Gebed

212 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 weken geleden

Gastvrijheid (19)

Romeinen 12 vers 12-13: “Verblijdt u in de hoop; weest geduldig in de verdrukking; volhardt in het gebed. Deelt mee voor de behoeften van de heiligen; legt u toe op de gastvrijheid.” De gewoonte van gastvrijheid (deel negentien) De gedachte achter het woord “legt u toe op de gastvrijheid” is het nastreven of beoefenen van gastvrijheid. De vraag rijst: “wanneer is gastvrijheid een slecht idee? Wanneer moet het niet worden nagestreefd?” Er kunnen verschillende situaties zijn die ons ervan weerhouden...

Lees verder
2 weken geleden

Geloof en werken

Jakobus 2 vers 17 en 18: “Zo is het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar iemand zal zeggen: U hebt geloof en ik heb werken; toon mij uw geloof zonder de werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.” God wil, dat ons geloof zichtbaar is voor anderen. Daar gaat de brief van Jakobus over. Maar hoe gebeurt dat precies? Door werken van het geloof. Levend geloof toont zich altijd in onze daden....

Lees verder
2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (6)

Psalm 147 vers 3: “Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.” Psalm 147 vers 3 vertelt ons dat Hij de gebrokenen van hart geneest en hun leed (smarten) verbindt. David herinnert ons: “de HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest” (Ps. 34:19). Een voorbeeld van iemand die gebroken was door diep verdriet is Hanna. Hanna’s gebrokenheid is voor ons opgetekend in 1 Samuël 1. Hanna leefde in de periode...

Lees verder
2 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (8)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Hoofdstuk 3   Beide brieven aan de Thessalonikers hebben één belangrijk thema: de komst van de Heer Jezus. Maar beide brieven behandelen dit onderwerp vanuit een duidelijk verschillend gezichtspunt. In 1 Thessalonika gaat het vooral over de komst van de Heer Jezus voor de Zijnen, over de opname; terwijl 2 Thessalonika vooral gaat over de komst van de Heer Jezus met de Zijnen, waarmee de dag van de Heer...

Lees verder
3 maanden geleden

Een dankbaar hart hebben (deel één)

1 Thessalonicenzen 5 vers 18: “Dankt in alles, want dat is [de] wil van God in Christus Jezus jegens u.” Als je de Bijbel doorleest, zie je steeds weer de opdracht om te danken! In feite wordt het zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament als een gebod gegeven. Sommigen noemen 1 Thessalonicenzen 5 vers 16-18 het gebod voor iedere volgeling van Christus: “Verblijdt u altijd. Bidt onophoudelijk. Dankt in alles, want dat is [de] wil van God...

Lees verder
3 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (29)

“David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God” (1 Sam. 30:6). David had een verkeerde beslissing genomen toen hij naar zichzelf luisterde in plaats van zich tot de Heer te wenden (1 Sam. 27:1). Hier, toen hij nergens anders heen kon, wendde hij zich tot de Heer! David versterkte zich...

Lees verder
3 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (2)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Vervolg hoofdstuk 1 “… genade zij u en vrede van God <onze> Vader en van [de] Heer Jezus Christus” (vs. 2). De apostel wenst de Thessalonikers genade en vrede toe; genade voor hun weg ondanks hun vervolgingen (verg. 2 Thess. 2:16), en vrede voor het hart ondanks deze beproevingen en ongunstige omstandigheden (verg. 2 Thess. 3:16). En deze genade en vrede komen van God onze Vader, wat meer een...

Lees verder
4 maanden geleden

De christen en zijn depressies

We hebben het hier niet over fysiek veroorzaakte depressies, waar zelfs gelovigen in individuele gevallen onder lijden en zo graag van verlost zouden willen worden. Menig christen brengt zijn dagen door in doffe neerslachtigheid. Hij heeft zoveel dingen die hem belasten: omstandigheden, relaties met mensen om hem heen, moeilijkheden op het werk, mislukkingen, omstandigheden in de wereld, zijn eigen ontoereikendheid … Ach, ieder heeft zijn eigen lijstje! Tot op zekere hoogte is het vergelijkbaar met de profeet Elia: “Toen hij...

Lees verder
4 maanden geleden

Vanaf de eerste dag (2)

Handelingen 9 vers 11 “En hij zei: Zie, [hier] ben ik, Heer. En de Heer zei tot Hem: Sta op en ga naar de straat, de Rechte geheten, en zoek in [het] huis van Judas naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus; want zie, hij bidt.” Wij hebben opgemerkt dat de nieuwe mens die bij de nieuwe geboorte begint te leven vanaf de eerste dag duidelijke tekenen van leven geeft, wanneer hij niet geremd wordt in zijn ontwikkeling: hij begint zich...

Lees verder
4 maanden geleden

Gebed – Wanneer bidden wij?

Efeze 6 vers 18: … “terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking bent voor alle heiligen …” Bidden in nood. Hoewel gebed een voorbijgaande genade niet levend kan houden, zal het een krachtige invloed hebben om het hart levend te houden wanneer het eindigt. Wanneer iemands rijkdom en vertrouwen in hetzelfde graf worden begraven, is dat een trieste zaak. Niemand verdraagt ​​het verlies van een...

Lees verder