1 jaar geleden

Wanneer tradities aanbidding belemmeren …

Koperen slangen en gouden efods


Hoofdverzen:
Numeri 21 vers 7-9; Richteren 8 vers 24:27; 2 Koningen 18 vers 3,4.

Numeri 21 vers 7-9:
7. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk.
8. En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.
9. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.

Richteren 8 vers 24-27:
24. Verder zei Gideon tegen hen: Ik wil u een verzoek doen: laat ieder mij een ring uit zijn buit geven. (Zij hadden namelijk gouden ringen, want zij waren Ismaëlieten.)
25. En zij zeiden: Wij zullen ze graag geven. En zij spreidden een kleed uit en ieder wierp daarop een ring uit zijn buit.
26. Het gewicht van de gouden ringen, waar hij om gevraagd had, was zeventienhonderd sikkel goud, naast de maantjes, oorhangers en purperen kleding die de koningen van Midian gedragen hadden, en naast de kettingen om de halzen van hun kamelen.
27. Gideon maakte daar een efod van en stelde die op in zijn stad, in Ofra. En heel Israël ging er als in hoererij achteraan, zodat het voor Gideon en zijn huis tot een valstrik werd.

2 Koningen 18 vers 3,4:
3. Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had.
4. Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden; men noemde hem Nehustan.

Inhoud

  • Zijn er koperen slangen of gouden efods in ons leven?
  • Mozes en de koperen slang
  • Waarom een ​​koperen slang?
  • De koperen slang faalt
  • Gideon en de gouden efod
  • Pas op voor gouden efods
  • Het Gouden-Efod-syndroom

Zijn er koperen slangen of gouden efods in uw leven?

“Echt niet!”, zult u nu misschien zeggen. We zullen deze punten in het Oude Testament nader onderzoeken, omdat de koperen slang en de gouden efod geestelijke obstakels zijn geworden voor Gods volk. We moeten er zeker van zijn, dat ons geen “koperen slang” of “gouden efod” hindert om geestelijk te groeien.

Interessant genoeg waren de koperen slang en de gouden efod nooit bedoeld om Gods volk ten val te brengen. Ze zijn niet gemaakt door Israëls vijanden om hen te bedriegen of te misleiden. De koperen slang wees in de richting van God, en de gouden efod was vermoedelijk met goede bedoelingen gemaakt, als een herinnering aan de wonderbaarlijke overwinning die God voor Zijn volk Israël had bewerkstelligd. Maar het effect op de lange termijn was verwoestend en eindigde ermee, dat het volk van de ware aanbidding van de Heer afgeweken was. Dezelfde problemen kunnen ons in ons leven overkomen, als we de lessen van de koperen slang en de gouden efod niet leren.

Mozes en de koperen slang

De geschiedenis van de koperen slang lezen we in Numeri 21. Het volk Israël naderde het einde van hun veertig jaar durende wandel door de woestijn. De meeste mensen die Egypte met Mozes verlieten, waren al omgekomen, maar de nieuwe generatie trad in hun voetsporen. In plaats van de HEER te danken voor de bevrijding uit de slavernij in Egypte en voor meer dan veertig jaar zorg in de vijandige woestijn, klaagden ze, mopperden ze en trokken ze Gods wegen en bedoelingen in twijfel. “Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood” (Num. 21:5). Ze waren zo ontevreden over Gods zorg, dat ze daadwerkelijk het lef hadden om te zeggen, dat ze afkerig waren van het manna dat God hun op wonderbaarlijke wijze gegeven had.

“Wat een ondankbaarheid!”, zouden we zeggen. “Hoe konden ze zo aanmatigend, zo ondankbaar en onverschillig zijn tegenover zo’n goede en vriendelijke God?” Laten we onze eigen persoonlijke houding eens onderzoeken. Heb ik ooit gemopperd? Heb ik wel eens geklaagd over mijn omstandigheden? Twijfel ik af en toe aan Gods wegen en motieven na alles wat Hij voor mij gedaan heeft? Ben ik ontevreden over de nooit toereikende financiële middelen of over mijn huis of mijn eten? Ben ik ontevreden over de manier waarop God voor mijn persoonlijke omgeving zorgt? Heb ik God er ooit van beschuldigd “mij hulpeloos alleen te laten” om “in de woestijn om te komen”? We kunnen zeggen (en in feite onszelf voor de gek houden door dit te geloven), dat we ons nooit zouden beklagen zoals de Israëlieten of God met zo’n ondankbaarheid zouden behandelen. Laten we even de tijd nemen om onze gedachten en uitspraken te onderzoeken. En laten we dan dit bedenken: soms spreken onze daden en houding luider dan woorden.

Vanwege de zondige houding en ondankbare woorden van de mensen stuurde God giftige slangen naar hun kamp om hen te straffen en hun houding te corrigeren. Er kruipt niets anders dan een giftige slang in je tent om een verandering van houding te bewerken, en mensen hadden snel berouw van hun geklets. God droeg Mozes op om een ​​slang te modelleren en deze op een staak in het midden van het kamp te plaatsen. Iedereen die door een slang werd gebeten en dreigde te sterven, kon alleen worden gered door simpelweg naar Gods voorziening voor genezing te kijken, de koperen slang. De opstandige mensen die weigerden zich tot de slang te wenden en ernaar te kijken, werden gedood door de giftige beet.

Waarom een ​​koperen slang?

We begrijpen vandaag, waarom God deze ongebruikelijke methode koos om Zijn stervende volk te genezen. Johannes 3 vertelt ons, dat de op een staak verhoogde koperen slang een prachtig beeld is van Gods weg van verlossing van zonden door de dood van Jezus. “En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, <niet verloren gaat maar> eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:14-16).

Merk op, dat God Mozes opdroeg om een ​​koperen slang te maken, geen koperen lam. Onze Heer was zeker het Lam van God, maar hangend aan het kruis nam Hij onze plaats in en droeg onze zonden. “… door voor ons een vloek te worden” (Gal. 3:13). “Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt” (2 Kor. 5:21). “… die Zelf onze zonden in Zijn lichaam heeft gedragen1 op het hout” (1 Petr. 2:24). Merk ook op, dat God Mozes daarmee opdroeg de koperen vorm van een slang op de staak te zetten, geen levende slang. Het is precies hierdoor, dat de onvergelijkbare heiligheid van onze Heer werd bewaard. Aan het kruis was Hij op geen enkele manier verontreinigd of doordrongen van zonde, maar Hij werd de drager van de zonde, dat wil zeggen, Hij werd gestraft alsof Hij een zondaar was. Romeinen 8 vers 3 zegt: “God heeft, doordat Hij Zijn eigen Zoon in een [gedaante] gelijk aan [het] vlees van [de] zonde2 en voor [de] zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees veroordeeld.”

De koperen slang faalt

De Israëlieten hebben de koperen slang meer dan 700 jaar zorgvuldig bewaard. Helaas werd het in de loop der jaren een religieuze relikwie, en dat leidde zelfs tot de teloorgang van de zuivere en ware aanbidding van God door het volk Israël. Onder koning Hizkia brachten de Israëlieten er zelfs reukoffers aan! Tijdens de opwekking van Hizkia vernietigde hij echter de struikelblokken (zie 2 Kon. 18:3-6). Denk eens aan alle “negatieve krantenkoppen” die koning Hizkia moet hebben ontvangen vanwege de vernietiging van de slang! Maar waarom? Was de koperen slang niet het voorwerp, dat God zoveel eeuwen tevoren had geboden te vervaardigen tot redding van Zijn volk? Welk recht had Hizkia om de vernietiging van een door God gegeven voorwerp te bevelen? Maar de Bijbel zegt, dat deze actie deel uitmaakt van Hizkia’s godvruchtige reiniging van het land van afgoderij. Ze benadrukt, dat het juist was wat hij deed. Ook wij moeten onze houding of onze gebruikelijke levenspatronen of sommige geestelijke “voorwerpen” of praktijken, die feitelijk obstakels op onze geestelijke weg zijn, onder de loep nemen – zelfs dan, wanneer God ze eens gebruikt heeft. Als we goed kijken, herkennen we veel koperen slangen die het werk van de Heer en de groei van Zijn volk belemmeren.

Mensen hebben de betreurenswaardige gewoonte om allerlei door God gegeven bijbelse instructies te verdraaien, ze van hindernissen voor geestelijke vooruitgang en de bron van geestelijke hoogmoed te voorzien. Neem bijvoorbeeld orthodoxe Joden, die ervoor zorgen dat ze tijdens het bidden gebedsriemen aan hun voorhoofd en polsen binden. Ze nemen een bijbelse verordening uit Deuteronomium 6 vers 8 en verdraaien die, waardoor ze een valse kleine regel creëren voor aanbidding en de bron van geestelijke hoogmoed.

De Lijkwade van Turijn, zelfs als het onomstotelijk bewezen zou zijn, dat het inderdaad de echte Lijkwade van Christus is -zouden we het niet moeten vernietigen (ervan uitgaande dat het in ons bezit was) in plaats van het als een voorwerp van aanbidding voor miljoenen mensen voor te stellen?

Misschien zegt u dat gebedsriemen en de Lijkwade van Turijn geen probleem voor u zijn. Misschien niet, maar er zijn andere “koperen slangen”, die uw leven kunnen binnensluipen en de groei van uw geestelijk leven kunnen ophouden. De koperen slangen van vandaag die we vernietigen, hebben een grote uitwerking. Hoe zit het met de WWJD-armbanden en -kruizen3 die sommigen van ons misschien dragen? De Bijbel leert ons om zo te leven als Jezus, maar de “geheugensteuntjes” kunnen op zichzelf doelen worden – een bron van prestatie en hoogmoed. Hoe zit het met de “vrome” gewoonten? De Bijbel vertelt ons natuurlijk, dat we met God door Bijbelstudie en gebed moeten communiceren, maar juist onze “stille tijd” kan in een koperen slang veranderen! Als we de gewoonte volgen om te lezen en te bidden als een ritueel, alleen uit gewoonte om te “bewieroken”, zonder de bedoeling om Gods Woord te gehoorzamen, is onze zogenaamde “vrome tijd” dan niet een koperen slang geworden?

Hoe zit het met onze bijeenkomsten? Gelovigen worden aangemoedigd om samen te komen tot aanbidding en onderwijs, maar zelfs aanbidding kan een trotse traditie worden. Het behouden van traditie en vorm kan belangrijker worden, dan de zuivere aanbidding van de Heer. Leggen we meer nadruk op gebruiken, praktijken en liturgieën die zich in de loop der jaren ontwikkeld hebben, dan op zuivere en ware aanbidding van de Heer? Worden jonge gelovigen aangemoedigd of gehinderd door onze houding? Tradities moeten zorgvuldig worden gecontroleerd. Als traditie belangrijker is geworden dan de ware aanbidding van God, en als geestelijke hoogmoed en veroordelende houding de groei van de jonge gelovigen belemmeren, moeten sommige tradities wel worden “verbrijzeld”, net zoals Hizkia de koperen slang “verbrijzelde”.

Gideon en de gouden efod

Gideons gouden efod schijnt een goed idee te zijn geweest, dat slecht afliep. Na een aanval die, tegen alle verwachtingen in, eindigde in een overwinning op de Midianieten, sloeg Gideon een aanbod om koning over heel Israël te worden af. Hij wees dit aanbod nederig af, omdat hij wist dat het niet Gods bedoeling was, dat Israël – zoals alle naburige volken – door een koning geregeerd zou worden. God was hun Koning! Gods Woord zegt in Exodus 19 vers 6: “U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.” Gideon antwoordde terecht het volk: “Ík zal niet over u heersen … de HEERE zal over u heersen” (Richt. 8:23). Dat was het goede nieuws. Het slechte nieuws is, dat Gideon om een “kleine” geldelijke vergoeding voor zijn dienst vroeg, slechts één gouden oorring per persoon uit de buit. Niet veel, maar het zorgde voor een enorm probleem voor Gideon en het volk! Het verlangen naar rijkdom leidt altijd tot problemen (1 Tim. 6:9).

De mensen accepteerden het verzoek van Gideon en gaven hem meer goud dan hij wilde – meer dan 43 pond goud. Dat is best heel veel! Hij maakte van het goud een efod en plaatste het in zijn geboorteplaats Ofra, zodat allen het konden zien. Maar waarom wilde Gideon een gouden efod? Een efod was een van de kledingstukken die de hogepriester onder zijn borstplaat droeg. Maar Gideon was geen priester. Efods vielen niet zijn onder zijn verantwoordelijkheid. Was het Gideons geheime verlangen om priester te zijn? Had hij een slecht geweten over het goud, dat hij besloot “het goed te gebruiken”? Heeft hij met goede bedoelingen de efod gemaakt als herinnering aan Gods overwinning op de vijanden? Was de efod bedoeld om Israël eraan te herinneren, dat het een volk van priesters was en rechtstreeks door God werd geregeerd? Het was tenslotte geen gouden kroon, maar een gouden efod.

Hoewel Gideons motivatie voor de gouden efod misschien goed was, was het resultaat verwoestend. De gouden efod werd een valstrik voor Gideon en zijn gezin en een voorwerp van afgoderij voor heel Israël. Wat was er gebeurd? Het antwoord is duidelijk. Gideon had misschien goede bedoelingen, maar zijn idee kwam niet overeen met de Schriften. Efods waren enkel en alleen een zaak van de priesters, en Gideon was geen priester. Ook waren efods niet van goud gemaakt en werden ze meestal niet in plaatsen zoals Ofra bewaard, maar alleen in verbinding met de tabernakel. Gideon wist dit alles zeker, en hij moet geconcludeerd hebben dat, aangezien zijn bedoelingen goed waren, een kleine afwijking van de letter van Gods wet oké zou zijn. Goede bedoelingen moeten echter altijd in overeenstemming zijn met de Bijbel. Elke keer dat we afwijken van Gods Woord, zal dat verschrikkelijke gevolgen hebben.

Pas op voor gouden efods

Gouden efods kunnen projecten of bedieningen zijn of iets dat “voor de Heer” gedaan wordt, maar het is in strijd met Zijn Woord. Of het nu gaat om grote gebouwen, fondsenwervingscampagnes of ideeën voor nieuwe bedieningen, we moeten oppassen voor gouden efods. De bedoelingen achter gouden efods variëren van een puur geestelijk verlangen om Gods volk te dienen tot geheime zelfzuchtige bedoelingen. Wees voorzichtig! Zorg ervoor, dat de ideeën overeenkomen met de Schriften. Aan de andere kant kunnen ze in de toekomst een valkuil voor u en Gods volk worden.

Houd er ook rekening mee, dat een bijbels begin niet genoeg is. Elke dienst aan de Heer kan een gouden efod worden. Kijk naar bijvoorbeeld gemeenten of kerken, die niet meer het evangelie prediken en niet meer het Woord van God onderwijzen. Ze begonnen met een solide bijbelse basis, maar in de loop der jaren zijn ze afgeweken van de heilige Schrift. Het zijn gouden efods geworden. Hun winsten zijn gestegen en hun gebouwen zijn indrukwekkender geworden, maar de congregaties of kerken zelf zijn “objecten van aanbidding” geworden en worden ondersteund door het menselijke verlangen naar macht en eer. Ze vormen een obstakel voor de geestelijke groei van Gods volk en een valkuil voor degenen die Christus niet kennen.

Sommige instellingen voor christelijke vorming of bijbelstudie hebben zich tot gouden efods ontwikkeld. Vele jaren geleden opgericht met goede bedoelingen om toekomstige leraren en leiders van Gods volk op te leiden, zijn ze niet alleen afgedwaald van bijbelse normen, maar hebben ze zelfs Gods Woord ondermijnd door Gods inspiratie en gezag te loochenen. Valse leer is wijdverbreid onder professoren die de godheid van Christus in twijfel trekken. Deze gouden efod-instellingen werden rijk, zwaar beladen met geestelijke catastrofes, een valstrik en een valkuil, niet alleen voor hun studenten maar voor heel Gods volk.

Het Gouden-Efod-syndroom

Kan uw gemeente of kerk een gouden efod worden? Het antwoord is duidelijk. Elke kerk, gemeente, bediening, tijdschrift, evangelisatie-groep – elke dienst voor de Heer kan een gouden efod worden als het afstand neemt van Gods Woord met zijn doel, principes, ideeën en wijze van handelen. Wees waakzaam! Satans ideeën over de gouden efods zien er altijd goed uit, maar ze leiden tot geestelijke catastrofes! Nieuwe bijbels gefundeerde methoden of bijbelse ambten kunnen door God worden gebruikt en Gods volk ten goede komen, maar er moet strikt op worden gelet, dat het ambt op het bijbelse pad blijft en dat het verraderlijke sluipen naar een gouden efod wordt voorkomen. Pas op dat het verlangen naar een “paar gouden oorbellen” niet resulteert in het “gouden efod-syndroom” in uw gemeente of uw dienst aan de Heer. Helaas kunnen sommige vermogensbeheerders, pastors, bewindvoerders, gemeenteleden, voorzitters en projectleiders zo verliefd zijn op hun ambt, dat ze er bijna alles voor zouden doen – zelfs als ze zijn afgedwaald van hun oorspronkelijke bestemmingen en gouden efods geworden zijn. Onthoud dat als een gouden efod eenmaal is gemaakt en gevestigd, het bijna onmogelijk is om die op te heffen.

De bijbelse verslagen van de koperen slang en de gouden efod zijn “tot onze lering geschreven” (Rom. 15:4). Het is een ernstige zonde om de aanbidding van God te verdraaien en de groei van Gods volk te belemmeren door het scheppen, onderhouden of ondersteunen van koperen slangen of gouden efods.

NOTEN:
1. In de zin van uitgeboet (verg. Jes. 53:12 LXX).
2. Dit is als zondoffer; dezelfde uitdrukking als in Hebreeën 10:6,18,26 en 13:11; in de LXX is het de vertaling van ‘zondoffer’ (dat in het Hebreeuws hetzelfde woord als ‘zonde’ is).
3. What Would Jesus Do. Een soort christelijk polsbandje, die laat zien waar je voor staat.

 

David R. Reid; © SoundWords.

Online in het Duits sinds: 21.02.2004; geactualiseerd: 04.10.2016.
Oorspronkelijke titel: “Bronze Serpents and Golden Ephods”
Bron: www.growingchristians.org

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW