Gebed

131 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 dagen geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (57)

God vertrouwen in moeilijke tijden   “En Hij zei: Abba, Vader, alles is U mogelijk …” (Mark. 14:36).   “… want alles is mogelijk bij God” (Mark. 10:27). Met deze overtuiging vertelde de Heer Zijn discipelen, dat de genade van God ook een rijke redden kan – wat vanuit menselijk oogpunt volstrekt onmogelijk is. In Gethsémané bidt Hij: “Abba, Vader, alles is U mogelijk.” Zijn vertrouwen in de liefde van de Vader en in Zijn almacht bleef ononderbroken tot het...

Lees verder
5 dagen geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (56)

De positie van de bidder   “En Hij zei: Abba, Vader …” (Mark. 14:36)   In Gethsémané noemt de Heer Jezus God niet de Heer van hemel en aarde (verg. Matth. 11:25), maar spreekt Hem aan met “Vader”, “Mijn Vader” en “Abba, Vader”. Zelfs wanneer de machtige schaduw van het kruis Hem op de grond werpt, leeft Hij bewust in de vertrouwelijke betrekking, die Hij als Zoon heeft met de Vader. Er was geen afstand of formele terughoudendheid. In plaats...

Lees verder
1 week geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (55)

De gebedshouding- meer schijn dan werkelijkheid?   “Hij … viel op de aarde … op Zijn aangezicht en bad aldus …” (Matth. 26:39; Mark. 14:35). Op dit punt wordt voor het eerst vermeld, welke houding de Heer Jezus aannam tijdens het gebed: Hij knielde neer. Door neer te knielen, nam Hij uiterlijk de houding aan die Hem innerlijk kenmerkte: afhankelijkheid en onderdanigheid. Degenen die tijdens het gebed knielen, geven uiting aan hun onvermogen en behoefte aan hulp. Maar het feit,...

Lees verder
1 week geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (54)

Waken in gebed …   “Waakt echter, terwijl u te allen tijde bidt …” (Luk. 21:36). Nadat de Zoon van God Zijn hart een stuk verder voor Zijn discipelen geopend heeft, zegt Hij: “Blijft hier en waakt met Mij” (Matth. 26:38). Hij vraagt ​​hen daarom met Hem te waken, maar niet om voor Hem te bidden. In het uur van verschrikking verlangde Zijn mensenhart naar medegevoel. Maar hoe moet een mens het voor Hem, voor God opkomen? Hij moest deze...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (53)

Kennis van de Schrift zonder zelfkennis Lukas 22 vers 40:“Toen hij nu op die plaats was gekomen, zei Hij tot hen: Bidt dat u niet in verzoeking komt … Mattheüs 26 vers 40,41: “En Hij kwam bij de discipelen en vond hen in slaap, en Hij zei tot Petrus: Je was dus niet in staat één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt” Tweemaal spoorde de Heer Jezus Zijn discipelen in Gethsemané aan...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (52)

De vurige pijlen van de boze   “En zij kwamen aan een plaats, Gethsémané geheten, en Hij … begon ontsteld en zeer beangst te worden, en Hij zei tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd tot [de] dood toe … zei Hij tot hen: Bidt dat u niet in verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver, en Hij knielde neer …” (Mark. 14:32-35; Luk. 22:40,41). De overste van deze wereld stond op het punt nog...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (51)

Vastberaden en afhankelijk – de zegen van goede gewoonten   “En Hij ging naar buiten en vertrok naar Zijn gewoonte naar de Olijfberg; ook de discipelen nu volgden Hem. Toen Hij nu op die plaats was gekomen, zei Hij tot hen: Bidt, dat u niet in verzoeking komt” (Luk. 22:39-40). We moeten oppassen dat we van een goede gewoonte geen wet maken, maar ook in dit opzicht afhankelijk blijven. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat de Heer het eens zo leidt,...

Lees verder
3 weken geleden

Gastvrijheid – gemeenschap

“Deelt mee voor de behoeften van de heiligen; legt u toe op de gastvrijheid” (Rom. 12:13). “Weest gastvrij voor elkaar, zonder mopperen” (1 Petr. 4:9). De bijbel – het Woord van God – roept ons op om jegens elkaar gastvrij te zijn. Dit is een van de regels voor het leven van een christen. We worden zelfs aangespoord om ons er op toe te leggen. Wat een zegen is het wanneer we ervaren mogen, dat broeders en zusters zich de...

Lees verder
3 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (50)

Zijn gewoonte   “En Hij ging naar buiten en vertrok naar Zijn gewoonte naar de Olijfberg; … en … bad” (Luk. 22:39,41). De Heer Jezus had goede gewoonten in Zijn leven. Als kind ging Hij elk jaar met Zijn ouders naar Jeruzalem voor het Pascha (Luk. 2). Op de sabbat ging Hij naar gewoonte naar de synagoge om het Woord van God met andere Joden te lezen (Luk. 4:16). Toen er mensenmenigten bij Hem kwamen, had Hij de gewoonte hen...

Lees verder
4 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (49)

Het unieke gebed   “… en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader met Mij is … maar hebt goede goed, Ik heb de wereld overwonnen. Dit sprak Jezus en Hij hief Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen; verheerlijk Uw zoon, opdat >Uw> Zoon U verheerlijkt” (Joh. 16:32-17:1). De Heer Jezus ging eenzaam en onbegrepen over deze aarde. Hoe dichter Hij bij het kruis kwam, hoe eenzamer Hij werd. Wat moet het...

Lees verder