6 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (13)

Schriftplaatsen: Genesis 22:15-18

De Engel van de HEERE roept voor de tweede maal

“Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken …” (Gen. 22:15-17).

De Heer riep Abraham een tweede keer. Bij de eerste keer had Hij de vrees voor God en de gehoorzaamheid van Abraham waarderend bevestigd. Nu bevestigde Hij de zegen die op de doorstane geloofsbeproeving volgde. We lezen hier dat God bij Zichzelf zwoer om deze rijke zegen te bekrachtigen. De Heilige Geest verwees in Hebreeën 6 vers 13-17 over deze gebeurtenis en verklaarde daar: “Want toen God aan Abraham de belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij geen meerdere kon zweren, bij Zichzelf en zei: ‘Zeker zal Ik u rijk zegenen en zeer zal Ik u vermenigvuldigen”. De belofte van de zegen, die de Heer hier bevestigde, was gebaseerd op “twee onveranderlijke dingen”, namelijk op Zijn Woord en op Zijn eed (verg. Hebr. 6:18).

In deze verzen herhaalde de Heer nog eens hoezeer Hij het waardeerde, wat Abraham had gedaan. Omdat Abraham de woorden van God in alles gehoorzaam geweest was, kon God nu rijke zegen beloven. Abraham zou in overeenstemming met de betekenis van zijn naam tot vader van vele volkeren worden (verg. Gen. 17:4-6).

Rijke zegen

“… als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden …” (Gen. 22:17-18).

Als gevolg van de doorstane geloofsbeproeving van Abraham worden in vers 17 en 18 de verschillende gebieden van zegen gepresenteerd. De nakomelingen van Abraham zouden als de sterren van de hemel en als het zand aan de over van de zee zijn (verg. Hebr. 11:12). In zijn nageslacht (enkelvoud) zouden alle volken op aarde gezegend worden. De zegen zou eenmaal tot de hemelse nakomelingen worden uitgebreid, tot de aardse nakomelingen en tot Christus Zelf. We herkennen hierin de zegenrijke gevolgen van de dood en opstanding van de Heer Jezus.

Terwijl we in de “sterren van de hemel” misschien een heenwijzing naar de hemelse heiligen vinden, wijst het “zand aan de oever van de zee” naar de aardse heiligen in het duizendjarig rijk (verg. Rom. 4:16-18). De nakomelingen van Abraham zullen eens de poort van hun vijanden bezitten. De poort spreekt van heerschappij en invloed. Wie in die tijd de poort van een stad bezat, had de heerschappij en macht over deze stad. Nakomelingen van Abraham zullen eens samen met Christus regeren.

Galaten 3 vers 16 laat ons zien, dat we ons in het nageslacht van Christus Zelf zien mogen. In het vrederijk zullen alle volken eens in en door Hem gezegend worden. Hij is “het verlangen van alle heidenvolken” (Haggai 2:8). Op Hem zullen de volken hopen (Rom. 15:12b). Onder Zijn rechtvaardige regering zal over de hele aarde vrede heersen. Het zal een tijd van ongekende zegen zijn. Maar ook voor de tijd van het duizendjarig rijk geldt: Elke zegen, hetzij in de hemel of op de aarde, is uitsluitend gebaseerd op het aan het kruis van Golgotha volbrachte werk van de Heer Jezus.

De stem van God gehoorzaam

“… omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent” (Gen. 22:18).

God brengt hier nog eens de gehoorzaamheid van Abraham naar voren als de reden voor de zegen. Zijn gehoorzaamheid aan God had Abraham op een bijzondere manier gekenmerkt. “Omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent”. Wat een getuigenis van de kant van God! Abraham was aan de stem van God gehoorzaam geweest en had gedaan, wat God van hem had verlangd. Daardoor kon God Zich op een unieke wijze verheerlijken. Als gevolg van zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid kon God Abraham en zijn nakomelingen rijkelijk zegenen.

De gehoorzaamheid van Abraham moet ons ook kenmerken. Als we aan de woorden van God gehoorzaam zijn, dan zal God Zich ook in ons leven verheerlijken en ons rijkelijk zegenen kunnen.

Wordt DV vervolgd.

Daniel Melui, © www.Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW