6 jaar geleden

Wereldkampioenschap voetbal 2018 … oefening baart Kunst

Zaterdag 30 juni 2018.

De kwalificaties voor het mogen deelnemen aan het Wereldkampioenschap voetbal 2018 zijn inmiddels afgerond. De strijd is begonnen in het verre Rusland. Nederland mag meedoen vanaf de ‘zijlijn’, uitgerangeerd, want zij waren niet goed genoeg om zich te mogen mengen in de strijd om de eretitel – wereldkampioen – te behalen. Wat balen!

Ondertussen zijn er ook al enkele landen uitgeschakeld, zij mogen weer naar huis, uiteraard met een flinke kater. Zelfs  “die Mannschaft” – de titelverdediger – is al uitgeschakeld! “Sie haben es nicht geschaft!” Tranen van teleurstelling vloeien rijkelijk in ons buurland.

De enorme ‘heksenketel’ is dus inmiddels in Rusland uitgebarsten. De fans van de verschillende landen bejubelen hun helden vanaf de tribune. Sommigen gaan compleet uit hun dak. Ongetwijfeld zal het nuttigen van sterke drank daartoe ook bijdragen. ‘De huisgemaakte sterke drank is daar niet aan te slepen, afkomstig van de zwarte markt’, zo meldt de media; dit ondanks dat de Russische keuringsdienst van waren uitgebreid de kwaliteit van het bier getest heeft. De fans vieren hun feestje, ja en daar moet je nú iets van maken. Morgen kan het misschien niet meer.

Overigens bleek uit een Russisch onderzoek uit 2010 dat het nuttigen van goedkope, sterke drank de belangrijkste doodsoorzaak in Rusland is.

De helden op het veld staan onder enorme druk want zij mogen hun fans natuurlijk niet teleurstellen. Zij gooien dan ook alles in de strijd, waarbij natrappen, stompen, neppen en verder oneerlijk spel soms een nadrukkelijke rol spelen. Ook de scheidsrechters hebben een zware klus te klaren. Een verkeerde beslissing zorgt voor enorme commotie, fluitconcerten van fans en boze spelers die zich tekort gedaan voelen. Hun veiligheid staat hiermee dan ook wel een beetje op het spel. Dit alles en nog veel meer valt onder de noemer ’sport’. 

De oefening van het lichaam

“De oefening van het lichaam”. Heeft dat wel nut? Ja, zo zeggen velen vandaag in de gezondheidszorg en daarbuiten, zeker is dat héél belangrijk. Beweging … beweging … beweging … is immers het motto! En ja, dat is inderdaad ook belangrijk, zeker in onze tijd waar velen noodzakelijkerwijze een contract hebben afgesloten met de stoel en een vierkant toestel, de computer. 

Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk hierover?

Is dat zo belangrijk? Ja, dat is belangrijk, in ieder geval voor elke christen, in het bijzonder de jonge christen. Want ook een christen neemt deel aan ‘een strijd’, of hij nu wil of niet. Nu kan hij actief deelnemen maar ook passief. In het laatste geval staat hij of zij aan de zijlijn. Gelukkig hoeft hij zich niet te kwalificeren om deel te mogen nemen aan ‘de strijd’. Hij is sowieso betrokken in een strijd, een geestelijke strijd weliswaar. Niet met wapens van het vlees maar met de wapenrusting van God. Wie is dan onze tegenstander? Niet een mens, geen ‘bloed en vlees’, maar ‘overheden en machten en wereldbeheersers van de duisternis, geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten’. Hoe kunnen wij dan tegen zulke sterke vijanden weerstand bieden? Door de hele wapenrusting van God op te nemen. Hierover kun je lezen in Efeze 6 vers 10-20. Maar om deze wapenrusting van God goed te kunnen gebruiken moeten ook wij oefenen. En wel in de godsvrucht! De Bijbel zegt verder ook: “Oefen je echter in de godsvrucht. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig, maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, daar zij de belofte heeft van het tegenwoordige en toekomstige leven” (1 Tim. 4:8).

Oefenen dus … oefenen … oefenen …, net zoals bij voetbal. Als je niet oefent zul je weinig tot niets bereiken. Dat gaat gewoon niet. Zo is het ook bij de oefening van de godsvrucht!

Waarom zou ik zoveel moeite doen om mij te oefenen in de godsvrucht? Wel, daarop geeft het aangehaalde vers ook antwoord. Dat is omdat zij ‘nuttig’ is tot alle dingen omdat zij de belofte in zich bergt van zowel tegenwoordige dingen alsook van toekomstige dingen. Wat dat ook moge inhouden, het gaat ver uit boven de lichamelijke oefening. Het is voor het hier en nu nuttig maar óók voor de toekomst. Dat kun je niet zeggen van het je helemaal uitleven in het beoefenen van een bepaalde sport. Dat is van tijdelijke, ja van zeer tijdelijke aard want als je bijvoorbeeld in de voetbalsport kijkt, ben je al oud als je 34 jaar bent. Dan houden je prestaties nog niet helemaal op, sommigen houden het wel iets langer vol maar wel met mindere prestaties. Eigenlijk ben je dan niet meer geschikt voor de topsport. De oefeningen van de godsvrucht hebben voor de christen geen leeftijdsgrens. Dat gaat altijd door, ook al ben je 80 of 90 jaar of nog ouder. Eigenlijk wordt het dan hoe langer hoe mooier, tenminste als je als christen deel genomen hebt aan deze oefening.

Wat is godsvrucht en hoe kun je je daarin oefenen?

Als je als christen gezien hebt, wat je door het oefenen van de godsvrucht ontvangen kunt, geeft dat een enorme inspiratie om je met hart en ziel daarvoor in te zetten. Het wordt als het ware ‘je leven’. Godsvrucht betekent ‘het vrezen of eerbiedigen van God’. Godsvrucht heeft alles te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus. Het geheim ervan vinden we in 1 Timotheüs 3 vers 16: “En ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht: Hij die geopenbaard is in [het] vlees, gerechtvaardigd in [de] Geest, gezien door [de] engelen, gepredikt onder [de] volken, geloofd in [de] wereld, opgenomen in heerlijkheid”. Voor wie is deze verborgenheid? Daarop geeft ons Psalm 25 vers 14a het volgende antwoord: “Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen”. Niet voor iedereen is deze verborgenheid. Ze is bestemd voor hen die Hem vrezen!

Er zijn – voor wie er interesse in heeft – in de Bijbel meer verborgenheden te vinden. Ik noem enkele Schriftplaatsen waar je enkele kunt vinden.

  • Mattheüs 13 vers 11;
  • Romeinen 11 vers 25;
  • Efeze 1 vers 9 en 10;
  • Efeze 3 vers 3;
  • Efeze 5 vers 31 en 32;
  • Kolosse 1 vers 26 en 27;
  • Openbaring 1 vers 20

In 2 Timotheüs 3 vers 16 worden zes dingen genoemd die uitsluitend van toepassing zijn op de Heer Jezus. We gaan hier nu niet op deze zes punten afzonderlijk in, maar noemen deze alleen omdat ze op Hem alleen, onze Heer en Heiland van toepassing zijn. Wel is het zeer aan te bevelen om er eens goed naar te kijken en daardoor onder de indruk te komen van de grootheid van Hem, Die de inhoud is van de verborgenheid. Dat is iets geheel anders dan ‘wereldkampioen voetbal’ worden. Het heeft een indrukwekkende waarde voor nu én de toekomst. De vijand van onze zielen, de satan, wil niet dat we ons met Hem bezighouden. Daarom probeert hij ons door allerlei trucjes die voor het vlees aangenaam zijn, ons af te leiden. De wereld – waarvan satan de ‘overste’ is (Joh. 16:11) – biedt daarom ook allerlei ‘feesten’ en ‘genoegens’ aan die aangenaam zijn voor het vlees. Wanneer we echter de hele wapenrusting (Ef. 6:13) aan hebben zijn we in staat dit te weerstaan en staande te blijven in de boze dag. En die boze dag is ‘vandaag’. Kijk rond om je heen, wat zien we dan? Allerlei boze dingen, en niet alleen in de wereld maar helaas ook onder de kinderen van God.

Hoe we ons kunnen oefenen in de godsvrucht is op zich eigenlijk vrij eenvoudig. Ieder kind van God kan dit. De oefening van de godsvrucht bestaat hieruit, dat we onze gemeenschap met God de Vader en met de Heer Jezus Christus voeden en ontwikkelen. Daarvoor staat ons het gebed en het Woord van God ter beschikking. We mogen in gebed tot Hem gaan die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en ons overgebracht heeft in Zijn licht. Het wandelen in Zijn licht komt voort uit de beoefening van deze gemeenschap (zie: 1 Joh. 1:10). Dat geldt uiteraard voor jong en oud. Als je oud of ouder geworden bent, betekent dat niet vanzelfsprekend dat je dan zonder de “vertrouwelijke omgang” met de Heer kunt. Je moet vooral niet denken als oudere dat je het allemaal wel weet. Heel gevaarlijk is dat en het kan zomaar in je hart binnensluipen!

Gods Woord zegt over onze omgang met Hem onder andere: “Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net” (Ps. 25:14-15). 

Wanneer is daarvoor een heel goede tijd?

“’s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit” (Ps. 5:4).

Kun je dat niet om de een of andere reden, dan kan dat zeker ook op een ander moment van de dag. Geliefde lezers, dit moet toch kunnen? Kunnen we nog niet een ‘enkel moment’ voor Hem reserveren? De vraag zo te stellen, is haar ook reeds beantwoorden. Laten we ook in deze dingen het vers toepassen: “… laten wij op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken …”. Deze is zeker ook hierop van toepassing (zie Hebr. 10:24). Ook het deel wat niet geciteerd is verdient onze aandacht. Hoe gaan wij daar mee om?

Zoals al opgemerkt, ook het Woord van God is onontbeerlijk voor het voeden en onderhouden van onze omgang met God. Ja, het kost tijd en energie om ons daarmee bezig te houden; ja, het kan betekenen dat we aan bepaalde dingen niet meer mee kunnen doen; ja, bepaalde vriendschappen kunnen niet meer aangehouden worden; ja, het kost ons veel … maar … ja, we krijgen er heel veel heerlijke dingen voor terug, zoals rust en vrede, blijdschap, moed, kracht, volharding, en nog vele dingen meer. Kortom, om zo te zeggen: we krijgen Hem er voor terug! Dat bepaalt alles en is een veel grotere rijkdom dan alle schatten van de wereld. Wij hebben geen alcohol nodig om blij te zijn, om ‘feest’ te kunnen vieren. We hebben Hem, onze Heer en Heiland. Hij heeft het “geschaft”. De Heer Jezus Christus heeft het werk gedaan, Hij heeft het volbracht op het kruis van Golgotha. Dáár droeg Hij de zonden van allen die in Hem geloven zouden. Hoor jij daar ook bij?

De oefening van de godsvrucht zal ons helpen om met Hem, de ‘Verworpene’, onze weg te blijven gaan door deze wereld, dit “tranendal”. Hij alleen kan en wil ons helpen, leiden, troosten en bemoedigen om “de strijd” niet op te geven. Wel met uitsluitend de wapenrusting van God (zie Ef. 6). Een strijd die we ook volgens bepaalde regels moeten voeren. Deze regels vinden we in het Woord van God. Daarom is onze oefening van de godsvrucht ook zo belangrijk. Een wandel met Hem is het geheim van een ’succesvol’ resultaat. Zowel voor onszelf als voor hen die ons omringen. We lezen in de Bijbel ook dat een kampvechter niet wordt gekroond als hij niet wettig gestreden heeft. Het sterken in de genade is daarbij echter wel van groot belang (zie 2 Tim. 2:1,5).

Ook wij als christenen staan onder druk. Maar deze druk is licht. Onze Heiland zegt: “Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”. Daaraan onlosmakelijk verbonden is dat wij tot Hem gekomen zijn, want Hij zegt daaraan voorafgaand: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven” (zie Matth. 11:28-30). Zoals de voetbalspelers ook een kwartier pauze hebben, zo roept de Heer Jezus ons ook op om te rusten (Mark. 6:31). Hij weet wat we nodig hebben in onze aardse strijd. Veel beter dan wijzelf! Bij Hem vinden we alleen de ‘ware’ rust. Zoeken wij dat ook?

Ons einddoel

Ons einddoel ligt niet hier beneden, geen aardse roem of een aardse troon. Ons einddoel is onze intrek nemen in het Vaderhuis om daar voor eeuwig bij Hem te zijn Die ons gekocht en betaald heeft met Zijn kostbaar bloed. Dáár waar nimmer tranen vloeien zullen wij dan Hem zien, Hem aanschouwen. Dit heeft de Heer Jezus ons ook beloofd. En wat Hij belooft, doet Hij! Dat is bij ons mensen heel vaak anders. Maar Hij zal wederkomen en ons van de aarde halen, wij zullen Hem zelfs tegemoet gaan in de lucht … Oh, wat een dag zal dat zijn! (zie o.a. Joh. 14:1-4; 1 Thess. 4:13-18; Openb. 22:20).

Ben jij daar ook bij? Verlang jij daar ook naar?

© Frisse Wateren

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW