Commentaren & personen

138 artikelen in deze categorie gevonden
13 jaar geleden

De zonen van Korach

De eerste maal, waar we iets van de zonen van Korach horen, is een korte opmerking maar toch zeer rijk van inhoud. “Maar de kinderen van Korach stierven niet” (Numeri 26:11). Hun vader, een Leviet uit de familie van de Kehathieten, had zich samen met twee vorsten uit de stam van Ruben en een hele rei handlangers tegen de door God gegeven leiderspositie van Mozes en Aäron verzet. God antwoordde met oordeel. De aarde opende zich en verslond de opstandelingen...

Lees verder
13 jaar geleden

Nehemia – voorbeeld voor onze dagen (1)

Het is interessant om – naast de bijbel-overdenking over Nehemia – ook de houding van Nehemia te bezien, zoals het ons in de tijd van zijn bezigheden als stadhouder in Jeruzalem beschreven wordt. Er zijn verschillende waardevolle aanwijzingen, hoe wij ons in een tijd van geestelijk verval zo kunnen gedragen, dat wij tot eer van onze God en tot nut voor anderen gelovigen zijn. Aan de hand van verschillende markante verzen uit zijn geschiedenis zou ik graag enkele aanwijzingen voor...

Lees verder
13 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (7)

De mest- of aspoort spreekt van de plaats, waar de Zoon des mensen verhoogd moest worden, waar het oordeel van God de Heer Jezus als Zoon des mensen trof. In dat oordeel heeft de oude mens een einde gevonden … Laten we in onze tijd de plaats van het oordeel over de oude mens in Christus meer openbaren en verwerkelijken, meer de deuren, sloten en grendels in de praktijk toepassen, zodat elke lichtvaardige vleselijke werking naar buiten kan worden gebracht,...

Lees verder
13 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (6)

Aloude paden, maar niet verouderd! … aloude Woord! Nog steeds razend actueel en levend! Iedere dienstknecht van de Heer mag uit het aloude Woord al Gods plannen openbaren. Hij mag herstellen en laten zien, dat al deze dingen op grond van het werk van de Heer eenmaal in vervulling zullen gaan. Hoe nodig is het om in onze losgeslagen tijd naar Zijn Woord en getuigenissen te handelen. Het is het door God gegeven middel om jong en oud voor afwijking...

Lees verder
13 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (5)

Als wij de stem van de goede Herder volgen, net als de door de Heer Jezus tot de dienst geroepenen, kan Hij opdracht geven om mensen voor Hem te winnen. Hij kan opdracht geven om het visnet in de zee van mensen te werpen, het met Zijn hulp op de oever te brengen – geestelijke zekerheid bijbrengen – en met overtuiging de goede vissen in vaten verzamelen – ze daar brengen, waar Gods gedachten geleerd en gehandhaafd worden. De Heer...

Lees verder
13 jaar geleden

Ging David vreemd?

In onze dagen is “vreemd-gaan” schering en inslag. Zeker in de huidige westerse cultuur vindt men het normaal om op seksueel terrein van alles uit te proberen. Schaamte is er veelal niet. Zeker in de media niet. Zelfs onder Christenen komt een gevaarlijke gewenning aan deze heidense schaamteloosheid en zedeloosheid van velen om ons heen. Die normen en waarden – waar ook binnen onze regering zo mee geschermd wordt – vallen daar ook deze dingen onder? Misschien vindt u dit...

Lees verder
13 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (4)

Onze dagen hebben veel overeenkomst met de tijd, waarin Nehemía leefde. De gemeente, het getuigenis van God, is erg vervlakt. De officiële Christenheid heeft zich vandaag in veel opzichten met de wereld verbonden. Velen hebben voor zich de muur van afzondering neergehaald en door menselijke ideeën een deel van de poorten verbrand. Maar in de begintijd was de gemeente ommuurd … Iemand schreef eens: ‘De muur is Christus, God en Zijn Woord’. Zoals toen niet een nieuwe muur gebouwd, maar...

Lees verder
13 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (3)

Wie heeft er vandaag nog de moed om in de puinhopen van het Christendom te gaan bouwen, te gaan herstellen? Wat is daarvoor nodig? Een diepe weg van ootmoed en afzondering van deze wereld en ‘toezondering’ naar de Heer toe … drinken uit de bron van levend water … Nehemia 2:13-20 Mest- of Aspoort Bovendien moest de Mest- of Aspoort steeds voor Nehemia’s aandacht staan. Hij ging naar de Mestpoort en niet eraan voorbij. God leidt Zijn knecht op een steeds...

Lees verder
13 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (2)

Om een taak voor God te kunnen vervullen is er voorbereiding nodig. Gebed, afhankelijkheid en nederigheid zijn hierbij zeker ook ingrediënten die niet mogen ontbreken. Dat geldt voor elke Christen, die de Heer dienen wil. Drinken wij ook uit de ware bron alleen? Gaan wij voorbij aan de bronnen die de satan ons voorhoudt, door het Woord van God als een zwaard te hanteren? Ook wij kunnen veel leren van datgene wat Nehemia geleerd heeft om de Heer te dienen...

Lees verder
13 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (1)

De Bijbel zegt dat “alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en de vertroosting van de Schriften hoop zouden hebben” (Romeinen 15:4). Bij dit woord “alles” behoort dus ook het boek Nehemia. Het is daarom van het grootste belang om dit woord, – dat ook behoort tot de “heilige Schriften” – serieus te nemen, met andere woorden ons daaraan te onderwerpen als “van God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen,...

Lees verder