Gebed

149 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 uur geleden

Gebed – Hoe bidden wij (1)?

Bijbelplaatsen: Jesaja 64 vers 7; Psalm 66 vers 18; Psalm 51 vers 9-10.   Bidt echt! Bidden is een handeling waarbij we rechtstreeks te doen hebben met de grote God, die we in gebed naderen. Het is een te heilige plicht om dat te doen, terwijl men half slaapt met zware ogen en een slaperig hart. God moest dit aan de kaak stellen: “Er is niemand die Uw Naam aanroept, die zich beijvert om U vast te grijpen …” (Jes...

Lees verder
6 dagen geleden

Op verhoring rekenen

Bijbelplaatsen: Lukas 1 vers 8-20; Handelingen 12 vers 6-17   Hoe vaak bidden wij intensief voor een zaak maar geloven in ons hart er toch niet in, dat God ons gebed verhoren zal. Dat geldt voor zowel ons persoonlijk gebed als voor onze gemeenschappelijke gebeden. Zacharia bad om een nageslacht. Jarenlang. Menselijk gezien was er geen hoop meer. Maar het op hoge leeftijd gekomen echtpaar bad verder, zij namen hun toevlucht tot God. Tenslotte kwam de verhoring en God zond...

Lees verder
2 weken geleden

De gelovige en zijn God (1)

Psalm 61 Algemene gedachten over de Psalmen Christus in de Psalmen De psalmen zijn geschreven door gelovige mannen zoals David, Asaf en de zonen van Korach toen ze in moeilijke en behoeftige omstandigheden verkeerden. Godvrezende mensen putten al 3000 jaar kracht uit dit deel van de Bijbel. Toch is de belangrijkste gedachte van de Psalmen om ons kennis te laten maken met Jezus Christus. Dat zal ons misschien een beetje verbazen. Maar Hij is het grote thema van de Schrift....

Lees verder
3 weken geleden

Afhankelijkheid in leven van Jezus (73)

De Onveranderlijke   “En het gebeurde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam en zegende1 en nadat Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. Hun ogen nu werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij werd onzichtbaar voor hen. En zij zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandend <in ons>, toen Hij onderweg tot ons sprak, toen hij ons de Schriften opende? ” (Luk. 24:30-32). Hij neemt brood, dankt ervoor, breekt het en geeft het hun....

Lees verder
1 maand geleden

Rekenen op verhoring!

Bijbelgedeelten: Lukas 1 vers 8-20; Handelingen 12 vers 6-17   Hoe vaak bidden we intensief voor een zaak en geloven we er in ons hart echter niet in, dat God ons gebed zal verhoren? Dit geldt zowel voor onze persoonlijke gebeden als voor onze gemeenschappelijke gebeden. Zacharia bad voor nakomelingen. Jarenlang. Vanuit menselijk oogpunt was er geen hoop meer. Maar het bejaarde echtpaar bleef bidden, ze smeekten tot God. Eindelijk kwam het antwoord en God zond speciaal een engel om...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (68)

Onwankelbaar vertrouwen   “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?” (Ps. 22:2).   Van kindsbeen af aan leed de Heer Jezus onder de mensen. De verzoekingen van Satan, vooral aan het begin van Zijn openbare dienst, brachten Hem nog meer lijden. Maar dit alles kan niet vergeleken worden met de drie uren van duisternis, toen Hij, de Heilige, beladen met ontelbare zonden, in de handen van...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (67)

De macht der liefde   “Omstreeks het negende uur nu riep Jezus met luider stem de woorden: Eli, Eli, lamá sabachtháni? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Matth. 27:46).   De kruisiging van de Heer der heerlijkheid was verreweg de meest buitengewone gebeurtenis, die ooit hier op aarde heeft plaatsgevonden. De kreet “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” is in zekere zin uniek in de menselijke geschiedenis. David schrijft: ”Ik ben jong...

Lees verder
2 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (66)

Bidden voor anderen   “Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen!” (Luk. 23:34).   Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, konden (als iemand Zijn almacht negeerde) Zijn doorboorde handen de zieken niet langer dienen. Zijn met nagels doorboorde voeten konden niet langer door steden en dorpen gaan om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Ook Zijn discipelen, die intussen allemaal waren gevlucht, konden Hij nu niet meer onderwijzen. Was er in...

Lees verder
3 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (65)

Voorbeelden gezocht   “Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen!” (Luk. 23:34). De Zoon van God deed zeven uitspraken aan het kruis – en drie daarvan waren gebeden. Het begint met gebed en eindigt met gebed – en ook weer staat het gebed in het middelpunt! Ten eerste bidt Hij voor degenen, die Hem kruisigden. Wanneer de zonde van de mens zijn hoogtepunt bereikt, straalt de liefde van de Heiland het helderst. Simson gebruikte...

Lees verder
3 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (64)

Rust in de storm – Hoe men een overwinnaar wordt   “Jezus dan, die alles wist wat over Hem zou komen, ging uit en zei tot hen: Wie zoekt u? … Ik heb u gezegd dat ik het ben; als u dan Mij zoekt, laat dezen heengaan! … de drinkbeker die de Vader mij heeft gegeven, zou Ik die soms niet drinken?” (Joh. 18:4,8,11). De Zoon van God had Zijn discipelen vaker verteld, dat mensen Hem zouden mishandelen en kruisigen....

Lees verder