Geestelijke gaven

7 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 jaar geleden

Herders gezocht

Handelingen 20 vers 20 Handelingen 20 vers 20: “Hoe ik van wat nuttig was niets heb nagelaten u te verkondigen en te leren in het openbaar en in de huizen”. Deze uitdrukking “in het openbaar en in de huizen” bevindt zich in de afscheidsrede van Paulus aan de oudsten van Efeze, zoals opgetekend in Handelingen 20. Het is een zeer veelzeggende uitdrukking. Het benadrukt sterk de nauwe band tussen het werk van de leraar en die van de herder: “Ik...

Lees verder
11 jaar geleden

Het spreken in talen (2 – slot)

Ongeveer 100 jaar geleden werd het “spreken in tongen” in de christenheid weer populair. Men ziet daarin veelal de herbeleving van de machtige gave, die ten tijde van de apostel werkzaam was. Maar wat moeten we van het hedendaagse “spreken in tongen” denken? Hoe moeten we dit fenomeen aan de hand van de Schrift beoordelen? DE LEERSTELLIGE AFHANDELING – 1 KORINTHE 12-14 In Handelingen hebben we gezien, dat bij bijzondere gelegenheden collectief in talen gesproken werd. In de Korinthe-brief gaat...

Lees verder
11 jaar geleden

Het spreken in talen (1)

Ongeveer 100 jaar geleden werd het “spreken in tongen” in de christenheid weer populair. Men ziet daarin veelal de herbeleving van de machtige gave, die ten tijde van de apostel werkzaam was. Maar wat moeten we van de hedendaagse “spreken in tongen” denken? Hoe moeten dit fenomeen aan de hand van de Schrift beoordelen? Toen de Pinksterdag vervuld werd, kwam de Heilige Geest op aarde. Op deze dag spraken de discipelen voor de eerste maal in nieuwe talen: Zij konden...

Lees verder
13 jaar geleden

Door mijn Geest (4 – slot)

Christus, de enige ware vrijheid Hoe ontving Paulus zijn apostelschap? We lezen: “Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou …” (Gal. 1:15,16). En dan: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het...

Lees verder
13 jaar geleden

Door Mijn Geest (3)

Openbaring van Jezus Christus We hebben gezegd dat er twee basis-dingen waren die we wilden bespreken voordat we naar de inhoud van de Galatenbrief zouden gaan. We willen nu het tweede punt noemen. De brief is grotendeels gebaseerd op dit tweede punt, namelijk Paulus zelf en zijn apostelschap. Het is opvallend wat een grote plaats de apostel zelf inneemt. Hij zegt heel veel over zichzelf. We zien de man achter de brief, achter het evangelie. Paulus doet dat met een...

Lees verder
13 jaar geleden

Door Mijn Geest (2)

Een aards systeem of een hemelse werkelijkheid Onder de nieuwtestamentische geschriften is er een die van het grootste belang is met betrekking tot het wezen van het christendom. Dat is de brief aan de Galaten. Paulus nam zijn pen ter hand om deze brief te schrijven met een intense vastbeslotenheid om eens en voor altijd deze belangrijke kwestie op te lossen. In deze zes hoofdstukken gaf hij de essentie van het christendom weer. Ik geloof niet dat de apostel ooit...

Lees verder
14 jaar geleden

Mijn gemeente – welke gemeente? (1)

Kent u dat? Er heeft zich iemand tot God bekeerd. Hij heeft vreugde, leeft en groeit op in het geloof, krijgt persoonlijke ervaringen met God. Op een gegeven ogenblik komt hem of haar in gedachten: Ik heb gemeenschap met andere kinderen van God nodig. Ik wil mij bij een gemeente aansluiten. Maar – welke? Een blik in de “gele gids” (en daarboven uit) is verwarrend: Tig gemeenten – kan ik er één voor mij uitzoeken? Hebben alle gelijk? In het...

Lees verder