Vergeving

52 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 weken geleden

Gastvrijheid (19)

Romeinen 12 vers 12-13: “Verblijdt u in de hoop; weest geduldig in de verdrukking; volhardt in het gebed. Deelt mee voor de behoeften van de heiligen; legt u toe op de gastvrijheid.” De gewoonte van gastvrijheid (deel negentien) De gedachte achter het woord “legt u toe op de gastvrijheid” is het nastreven of beoefenen van gastvrijheid. De vraag rijst: “wanneer is gastvrijheid een slecht idee? Wanneer moet het niet worden nagestreefd?” Er kunnen verschillende situaties zijn die ons ervan weerhouden...

Lees verder
2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (3)

Psalm 51 vers 12,19: “Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. … De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.” De Heer is nabij hen die een gebroken hart hebben en verlost hen die een verbrijzelde geest hebben (Ps. 34:18). Een voorbeeld hiervan wordt gezien in het leven van koning David. Hij bevindt zich in deze gebroken toestand vanwege de zonde...

Lees verder
7 maanden geleden

Jona wordt in de zee geworpen (4)

Jona 1 vers 11-15 11. “Zij zeiden dan tegen hem: Wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger”. 12. Daarop zei hij tegen hen: Pak mij op en werp mij in de zee; dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. 13. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge....

Lees verder
9 maanden geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (3)

“Maar als u dit niet zo doet, zie, dan hebt u tegen de HEERE gezondigd; weet dan dat uw zonde u zal vinden!” (Num. 32:23). “… Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken” (Jer. 31:34). De achtervolgende zonde en de vergeten zonde Veel wordt vandaag onder het tapijt geveegd. Enige tijd geleden liepen er in de VS onderzoeken naar de mogelijke duistere praktijken van de president (geschreven 2022). Is hij schuldig? En waar is...

Lees verder
12 maanden geleden

Vergeving

Vergeven is een moeilijk woord; niet zozeer in de betekenis ervan, maar, o wat is het moeilijk om het in praktijk te brengen! Petrus dacht dat hij een vergevingsgezinde man was toen hij de Heer er naar vroeg: “Heer, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?” (Matth. 18:21). ‘Stelt u zich dat eens voor, iemand zeven keer vergeven! Dan zou hij zijn lesje wel geleerd moeten hebben! Het kan toch niet nodig...

Lees verder
1 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (30)

Hoofdstuk 13 (vervolg) Vers 29-31 Nadat zij de Heer ter dood hadden gebracht en Hem in een graf hadden gelegd, kon het volk niets meer doen. Ze dachten dat ze klaar waren met de Zoon van God. Maar nu kwam God tussenbeide: “God echter heeft Hem uit [de] doden opgewekt.” Het grote feit van Christus’ opstanding moest voortaan onder de Joden worden aanschouwd. Maar dit was nu juist wat de heersers van de Joden niet wilden geloven. Zij hadden de...

Lees verder
1 jaar geleden

Een wortel van bitterheid …

“… terwijl u erop toeziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt; dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, en velen daardoor verontreinigd worden” (Hebr. 12:15). Bitterheid onder medegelovigen is als een kankergezwel, dat niet alleen de eigen ziel vergiftigt, maar ook grote schade toebrengt aan Gods volk. Bitterheid laat in de regel diepe wonden achter, of op zijn minst lelijke littekens. Het probleem is oeroud en tegelijkertijd zeer actueel. Het is een gevaar waar...

Lees verder
1 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (13)

Psalm 130 1. Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 2. Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. 3. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? 4. Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. 5. Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. 6. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters...

Lees verder
2 jaar geleden

Onze zonden – achter Gods rug

  Jesaja 38 vers 17 In de bijbel zijn de handen van God een onmiskenbaar thema. Gods rug, aan de andere kant, waarschijnlijk minder. In feite krijgt wat zich achter onze rug bevindt, minder aandacht dan wat zich in ons gezichtsveld bevindt. Toch maakt God ons door het beeld van Zijn rug duidelijk hoe Hij ons vergeeft. De rug van onze Heiland herinnert ons aan het lijden, dat Hij doorstond door toedoen van ons mensen, toen Hij voor ons leed,...

Lees verder
2 jaar geleden

Meer dan ‘gratie’ …

  Begenadigden moeten genade beoefenen   Leidende verzen: Micha 7 vers 6-19 Micha 7 vers 18-19: 18. Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Inhoud:...

Lees verder