Koninkrijk van God

5 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (2)

Handelingen 1 vers 4-9 Vers 4 en 5 Toen de Heer met Zijn discipelen bijeen was, beval Hij hen Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de belofte van de Vader, “die u [zei Hij] van Mij hebt gehoord”. Hij was sinds de avond na de opstanding het middelpunt van het samenkomen van de Zijnen. Welke genade wordt geopenbaard in de woorden “met hen vergaderd was”! Zij waren de Zijnen en Hij schaamde zich niet om hen Zijn broeders...

Lees verder
6 jaar geleden

Het Koninkrijk van God (2)

“Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen” (Matth. 13:43). Wanneer gesproken wordt van het Koninkrijk van God, is het goed om een aantal fundamentele verschillen aan te duiden: Het koninkrijk van God bestaat uit twee fasen: De huidige fase: De Koning is afwezig. Zijn discipelen erkennen het gezag van hun Heer, getuigen voor Hem en delen in Zijn verwerping op aarde. Het prachtige kenmerk...

Lees verder
6 jaar geleden

Het Koninkrijk van God (1)

“De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen” (Gen. 49:10). Het thema van het Koninkrijk van God neemt in de Schrift een grote plaats in. Zelfs in Genesis wordt al vermeld, dat ooit een heerser geboren zou worden, die een koninkrijk van vrede in overeenstemming met de gedachten van God zou oprichten (Gen. 49:10). De Israëlieten leefden in de verwachting van de komende Koning...

Lees verder
12 jaar geleden

Profetische bediening (7)

Deel 3 Hoofdstuk zes HET KONINKRIJK “Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet erkend en zij hebben de uitspraken der profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel vervuld” (Hand. 13:27). “Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het...

Lees verder
12 jaar geleden

2 Thessalonika 1 (2)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbel-studie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het onder andere over het feit dat gelovigen dikwijls verdrukkingen en vervolgingen hebben. Maar waarom dan? Een vraag die al duizenden jaren oud is, maar nog steeds gesteld wordt, dus actueel is. Maar...

Lees verder