Kerkgeschiedenis

80 artikelen over dit onderwerp gevonden
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (24)

Hoofdstuk VI Paulus derde zendingsreis Deel 1: 32-814 n. Christus Het jaar 54. Enige tijd in Antiochië doorgebracht hebbende, verlaat de apostel, dit heidens middelpunt, en begint een andere zendingsreis. Van zijn reisgenoten wordt bij deze gelegenheid niets gezegd. “Hij doorreisde achtereenvolgens het land van Galatie en Frygie en versterkte al de discipelen” (Handelingen 18:23) en gaf tevens aanwijzing voor de collecte ten behoeve van de arme gelovigen in Jeruzalem (1 Korinthe 16:1,2). In korte tijd bereikte hij het middelpunt...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (23)

Het verband tussen Korinthe en de geschiedenis, het onderwijs en de geschriften van onze apostel is bijna zo innig en belangrijk als zowel van Jeruzalem, als van Antiochië. Korinthe kan beschouwd worden als zijn middelpunt in Europa. Hier had God “veel volk”, en hier “bleef hij één jaar en zes maanden, en leerde onder hen het woord van God” …Deel 1: 32-814 n. Christus Paulus bezoekt Korinthe – Handelingen 18 Het verband tussen Korinthe en de geschiedenis, het onderwijs en...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (22)

Paulus brengt het evangelie in Europa … Hier begint een nieuw tijdvak in de geschiedenis van de kerk, zowel als van Paulus zelf. Paulus en die met hem zijn brengen nu het evangelie in Europa … Terugrekenende van de tijd, dat Paulus van Azië naar Europa zeilde, waren omtrent vierhonderd jaren verlopen, sedert Alexander van Europa naar Azië gezeild was. Hoe onderscheiden waren echter hun beweegredenen en bedoelingen – hun strijd en hun overwinningen! De geestdrift van Alexander was opgewekt...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (21)

Er bestond geen inzetting noch plechtigheid, die een bekeerde jood zo onwillig was om op te geven als de besnijdenis. Zij was het teken en zegel van zijn eigen betrekking tot Jehovah, en van de erfelijke zegeningen van het verbond aan zijn kinderen. Velen, in alle eeuwen, zijn van gevoelen geweest dat de kinderdoop in de gemeente is ingevoerd met het doel om aan dit sterke joodse vooroordeel tegemoet te komen. Ware dit ook de bedoeling van de Heer geweest,...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (20)

Voordat we de apostelen op hun reis vergezellen, laten we dan eerst opmerken hoe alles een keerpunt heeft gevonden. Zij gaan uit, niet van het vroegere joodse middelpunt, Jeruzalem, maar van een stad der volken, Antiochië. Dit is vol van betekenis. Jeruzalem en de twaalven hebben terrein verloren, wat uitwendig gezag en macht aangaat. De Heilige Geest roept Barnabas en Saulus tot het werk, bekwaamt hen daarvoor, en zendt hen uit buiten het rechtsgebied van de twaalven. Deel 1: 32-814...

Lees verder
13 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (19)

Nu wij in het kort het leven van de twaalf apostelen geschetst hebben, komen wij als van zelf tot hem, die wij de ‘dertiende’ zouden kunnen noemen, namelijk de apostel Paulus. In een vroeger hoofdstuk hebben wij gesproken over de bekering en het apostelschap van Paulus. Wij willen nu trachten zijn arbeid en de hoofdmomenten van zijn veelbewogen leven te beschouwen. Eerst echter hetgeen ons bekend is omtrent zijn persoon. Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 5 De apostel Paulus Vóór zijn bekering Het is duidelijk uit de wenken,...

Lees verder
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (18)

Dit maal iets over Simon Zelotes, over Judas, de broer van Jakobus en Matthias, de apostel. Ook hun geschiedenis is uiterst leerzaam voor ons. De geschiedenis van de een is langer als bij de ander. Zo zal het ook bij ons zijn. De een is bekender dan de ander. Ook dat is zo bij ons. Maar er is er Eén die onze harten kent: God onze Vader! Hij is de grote hartenkenner, ook van alle geslachten die voor ons geweest...

Lees verder
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (17)

De vereenzelviging van de Jakobussen, de Maria’s en de broeders van de Heer is lang een moeilijk punt geweest voor de onderzoekers. Het is hier de plaats niet om in dit geschilpunt door te dringen. Maar de zaak van verschillende kanten bezien hebbende, geloven wij, dat onze apostel die Jakobus is, aan wie in de gemeente van Jeruzalem een voorname plaats toegekend werd; dat hij de algemene zendbrief geschreven heeft en dat hij ook de broeder van de Heer wordt...

Lees verder
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (16)

Dit keer gaat het over Thomas. Ja, die wij wel eens de “ongelovige Thomas” noemen. En terecht, immers de Heer Zelf verwijt hem zijn ongeloof. Met Christelijk geloof had het bij Thomas weinig van doen. Christenen geloven in Hem die zij niet gezien hebben! Wat heeft Thomas veel gemist door zijn afwezigheid bij de eerste openbaring van de Heer Jezus. Hoeveel missen wij wanneer wij de samenkomst van de gemeente verzuimen? Hebt u zich dat wel eens afgevraagd? Gelukkig kwam...

Lees verder
14 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (15)

In onze dagen is het voor sommigen nog steeds het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk “martelaar” zijn. Zonder daar nu verder diep op in te kunnen gaan in het kader van deze artikelenreeks, zijn er wel grote verschillen tussen Christen-martelaars en Moslim-martelaars. Hiervoor verwijs ik u naar serie “Martelaars” van Frisse Wateren. Omdat het martelaarschap in onze dagen nogal “in” is, vestig ik nu uw aandacht op nog een andere Christen-martelaar,...

Lees verder