucht” en gaat het leven van Christus je steeds meer beheersen. Het was door “het Woord” dat je tot geloof kwam in Christus, want zonder van Hem gehoord te hebben, had je niet tot geloof kunnen komen (Rom. 10:14). Toen “het Woord” over het “’zijn-in-Christus” je aansprak, nam je door eenvoudig geloof je plaats in Christus in, want “het geloof is uit het horen, en het horen door het woord van Christus” (Rom. 10:17). Zo is het ook door “het Woord” dat God je leven zal reinigen opdat Zijn Leven in je steeds overvloediger mag zijn en de vrucht zich blijft vermenigvuldigen.

Op dezelfde manier dus waarop je zonder het Woord nooit tot Christus gekomen zou zijn, en je zonder het Woord niet in Christus zou zijn, zo zul je ook nooit zonder “het Woord” de diepten kunnen peilen van de machtige mogelijkheden die dit wondermooie leven van Christus in-je met zich meebrengt.

Het lezen van Gods Woord is van vitaal belang om vooruit te komen in het leven van blijven in Christus. Als satan het klaar kan spelen de vrucht in je leven te beperken door je bij Gods Woord weg te houden, dan mag je er zeker van zijn, dat hij dat doet. Veel christenen die met vreugde ingingen op de uitnodiging van Christus om tot Hem te komen en in Hem te zijn, hebben die blijdschap langzamerhand verloren omdat ze daarna voorbij gingen aan de nood van het Woord van God in hun christenleven. Het is door “het Woord” dat de Grote Wijngaardenier je leven zal reinigen (snoeien), opdat je leven “meer vrucht drage”.

Hoe Hij je reinigt

Ik zal proberen je er een idee van te geven hoe dit in de praktijk werkt. In de mate waarin je Gods Woord leest, laat Hij je steeds duidelijker zien hóe het leven van Christus in je je meer en meer kan beheersen en hóe je meer vrucht kunt dragen. Dat doet Hij niet allemaal in één keer. Hij doet het stukje bij beetje: het is een voortgaand proces.

De wijngaardenier waakt voortdurend over de ranken en hij snoeit ze. Zo waakt ook de Grote Wijngaardenier voortdurend over jou. Wat je begrepen hebt van het blijven van de rank in de wijnstok, zal Hij steeds verder uitdiepen. Door “het Woord” zal Hij je steeds weer nieuwe lessen leren en je reinigen opdat je meer vrucht kunt dragen. Al lezende zal Hij je steeds meer laten zien van de rijkdom die je hebt in Christus; en jij zult reageren door Zijn Woord te geloven en door in vertrouwen aan te nemen, dat Christus voor jou alles is wat God van Hem zegt.

Het zal voorkomen dat Hij zonden aanwijst en dingen die Hem in de weg staan, dingen die dan open en bloot in Zijn licht gesteld moeten worden, om ze definitief achter je te laten, dat wil zeggen, wanneer ze eenmaal beleden zijn. Je reageert dus met belijden en met het loslaten van de zonde, terwijl je Zijn belofte van reiniging dankbaar aanvaardt (Spreuken 28:13; 1 Johannes 1:7-9). Hij zal je je verzuimde plichten laten zien, allerlei mislukkingen, maar ook bepaalde opdrachten. Het is dan zaak dat je doet wat Hij zegt, niet door op eigen kracht te vertrouwen, maar door iedere keer weer óp te zien tot de Heer Jezus, en door erop te vertrouwen dat Hij, door Zijn Heilige Geest, en “om Zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in je werkt” (Filippi 2:13).

Op zo’n manier dus zal je leven voortdurend door “het Woord” gereinigd worden.

Het lezen en gehoorzamen van Gods Woord heeft tot gevolg dat het een deel van je leven wordt. Volgens vers 7 zijn de woorden van de Heer Jezus in je, en is één van de gevolgen van deze nieuwe levenswijze dat je gaat bidden en dat je gebed antwoord ontvangt. Net zoals bijbellezen alles te maken heeft met de vrucht, zo ook het gebed. En net zoals satan zal proberen de vrucht in je leven te beperken door je af te houden van het Woord, zo zal hij ook trachten je gebed te verhinderen.

We komen dus tot deze conclusie: de tijd die aan gebed en bijbellezen besteed wordt, maakt een wezenlijk deel uit van het christenleven dat in Christus blijft. Deze realiteit kan nooit genoeg benadrukt worden. Die “stille tijd”, wanneer je je met een open bijbel afzondert om alleen met God te zijn, moet je echt koesteren en bewaren; het is een onmisbaar onderdeel.

Het belang van de “stille tijd”

Houd je regelmatig stille tijd? Misschien zeg je net als zovelen: “Ik heb het al zo dikwijls geprobeerd, maar zonder het ooit lang vol te houden. Eigenlijk heb ik het nut ervan nog niet ontdekt, en het is maar zelden dat ik er blij van word. Ik voel me dan geneigd om er maar weer mee op te houden en als ik daaraan toegeef, dan merk ik ook helemaal geen verschil”.

Dit ervaar je zo, omdat je nog niet geleerd hebt wat het betekent in Christus te blijven. Je bent een rank die uit zichzelf vrucht probeert te dragen. Je begrijpt niet dat het de Heer Jezus is Die alles in je moet doen. Wanneer je vrucht wilt dragen door eigen kracht, en je houdt stille tijd (want je gelooft dat dat noodzakelijk is), dan krijg je inderdaad grote moeilijkheden. Als je dan ophoudt met je stille tijd zul je nauwelijks enig verschil merken. Een rank die, los van de wijnstok, probeert vrucht te dragen door eigen inspanning, blijft zonder vrucht, zelfs al zou de wijngaardenier haar snoeien.

Maar … voor jou hebben de dingen al een wending genomen. Jij begrijpt dat je slechts een rank bent en dat het de Heer Jezus is die door je heen werkt; je vertrouwt erop dat Hij de vrucht voort zal brengen. En Hij zal je het belang laten inzien van die ogenblikken van stilte in Zijn nabijheid. Je stille tijd is geen last die je moet dragen, zelfs geen plicht, maar heerlijke tijd die je doorbrengt in Zijn gezelschap.

Stel voor iedere dag een bepaald tijdstip vast voor je ontmoeting met Hem en geniet er dan van met deze gedachte: “Ik ben hier om God te ontmoeten, de God die er naar verlangt om mij te ontmoeten. Hij staat klaar om mij te onderwijzen en me te reinigen door Zijn Woord”.

Kniel voor Hem neer. Dank Hem in de eerste plaats – voor de liefde van de Vader Die Zijn Zoon aan je gaf om voor jou te sterven, en voor het feit, dat Hij bereid is je nu te ontmoeten en te leren. Dank Hem voor Zijn Geest die in je hart woont, en vráág Hem je te leren uit Zijn Woord door Zijn Geest.

En lees dan met aandacht, denk er over na en verwacht Zijn zegen. Maak je niet ongerust als het je in het begin niet veel schijnt te doen; het is Zijn verantwoordelijkheid je te leren en Hij zal zorgen dat je alles leert wat je nodig hebt. Vertrouw erop dat Hij Zijn werk zal doen, ook al lijk je haast geen vooruitgang te boeken.

Hij weet ook het beste hoe Hij dat werk van “reiniging” moet uitvoeren, en, wanneer je dat van Hem verwacht, mag je ook zeker weten dat Hij het doen zal.

Bid dus in vol vertrouwen dat Zijn Geest je zal laten zien hóe je moet bidden. Wat je in de bijbel leest, kun je maken tot lofprijzing en gebed. Vertel Hem alles over je verzoekingen, problemen, vreugden, je werk, je sport, je vrienden en alles wat deel uitmaakt van je leven. Leg alles in Zijn handen.

Neem iedere dag weer je plaats in Christus in, als een rank in de wijnstok, terwijl je Hem dankt dat Zijn machtige opstandingsleven in je is, en dat Hij je alles gegeven heeft wat je maar nodig hebt.

Ga je, elke dag weer, deze afspraak houden met Hem? Op die manier kan de Grote Wijngaardenier Zijn snoeiwerk doen en de “vrucht” zal worden tot “véél vrucht”. Ook zul je steeds meer gaan beseffen wat de onbeperkte mogelijkheden zijn van zo’n gebedsleven. De Heer zegt ervan: “Vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden”’ (Joh. 15:7).

Publicatie met toestemming van: Stichting “De Gouden Kandelaar” te Twello, van der Duyn van Maesdamstraat 89, 7391 VK Twello. Het wordt op aanvraag gratis toegezonden en heeft geen abonnementsprijs. Doel van deze publicaties is: Gods volk in onze tijd bewust te maken van de hemelse roeping van de gemeente van Jezus Christus, opdat Hij bij Zijn komst een toebereide bruid zal vinden.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW