Eenheid

53 artikelen over dit onderwerp gevonden
10 jaar geleden

Week van het gebed: “Is Christus dan verdeeld?”

Januari 2014. De “week van het gebed” wordt gehouden van 19-26 januari. Dit is een initiatief van de Evangelische Alliantie (EA), een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en christelijke organisaties. Het thema is: “Is Christus dan verdeeld?” (1 Kor. 1:13). Het is in verband met dit onderwerp uiterst zinvol, noodzakelijk en inspirerend om een goed inzicht te hebben over de gedachten van God over Zijn gemeente, waarvan Jezus Christus het Hoofd is. Een kerkblad schreef ondermeer het volgende: “Paulus roept...

Lees verder
10 jaar geleden

De verwerkelijking van de eenheid

Sommige gelovigen beschouwen het samenkomen alleen van de kant van de mens. Zij zien als doel van het samenkomen, dat zij door het ​​Woord van God een zegen ontvangen. Het verlangen, door Gods Woord gebouwd, verkwikt en onderwezen te worden, werkt de Geest van God in het hart van iedere christen. Zou Hij dit door Hem zelf verwekte verlangen niet stillen? Zeker! Onderverdelingen van BijbelSE SAMENKOMSTEN Veel gelovigen zijn bij deze aangelegenheid tevreden met het bezoeken van samenkomsten van christenen,...

Lees verder
10 jaar geleden

Zelfstandige plaatselijke gemeenten

Een theoloog uit de vrije kerken zei onlangs dat een vergaand autonome plaatselijke gemeente niet overeen komt met de leer van het Nieuwe Testament. Zijn voorstel: Gemeenschap over de gemeentegrenzen heen. We willen kort erover nadenken, of je dit voorstel met het Nieuwe Testament aannemelijk kunt maken. De voorstelling van vergaande autonome plaatselijke gemeenten komt niet met het Nieuwe Testament overeen. Daarvan is de hoogleraar Nieuwe Testament aan het Theologische Seminarie Elstal (FH), André Heinze, overtuigd. De gemeenten in het...

Lees verder
12 jaar geleden

Christelijke eenheid (2)

Hoofdstuk 2 De oorzaak van verdeeldheid We moeten weten wat en waar de wortels zijn van de verdeeldheid onder Gods volk. De wortel is meestal onzichtbaar en onherkenbaar. Een boom is niet te herkennen aan zijn wortels, maar aan zijn vruchten. We willen teruggaan naar de eerste Korinthebrief. Als we nauwkeurig de ellendige toestand van de gemeente van Korinthe in ogenschouw nemen, zien we dat er verdeeldheid was over dingen die eigenlijk bedoeld waren een heerlijke eenheid tot stand te...

Lees verder
12 jaar geleden

Christelijke eenheid (1)

Hoofdstuk 1 Eenheid en het getuigenis “Hierdoor zullen allen inzien …” (Joh. 13:35). “opdat de wereld gelooft …” (Joh. 17:21) {4e herziene druk Voorhoeve Vertaling}. Sommige veldslagen zijn al verloren voordat er een schot wordt afgevuurd. Andere worden slechts gedeeltelijk gewonnen en veel vijandelijk grondgebied wordt niet bezet vanwege sabotage. Om een ander beeld te gebruiken, sommige gebouwen die veel tijd, geld en arbeid gekost hebben worden bouwvallig, omdat er iets mis is met het fundament. Vroeg of laat worden...

Lees verder
12 jaar geleden

Gods plan met de gemeente nu

“… opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere” (Ef. 3:10,11). De Heilige Geest is zeer praktisch. Hij heeft niets aan mensen die in een wereld van dagdromen leven, die verstandelijke kennis van de bijbelse waarheden hebben, maar ze niet uitwerken in hun leven. Daarom is een van de treffende woorden in...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (7)

Deel 2 Hoofdstuk zeven Wij weten dat de tabernakel in elk detail een uitdrukking was van de Heer Jezus. In de nieuwe bedeling begint alles met een uitdrukking van de Heer Jezus. Daarom zijn de vier evangeliën, die geschreven werden na de meeste van de brieven, aan het begin van het Nieuwe Testament gezet. Ze bevatten een uitdrukking van de Heer Jezus. Hij is daar als Gods model voor Zijn aanwezigheid. God heeft ons het model laten zien, en wel...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (6)

Deel 2 Hoofdstuk zes “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden” (Joh. 4:23). “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest ..”. (Hebr. 4:12). We hebben gezien dat het onderwijs en de werken van de Here Jezus alles te maken hebben...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (5)

Deel 2 Hoofdstuk vijf “En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen” (Ex. 25:8). “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid”  (Joh. 1:14).Zoals we in het vorige hoofdstuk al gezien hebben, is de aanwezigheid van de Heer in ons persoonlijk leven, in ons gemeenteleven en in al het werk...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (4)

Eenheid Deel 1 Hoofdstuk vier “Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld” (Joh. 1:14). Christus, de Zoon van God, is de tabernakel van God. De woonplaats van God is in Zijn Zoon, nu en tot in alle eeuwigheid. Niet als type, maar in werkelijkheid; niet een tijdlang, maar alle eeuwigheid door. Christus is Gods tabernakel. Zijn naam is Immanuël, “God met ons”. Zijn bediening was en is de dienst van de tabernakel. Zijn offer, Zijn kruis was...

Lees verder