7 jaar geleden

De grote geloofsdaad van Abraham (02)

Schriftplaats: Genesis 22 vers 1

Gods verheerlijking en zegen voor Abraham

Abraham had zijn geloof in God reeds meermalen onder verschillende omstandigheden bewezen. Maar nu eerde God hem hierdoor, dat Hij zijn geloof op een unieke, ongekende wijze beproefde, om hem daardoor tot een blijvende herinnering te stellen. Het is daarbij opmerkelijk, dat God deze beproeving niet door levensomstandigheden aanbracht, die Hij in Zijn voorzienigheid gebeuren liet, maar doordat Hij Abraham een directe opdracht gaf.

Maar waarom deze beproeving? Wat was het doel? Gods doel was om Zichzelf door het onwankelbaar geloof van Abraham te verheerlijken. Door middel van deze geloofsbeproeving van Abraham werd God op een tot nu toe ongekende wijze verheerlijkt, en wel als de God, Die in staat is om ook uit de doden op te wekken. Abraham “heeft overwogen1, dat God machtig was hem zelfs uit [de] doden op te wekken” (Hebr. 11:19). Zonder zich op een soortgelijk bovennatuurlijk ingrijpen van God in het verleden te kunnen beroepen – God had tot dan toe nog nooit Zijn opwekkingskracht laten zien -, rekende het geloof van Abraham er vast op, dat God Izak uit de dood zou terugbrengen. Hij baseerde zich daarbij op het geloof in de onfeilbare beloften en toezeggingen van God met betrekking tot zijn zoon.

De blik vol van geloof van Abraham was niet gericht op Izak, de zoon van de belofte, maar op God Zelf, de Gever en de Bron van iedere belofte. Wat een vreugde moet het voor God zijn geweest om het geloof van Abraham te zien, hoe hij zich boven de omstandigheden verhief, niet op mensen zag, maar alleen op Hem steunde! Hoezeer wordt God daardoor verheerlijkt! Zo’n geloof kon en zal Hij niet onbeloond laten! Na het voorbijgaan van de beproeving van het geloof werd Abraham rijkelijk gezegend, zoals de verzen aan het einde van het hoofdstuk aangeven.

Rechtvaardiging uit werken

Maar naast de verheerlijking van Zijn naam en de proeftijd van ons geloof heeft God met beproevingen soms verdere bedoelingen. Als God Abraham niet beproefd en Abraham de beproeving niet door geloof doorstaan had, dan zouden we nooit hebben geweten wat voor een man van geloof hij was. Alleen doordat God zijn geloof op deze bijzondere wijze beproefde, werd het voor iedereen duidelijk hoe groot en onwankelbaar zijn geloof was. Door dit “werk van het geloof” was het Abraham mogelijk om zijn geloof en eerbiediging van God te bewijzen. God heeft de gehoorzaamheid van het geloof van Abraham in Zijn Woord behouden, om zo talloze generaties van gelovigen te bemoedigen en te onderwijzen.

Abraham was, zoals gezegd, al een gelovige toen God hem deze beproeving zond, maar het gaf hem de bijzondere gelegenheid om zijn geloof te bewijzen. Jakobus noemt dit in zijn brief als rechtvaardiging door werken en voert daartoe juist de daad van het geloof van Abraham in Genesis 22 als voorbeeld aan (Jak. 2:21,24). Daarbij gaat het Jakobus niet om de rechtvaardiging voor God, die alleen door geloof is (Rom. 3:28), maar de rechtvaardiging voor mensen. Door de daad van geloof in Genesis 22 toonde Abraham zijn geloof en bewees zich daardoor voor mensen als rechtvaardig. God geeft ons ook steeds weer gelegenheden ons geloof te bewijzen en Hem daardoor te verheerlijken!

Bereidheid om te gehoorzamen

“Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik” (Gen. 22:1).  Abraham was bereid en onmiddellijk aanwezig toen God hem riep. Hij zei: Hier ben ik! Dit antwoord gaf aan dat hij in gemeenschap met God leefde, in Zijn onmiddellijke nabijheid. Net zoals de beproeving bereid was voor Abraham, was Abraham bereid voor de beproeving. Is hij ons daarin niet een voorbeeld?

Dit „hier ben ik” laat ons echter ook aan een Grotere dan Abraham denken. In Jesaja 6 vers 8 horen we de Heer Jezus profetisch zeggen: “Zie, hier ben ik, zend mij”. In tegenstelling tot alle andere dienaren van God waren Zijn bereidheid, Zijn gehoorzaamheid en toewijding volmaakt. Niets en niemand kon Hem van Zijn weg van gehoorzaamheid afbrengen. Hij was bereid om in de volheid van de tijd Mens te worden en als Mens te lijden en te sterven!

Wordt DV vervolgd.

NOTEN:
1. Eigenlijk ‘gerekend’, d.i. het ervoor houden, overlegd, geconcludeerd.

 

Daniel Melui, © www.Bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW