Koninkrijk van God

14 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (10a)

Bijbelgedeelte: Johannes 3 vers 11-21   “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken wat Wij weten en Wij getuigen wat Wij hebben gezien; en u1 neemt ons getuigenis niet aan” (vs. 11) Dat ‘Wij’ in dit vers kan niet verwijzen naar de profeten van het Oude Testament, want zij wisten of begrepen vaak niet wat ze moesten spreken. De Heer Jezus bedoelt met de ‘Wij’ Goddelijke personen; Hij was hier op aarde aan het woord, en ook de Heilige Geest zou...

Lees verder
2 maanden geleden

Vrede stichten

“Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd” (Matth. 5:9). “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging” (Hebr. 12:14). Inleiding We leven in een tijd waarin de krantenkoppen gedomineerd worden door conflicten, geschillen en oorlogen. Met de hulp van het Woord van God willen we de onderwerpen “vrede” en “vrede maken” behandelen. Google je de definitie van “vrede”, dan vind je bijna altijd iets in de trant van “de afwezigheid van verschillen, strijd en oorlog”. Wat...

Lees verder
2 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (09b)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10   “Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw1 geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien” (vs. 3). De Heer Jezus reageert op de erkenning van Nicodémus met geen enkel woord. Schijnbaar zonder enig verband spreekt Hij rechtstreeks over de noodzaak van de nieuwe geboorte. Wat heeft Zijn antwoord te maken met de opmerking van Nicodémus? Het onderwijs van de Heer Jezus...

Lees verder
4 maanden geleden

De Openbaring (17)

Openbaring 11 vers 15-18 Zevende bazuin “En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij zal heersen tot in alle eeuwigheid” (vs. 15). Zo luidt de boodschap van de laatste bazuin, dat het koninkrijk van onze Heer en Zijn Christus, de HEER en Zijn gezalfde, aanbreekt. Dit koninkrijk is een glorieuze heerschappij waarin de Heer Zijn volk rechtvaardig...

Lees verder
5 maanden geleden

Bijbel contrastrijk (07)

Kinderen / Volwassenen Bijbelplaatsen: Mattheüs 18 vers 3; 1 Korinthe 14 vers 20 Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie wil daaraan bijdragen. “… wordt als de kinderen” (Matth. 18 vers 3). De discipelen hadden trouw hun Meester gevolgd volgens hun normen en hoopten nu op een overeenkomstige...

Lees verder
6 maanden geleden

Het Koninkrijk van God (deel 2)

In de vorige aflevering keken we naar het Koninkrijk van God en zagen we, dat de Heer Jezus in de toekomst als Koning zal regeren. Omdat Hij onze Heer is, en wij onderdanen zijn in Zijn Koninkrijk, staan wij onder het gezag van onze Heer. De heerschappij van Christus Dat betekent, dat Hij aanspraken heeft, Hij heeft rechten en Hij heeft gezag. Hij heeft de controle: “Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; want hetzij...

Lees verder
6 maanden geleden

Het koninkrijk van God (1)

Wij willen ons een beetje bezighouden met de waarheid van het koninkrijk van God. Wij horen (en lezen) veel over de leer van de gemeente: de waarheid betreffende Christus en de gemeente (Hand. 20:27; Ef. 3:2-6, 5:32). De waarheid betreffende de gemeente was aan Paulus gegeven. Het was zijn dienst om deze waarheid te onderwijzen. Maar weet je dat de apostel meer predikte over het koninkrijk dan over de gemeente? In Handelingen 28 vers 30-31 lezen we, dat Paulus het...

Lees verder
1 jaar geleden

Uit het ABC van de christen (1)

Orpa und Ruth Ruth 1 De Bijbel plaatst vaak twee mensen naast elkaar die in vergelijkbare omstandigheden of in dezelfde aangelegenheden zich  heel verschillend gedroegen. De daden van de één belichten de daden van de ander voor ons onderricht, en hun voorbeeld dient om de aanwijzingen van het Woord voor ons leven begrijpelijk en indrukwekkend te maken. Daarom willen wij nu één van deze ongelijke paren, Orpa en Ruth, uit het boek Ruth, voor onze ogen plaatsen. Dit is geen...

Lees verder
1 jaar geleden

Paulus spreekt tot de oudsten van Efeze (2)

Handelingen 20 vers 21-27 In het eerste deel van zijn toespraak tot de oudsten van Efeze (vs. 17-27) stelt de apostel hun, naast de wijze waarop hij onder hen had gewerkt, de boodschap voor die hij in zijn dienst had verkondigd. We kunnen vier aspecten onderscheiden: 1) Bekering tot God en geloof in de Heer Jezus “… terwijl ik zowel aan Joden als Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus betuigde” (vs. 21). Dit...

Lees verder
4 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (2)

Handelingen 1 vers 4-9 Vers 4 en 5 Toen de Heer met Zijn discipelen bijeen was, beval Hij hen Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de belofte van de Vader, “die u [zei Hij] van Mij hebt gehoord”. Hij was sinds de avond na de opstanding het middelpunt van het samenkomen van de Zijnen. Welke genade wordt geopenbaard in de woorden “met hen vergaderd was”! Zij waren de Zijnen en Hij schaamde zich niet om hen Zijn broeders...

Lees verder