Kerkgeschiedenis

80 artikelen over dit onderwerp gevonden
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (45)

 Deel 1: 32-814 n. Christus HET CONCILIE VAN NICEA Hoofdstuk 11 – vervolg Opmerkingen over de hoofdgebeurtenissen gedurende de regering van  Constantijn Voordat wij onze algemene geschiedenis vervolgen, kan het goed zijn een ogenblik stil te staan, om de invloed van de grote veranderingen te overwegen, die plaats hadden gevonden, zowel in de positie, die de kerk als die de wereld in begon te nemen gedurende de regering van Constantijn de Grote. Het is niet te veel gezegd, als wij...

Lees verder
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (44)

HET CONCILIE VAN NICEA Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 11 Constantijn was nu genoodzaakt zich nader in te laten met de aard van het geschil. Hij begon te begrijpen, dat de zaak niet van een beuzelachtig, maar van een wezenlijk en belangrijk karakter was; en besloot een vergadering van bisschoppen bijeen te roepen, die de ware leer zouden vaststellen, en die, zoals hij tevergeefs hoopte, deze neiging tot vijandig redetwisten voorgoed zouden bezweren. Het nodige tot hun reis werd...

Lees verder
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (43)

Deel 1: 32-814 n. Christus CONSTANTIJN HOOFDSTUK 10 – VERVOLG 3 De gemeente vertoont niet meer haar ware karakter Hoe aangenaam de keizerlijke gunst voor de natuur op zichzelf zijn mocht, zij werkte verwoestend op het ware karakter van de afzonderlijke Christen en van de gezamenlijke gemeente. Alle getuigenis voor een Christus, op aarde verworpen en in de hemel verheerlijkt, verdween. De gedoopte wereld kwam in de plaats van de vergadering van alleen gelovigen, die in Zijn dood gestorven en...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (42)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 10 – vervolg (II) CONSTANTIJN De godsdienst van Constantijn Alles wat wij van Constantijns godsdienst weten tot op het tijdstip van zijn zogenaamde bekering, wekt de gedachte op, dat hij uitwendig, hoewel niet met hart en ziel, een heiden was. Eusebius zelf erkent, dat hij op die tijd in twijfel was, welke godsdienst hij zou omhelzen. Staatsbeleid, bijgeloof, huichelarij, ingeving worden beurtelings aangegeven als de enige of overheersende invloed, die over zijn volgend godsdienstig...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (41)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 10 (1) CONSTANTIJN De regering van Constantijn vormt een belangrijk tijdvak in de geschiedenis van de kerk. Zowel zijn vader Constantius, als zijn moeder Helena, waren godsdienstig gezind, en voortdurend welwillend jegens de Christenen. Constantijn bracht enige jaren van zijn jeugd als gijzelaar door aan het hof van Diocletianus en Galerius. Hij was in 303 te Nicomedië getuige van de afkondiging van het vervolgings-edict en van de gruwelen, die er uit voortvloeiden. Toen hij...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (40)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk IX Van Commodus tot de troonsbeklimming van Constantijn. 180-313. De handelingen van Diocletianus en het einde van de periode van Smyrna De gemeente had al negen stelselmatige vervolgingen doorgemaakt. De eerste was onder Nero geweest, daarna onder Domitianus, Trajanus, Marcus, Severus, Maximinus, Decius, Valerianus en Aurelianus. Nu was het vreselijke ogenblik genaderd, waarop zij de tiende zou ondergaan, volgens het profetische woord van de Heere: “Gij zult een verdrukking hebben van tien dagen”. En...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (39)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk IX Van Commodus tot de troonsbeklimming van Constantijn. 180-313. De marteldood van Cyprianus onder keizer Valerianus Daar de naam van Cyprianus welbekend moet zijn aan al onze lezers, als die van een man, vermaard vanwege zijn gevoelens over het bestuur en de tucht in de gemeente, wensen wij de kalmte en vastheid van ziel, door deze kerkvader betoond in het aangezicht van de marteldood, afzonderlijk te vermelden. Hij was omstreeks het jaar 200 te...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (38)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk IX Van Commodus tot de troonsbeklimming van Constantijn. 180-313. De Christenen genoten onder de opvolgers van Aurelius gedurende enige tijd een betrekkelijke rust. De verdorvenheid van Commodus werd dienstbaar gemaakt aan de belangen van de Christenen, nadat zij onder zijn vader lange tijd in lijden geweest waren; en de korte regering van vele keizers liet hun geen tijd om tegen de toeneming van het Christendom vijandig op te treden. “Binnen een tijdsverloop van net...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (37)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk VIII De inwendige geschiedenis van de kerk Het stelsel van een afzonderlijke geestelijke stand, de christelijke bediening en de persoonlijke verantwoordelijkheid. Men beweert dat de brieven van Ignatius geschreven zijn korte jaren na de dood van Johannes, en dat de schrijver vertrouwelijk bekend moet geweest zijn met de denkbeelden van Johannes, zodat hij eigenlijk slechts de inzichten van hem openbaar maakte. Daarom wordt gezegd, dat het stelsel van gezaghebbende opzieners of bisschoppen even oud...

Lees verder
11 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (36)

 Hoofdstuk VIII De inwendige geschiedenis van de kerk Wat de inwendige geschiedenis van de kerk betreft, hebben wij het voorrecht van het zuivere licht van de Schrift gebruik te mogen maken tot onze onderrichting. Nog vóór de canon van de Heilige Boeken was afgesloten, waren vele dwalingen in leer en praktijk, die later de Christenheid hebben verontrust en verscheurd, reeds aan het licht gekomen. De apostelen hadden in de wijsheid en de genade van God, door ingeving van de Heilige...

Lees verder