6 jaar geleden

Gods woonplaats (5)

Gemeente / elke gelovige

Schriftplaatsen: Efeze 2 vers 22; 1 Korinthe 6 vers 19

8. Maar beschouw de wonderen van Gods genade. De Geest van God werd uitgezonden, vanaf een verheerlijkte Christus en van de Vader, en we hebben nu een woning van God, die door de Geest werd gevormd (Ef. 2:22). Iedereen die in de Heer Jezus gelooft is een levende steen in dit geestelijke huis dat “opgroeit tot een heilige tempel in de Heer”. Hoe wonderbaar is de genade van God! In de wereld, waar zijn veelgeliefde gekruisigd werd, waar mensen uitriepen: “Weg met Hem”, is een woning gevormd, dat uit zulk een materiaal bestaat. Mensen die hun verloren toestand erkennen en de oneindige genade en liefde van God herkennen: uit deze natuurlijke stenen zijn de kostbare stenen voor deze tempel van God gehouwen. Zo groeit zonder ophef, zonder het geluid van een hamer (1 Kon. 6:7), deze eeuwige woonplaats van God: “Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep: Genade, genade zij hem” (Zach. 4:7).

Maar nu reeds woont God door Zijn Geest in de gemeente, Zijn tempel; en ook elke gelovige is persoonlijk een woonplaats van God. “Of weet u niet, dat uw lichaam [de] tempel is van [de] Heilige Geest?” (1 Kor. 6:19). Op het moment waarop iemand Christus aangenomen heeft, wordt hij “verzegeld met de Heilige Geest van de belofte” en heeft de Geest als “onderpand van onze erfenis tot [de] verlossing van de verkregen bezitting” (Ef. 1:13-14). Wat een heilige gedachte is dat – onze lichamen zijn Gods woning door de Heilige Geest, Die daarin woning genomen heeft, op de grondslag van de volbrachte verlossing door de verzoeningsdood van Christus.

Samuel Ridout, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW