Toekomst

51 artikelen over dit onderwerp gevonden
10 jaar geleden

De Toekomst: les 5 – Wat is leven?

Alvorens wij nu met de cursus verder gaan, willen wij eerst kort herhalen, wat wij in de eerste vier lessen behandeld hebben. Les 1: Jezus Christus heeft doden opgewekt! Heel normale mensen zoals wij hebben het gezien en nuchter beoordeeld. Les 2: Jezus Christus heeft niet alleen doden opgewekt, Hij is Zelf na Zijn het sterven opgestaan en aan vele mensen verschenen: Hij leeft! Les 3: Jezus Christus sprak van het leven na de dood! Maar ook van de opstanding,...

Lees verder
10 jaar geleden

“De toekomst” – Het hiernamaals

Wat zegt de Bijbel over het “hiernamaals”? – Vragen en antwoorden De bijbel is het enige boek van de wereld, dat duidelijke antwoorden op de vragen over het hiernamaals geeft. Om menselijke meningen uit te schakelen, willen wij ons bij de beantwoording van deze vragen uitsluitend en alleen aan de verklaringen van de Bijbel houden. Vooraf nog een inleiding die u kunt vinden bij de bijbelcursus onder de titel: “De Toekomst” (1). Is er na het leven dood? Het is...

Lees verder
10 jaar geleden

Egypte, Israël en Europa

Wat gebeurt er eigenlijk in het Midden Oosten? Momenteel vindt in en om het Midden-Oosten een omwenteling in het politieke landschap plaats, die men voor enkele maanden geleden niet voorzien kon. Binnen de kortste tijd veranderen hier politieke structuren – men denke bijvoorbeeld aan Egypte -, die vroeger jaren of tientallen jaren geduurd zouden hebben. Voor de bijbellezer, die zich met bijbelse profetie bezig houdt, is dat interessant. Wie had voor een half jaar geleden gedacht, dat het in landen...

Lees verder
11 jaar geleden

Profetische bediening (10 – slot)

Deel 5 Hoofdstuk negen Een samenvatting We hebben gezien dat de Heilige Geest in de tijd van het Oude Testament werkte als de Geest der profetie, waarbij Hij alles tot een profetie maakte. Hij maakte dat alles binnen het goddelijk bestel naar de toekomst wees, door er een extra betekenis aan te geven, die niet duidelijk was voor degenen die in die tijd leefden en ten nauwste verbonden waren met hetgeen gezegd en gedaan werd. Dat veelomvattende werk van de...

Lees verder
12 jaar geleden

1 Petrus 4:7

Petrus had de Heer Jezus, de Zoon des mensen, zien komen in Zijn Rijk (Mattheüs 16:28 en 17:1). Dat had een blijvende indruk op hem gemaakt zodat hij nog tientallen jaren erna (2 Petrus 1:16) zich erop beroept als bewijs dat hij van de werkelijkheid getuige was en geen verzonnen fabels was nagevolgd. Daarom verbindt hij in zijn eerste brief zijn vermaning tot een heilige wandel en tot volharden tot vier keer toe met deze voorafgaande gebeurtenis (1:7,13; 4:13; 5:1)....

Lees verder
13 jaar geleden

Oud en nieuw: Op reis naar de eeuwigheid

Enkele oudejaars-gedachten. U kent misschien wel het kinderspelletje: “Ik ga op reis en ik neem mee …”. Met een groep is dat best een leuke test om te zien hoeveel wij kunnen onthouden. Om de beurt moet je dan zeggen wat je buurman meeneemt + wat de anderen die al geweest zijn meenemen. Als je met z’n tienen bent moet je aan het eind van de eerste ronde al 10 dingen onthouden en opnoemen. Het gaat ongeveer als volgt: ‘Ik...

Lees verder
13 jaar geleden

Profetische bediening (7)

Deel 3 Hoofdstuk zes HET KONINKRIJK “Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet erkend en zij hebben de uitspraken der profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel vervuld” (Hand. 13:27). “Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 5 (15)

Ook deze bijbelcursus is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het over ‘ongeregelden’, ‘kleinmoedigen’ en ‘zwakken’. Mogelijk herkent u zich in één van deze categoriën. Dan is de Heer Jezus er die ‘het geknakte riet’ niet zal verbreken, ook vandaag niet. Er wordt...

Lees verder
14 jaar geleden

1 Thessalonika 3 (9)

De verwachting van de komst van de Heer Jezus is de eigenlijke drijfveer tot heiligheid. Daarin komt onder andere onze liefde tot Hem tot uitdrukking … Deze heiliging is de morele voorbereiding op Zijn komst. Wie Hem bij Zijn komst begeleiden, zijn heiligen … 1 THESSALONIKA 3:11-13 Vers 11: “Maar onze God en Vader Zelf en onze Heer Jezus Christus moge onze weg tot u banen!” In vers 11-13 vat de apostel de wensen van zijn hart samen. Deze verzen zijn...

Lees verder
14 jaar geleden

Beschaamd worden bij Zijn komst?

Vraag: “Ik heb gehoord dat het hier om de komst van de Heer Jezus met de Zijnen gaat, wat uit het woord “geopenbaard” zou blijken. Maar hoezo is dan nog vrijmoedigheid nodig, en hoe kunnen wij dan nog beschaamd worden? Als het vers betrekking heeft op de komst van de Heer voor de Zijnen, zou mij de betekenis duidelijk zijn”. Hoe moet je 1 Johannes 2:28 verstaan? Antwoord: We willen het vers eens wat nauwkeuriger bekijken. “En nu, kinderen, blijft in...

Lees verder