Gebed

85 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (22)

Zegen door gebed “Toen Hij nu de vijf broden en de twee vissen had genomen, keek Hij op naar de hemel, zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om ze aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd; en er werd opgeraapt wat hun aan brokken was overgeschoten, twaalf korven” (Luk. 9:16,17). Tegen het einde van de dag dringen de discipelen er bij Jezus op aan om de menigte weg te sturen....

Lees verder
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (20)

Met volharding bidden “… en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12). “Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere!” (Klaagl. 2:19). Vaak kost het tijd om de ziel in rust voor de Heer uit te storten en Hem alles te vertellen wat ons beweegt. We hebben gezien, dat de Heer Jezus soms meerdere uren tijd nam om dat te doen....

Lees verder
2 jaar geleden

Handelingen 12 vers 5

“Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd vurig een gebed tot God voor hem gedaan”. Gedachten over gezamenlijk gebed (2) Er is niets in de Schrift, voor zover ik me bewust ben, dat aanduidt, dat gemeenschappelijke gebeden “krachtiger” zouden zijn dan individuele gebeden in de zin van het in beweging brengen van de hand van God. Veel te veel christenen stellen gebed gelijk met “dingen van God krijgen”, en groepsgebed wordt vooral een gelegenheid om...

Lees verder
2 jaar geleden

Handelingen 2 vers 42

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden”. Gedachten over gezamenlijk gebed (1) Er zijn veel voorbeelden die laten zien dat gemeenschappelijk gebed een belangrijk onderdeel is van het leven in de gemeente, samen met aanbidding, gezonde leer en gemeenschap. De vroege gemeente kwam regelmatig bijeen om de leer van de apostelen te leren, brood te breken en samen te bidden. Wanneer we samen met...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (19)

Waakt en bidt! “… en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12); “Deze allen volhardden eendrachtig in het gebed” (Hand. 1:14). Gedurende de hele nacht volhardde de Zoon van God in het gebed. Wat zal Hij in deze uren met Zijn Vader hebben besproken? Als Hij ongeveer drie jaar later in grote zielennood in Gethsemané is, lijkt het erop dat Hij driemaal gedurende één uur per nacht bidt (Mark. 14:35-41). Hij predikte niet alleen over...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (18)

Intensief gebed voor belangrijke beslissingen “Het gebeurde nu in die dagen dat Hij naar buiten ging naar de berg om te bidden; en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12). Ieder van ons komt in het leven op punten, waar hij belangrijke beslissingen moet nemen. Zo was het ook met de Zoon van God. Op een dag stond Hij voor de beslissing om uit de menigte discipelen twaalf mannen te kiezen, die langer dan drie...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (17)

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Ps. 91:1). Het gebed in het verborgene als bron van kracht Lukas laat ons zien dat op het gebed van de Heer Jezus in de woestijn (Luk. 5:16) de kracht van God in Zijn openlijke dienst volgt: “… en er was kracht van de Heer …” (Luk. 5:17). Dit duidelijk verband tussen gebed in het verborgene en kracht in de bediening zien we...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (16)

“Het woord over Hem verspreidde zich echter des te meer; en vele menigten kwamen samen om [Hem] te horen en van hun ziekten genezen te worden. Hij trok Zich echter terug in de woestijnen en bad” (Luk. 5:15,16). Na de dienst Wanneer de Heer een dienaar voor een speciaal doel gebruikt en de dienst zegent, bestaat het gevaar dat de dienaar het resultaat minstens gedeeltelijk aan zichzelf toeschrijft. Hij neigt er dan toe om lichtvaardig te handelen en het gebed...

Lees verder
2 jaar geleden

Het werpen van zorgen …

Een woord om over na te denken met het oog op onze rust en vrede in het komende jaar! En zorgen kennen we toch allemaal? Hoe gaan we ermee om? Gods troostrijke zegen voor het nieuwe jaar toegewenst! “… terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5:7). De Schrift nodigt ons in 1 Petrus 5 vers 7 uit om alle zorgen op God te werpen. Maar soms hebben we er moeite mee....

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (15)

Gebed in de morgen met geopende oren “O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; …” (Ps. 63:1). De trouwe dienaar van God heeft de gewoonte om ’s morgens vroeg op te staan om de dag met gebed te beginnen. In Psalm 88 zegt hij profetisch: “Mijn gebed komt u tegemoet in de morgen” (Ps. 88:14). Elke morgen beseft hij zijn afhankelijkheid van God doordat hij zijn oor in stilte wekken en openen laat om...

Lees verder