Kerkgeschiedenis

80 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke kerk (4)

Uit de Schrift en uit de geschiedenis beide is volkomen duidelijk, dat de grote fout waarin het naamchristendom verviel, hierin bestond, dat men deze twee met elkaar verwarde: het onkruid en de tarwe; of hen, die door de doop toegelaten werden tot al de uitwendige en tijdelijke voorrechten van het Christendom en de zodanigen, die waarlijk bekeerd en door God geleerd waren. En juist moet het grote onderscheid tussen het stelsel, waarbij het deelgenootschap aan de sacramenten of dat, waarbij...

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (3)

De gemeente van God en het koninkrijk der hemelen zijn niet hetzelfde. Het vereenzelvigen van deze twee dingen heeft al grote verwarring veroorzaakt in de kerkgeschiedenis … Deel 1: 32 – 814 n. Christus Christus de enige bouwmeester van Zijn gemeente Het gebouw, waartegen list noch geweld van de vijand iets vermag, is Christus’ eigen werk. hoewel wij ook van andere bouwmeesters lezen. “Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen” (Mattheüs 16:18). Het is goed, dat wij duidelijk zijn...

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (2)

Deel 1: 32 – 814 n. Christus Hoofdstuk 1 Het fundament op de Rots Voor men begint aan een onderzoek van een onderwerp, is het goed zich bekend te maken met zijn oorsprong, het voornemen of plan, dat er aan ten grondslag ligt, alsmede met de beginselen van zijn geschiedenis. Deze hebben wij volledig en duidelijk, wat de gemeente betreft, in de Heilige Schrift. Daarin vinden wij niet alleen het oorspronkelijk voornemen, maar de plannen en bijzondere mededelingen van Hem,...

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke kerk (1)

  De brieven aan deze zeven gemeenten zullen bij onze volgende beschouwingen als leidraad dienen. Wij geloven, dat zij niet slechts geschiedkundig, maar tevens profetisch zijn. In de eerste plaats zijn zij zeer zeker historisch, en dit feit moet tot zijn volle recht komen bij het doorzoeken van hun profetisch karakter. Zeven gemeenten bestonden werkelijk in de zeven steden die hier opgenoemd zijn, en in de toestand hier beschreven. Doch het is even duidelijk, dat naar de bedoeling van Hem,...

Lees verder
16 jaar geleden

De opkomst van de Jezuïeten en Ignatius van Loyola

De oude reus, het Rooms-Katholicisme, ontwaakt. Haar macht en invloed in de wereld van vandaag is nog altijd zeer groot. De belangstelling voor de paus is ongekend, zelfs onder jongeren. Ook in de kerkgeschiedenis was er een persoon die veel belangstelling had voor de paus, namelijk Ignatius de Loyola. Daar had hij nogal veel voor over. Hij was de grondlegger van de orde van de Jezuïeten. Een orde die veel bloed in haar historische handen heeft … Ten tijde van...

Lees verder
16 jaar geleden

Waar komt het monnikendom vandaan?

In onze dagen is er een toenemende belangstelling voor het kloosterleven te bespeuren. De media besteden hier regelmatig aandacht aan. Vooraanstaande personen brengen enkele dagen of een week door in een klooster om tot ‘bezinning’ te komen en om te ‘mediteren’ om zodoende hun onrustig bestaan aan een filosofische bespiegeling te onderwerpen. Sommige kloosterorden spelen hier handig op in, ongetwijfeld vanwege de terugloop van het kloosterleven en misschien ook wel om hun financiële positie te verstevigen. Hoe dan ook, er...

Lees verder
17 jaar geleden

De wonderlijke wegen van God

Matthias was de apostel, die gekozen werd om de plaats te vervullen van Judas de verrader. Hij was dus niet onmiddellijk door de Heer zelf gekozen; en behoorde meer dan waarschijnlijk tot de zeventigen. Hij had met de apostelen vergaderd “al de tijd, dat de Heer Jezus onder hen inging en uitging” (zie Handelingen 1:21). Dit was, volgens de verklaring van Petrus, een noodzakelijke vereiste voor iemand die met hen “getuige zou worden van Zijn opstanding” (Handelingen 1:22). Zover wij...

Lees verder
17 jaar geleden

Blinde ijver: pest van de maatschappij

Simon Zelotes, ook genaamd Simon de Kanaäniet, naar het schijnt een ander dan Simon, de broer van Jakobus. Wij hebben geen bijzonderheden over hem dan de vermelding van zijn naam in de evangelien en de Handelingen, waarna hij uit de Schrift verdwijnt. Men vooronderstelt algemeen, dat hij, voor zijn roeping tot apostel, behoorde tot een secte onder de joden, genaamd de “Zeloten” of ijveraars: Zij waren bekend vanwege hun vurige ijver voor de Mozaïsche gebruiken, en beschouwden zich als de...

Lees verder
17 jaar geleden

Martelaars (8 – slot)

Steunpilaar van de gemeente De vereenzelviging van de Jakobussen, de Maria’s en de broers van de Heer is lang een moeilijk punt geweest voor de onderzoekers. Het is hier de plaats niet om in dit geschilpunt door te dringen. Maar de zaak van verschillende kanten bezien hebbende, geloven wij, dat onze apostel die Jakobus is, aan wie in de gemeente te Jeruzalem een voorname plaats toegekend werd; die de algemene zendbrief geschreven heeft en die ook de broer van de...

Lees verder
17 jaar geleden

De tien dagen

“En u zult een verdrukking hebben van tien dagen” De in de zendbrief aan Smyrna (Openbaring 2:8-11) aangekondigde tijd van de Christenvervolging liet niet lang op zich wachten. Maar welke betekenis hebben de “tien dagen”? Het getal tien spreekt in de getalssymboliek van de Bijbel van de beproeving van de onder verantwoording gestelde mens (zie onder andere de tien geboden). Zo kondigde God aan dat de tijd van vervolging “opdat u op de proef gesteld wordt” (Openbaring 2:10) tot doel...

Lees verder