Omgang met God

74 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

Bergen en dalen

Wie kent niet hoogten in zijn leven? En wie kent niet de daarop volgende “afdaling”? Een voortdurend levendig onderwerp voor gelovigen! Overal waar valleien zijn, is er ook een top. Soms moet men door een lange en diepe vallei om (weer) eens op een top te komen. Aan de andere kant kan men ook heel snel van de top in het dal geraken – sneller dan iemand hem misschien lief is. Natuurlijk gaat het mij niet om een geografisch artikel...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (14 – slot)

Schriftplaatsen: Genesis 22:19 Abraham keert terug “Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Berseba. En Abraham bleef in Berseba wonen” (Gen. 22:19). In dit vers wordt Izak niet meer genoemd. Het lijkt erop dat de Heilige Geest de indruk wil wekken, dat Izak op de berg gebleven is. Daarbij mogen we eraan denken, dat de Heer Jezus na het volbrachte werk in de hemel opgevaren en sindsdien niet meer naar de aarde teruggekeerd...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (13)

Schriftplaatsen: Genesis 22:15-18 De Engel van de HEERE roept voor de tweede maal “Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken …” (Gen. 22:15-17). De Heer riep Abraham een tweede keer. Bij de eerste keer had Hij...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (12)

Schriftplaatsen: Genesis 22:13-14 Een ram in het struikgewas “Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas” (Gen. 22:13). God is nooit zonder uitweg. Juist de menselijke verlegenheden zijn Zijn gelegenheden. Ook op het moment dat een plaatsvervangend offer voor Izak nodig was, had Hij een weg om Zich te verheerlijken: een ram dat met zijn hoorns verstrikt zat in het struikgewas, stond er klaar voor....

Lees verder
3 jaar geleden

Gods woonplaats (5)

Gemeente / elke gelovige Schriftplaatsen: Efeze 2 vers 22; 1 Korinthe 6 vers 19 8. Maar beschouw de wonderen van Gods genade. De Geest van God werd uitgezonden, vanaf een verheerlijkte Christus en van de Vader, en we hebben nu een woning van God, die door de Geest werd gevormd (Ef. 2:22). Iedereen die in de Heer Jezus gelooft is een levende steen in dit geestelijke huis dat “opgroeit tot een heilige tempel in de Heer”. Hoe wonderbaar is de...

Lees verder
3 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (11)

Schriftplaatsen: Gen. 22:11-12 De engel van de Heer grijpt in “Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Toen zei Hij: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets …” (Gen. 22:11,12). Tot dan toe had God zwijgend toegezien. Maar toen Abraham het mes al in zijn hand hield om zijn zoon te slachten, riep Hij hem twee maal vanuit de hemel...

Lees verder
3 jaar geleden

Gods woonplaats (4)

Jezus Christus Schriftplaatsen: Johannes 1 vers 14; Johannes 2 vers 19 7. Tussen Maleachi en Mattheüs liggen enkele eeuwen van stilte, als plotseling de heerlijkheid naar Immanuel’s land terugkeert. God Zelf is gekomen! “Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent” (Mal. 3:1). En hoe komt Hij? We zien hoe de hemel geopend is en Zijn dienaren met vreugde bij de komst hun Schepper op aarde dienen. Echter, als we naar de aarde kijken...

Lees verder
3 jaar geleden

Gods woonplaats (3)

Tempel Schriftgedeelte: Handelingen 7 vers 47-50 3. Het volgende beeld van het wonen van God bij de mensen (de tent der samenkomst) zal ons later nog bezighouden. Het is niet een tijdelijk bezoek aan een individu, maar een blijven bij Zijn volk tijdens de woestijnreis en daarna. 4. Toen de tent der samenkomst in het land gebracht was, werd het opgesteld in Silo. Na de rampzalige geschiedenis van Israël, zoals beschreven in het boek Richteren – de ene afvalligheid na...

Lees verder
3 jaar geleden

Gods woonplaats (2)

Abrahams tent Schriftgedeelte: Genesis 18 vers 1-8 2. We gaan verder met een andere verwijzing in het boek Genesis naar het wonen van God, of beter gezegd het bezoek van God bij de mensen. Is er een mooier beeld in dit boek dan het bezoek van die drie vreemdelingen bij Abraham (Gen. 18:1-8), toen hij in de hitte van de dag aan de ingang van zijn tent zat? De gelovige aartsvader ziet de vreemdelingen aankomen en biedt hen enthousiast de...

Lees verder
3 jaar geleden

De huisraad van Tobia

Nehemia 13 vers 4-9: 4. Hiervóór had Eljasib, de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God, en die verwant was aan Tobia, 5. een grote kamer voor hem gemaakt; daar brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie – overeenkomstig het gebod voor de Levieten, de zangers en de poortwachters – en het hefoffer voor de priesters. 6. Toen dit...

Lees verder