Eenheid

49 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 jaar geleden

Opdat allen één zijn … (1)

In het volgende vrij uitgebreide artikel gaat het om een gescand boek, dat in 1903 door R. Brockhaus Verlag werd gepubliceerd (“Auf daß sie alle eins seien”). Dit meer dan honderd jaar oude boek is een zeldzaamheid. De boodschap van deze uitgave is desalniettemin nog steeds actueel1. “En Ik vraag niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, opdat...

Lees verder
8 jaar geleden

Kunnen broeders eensgezind samenwonen?

Psalm 133: 1 Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. 2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. 3 Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.   Wanneer broeders elkaar...

Lees verder
8 jaar geleden

Één hart, één weg

“Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen …” (Jer. 32:38-39). Verschillend en toch één Een verbazingwekkende eigenschap van de kleine groep van volgelingen van de Heer was hun oorspronkelijke diversiteit, waarin zij geroepen waren, en de daaropvolgende harmonie in het discipelschap. Onder de twaalven bijvoorbeeld, waren Andreas en de visser Petrus, Mattheüs die behoorde tot de verachte tollenaars,...

Lees verder
8 jaar geleden

Praktijk van de gemeente (3)

Verwerkelijken van de eenheid Sommige lezers zullen de Engelse Bijbelleraar William Kelly (1821-1906) wel kennen. Hij heeft over vele boeken van de Bijbel geschreven – soms zijn het weergaven van zijn lezingen. In het volgende willen we iets uit zijn boeken citeren over de vergadering-praktijk (praktijk van de gemeente, praktijk van de kerk). Deze bijdrage vermaant ons de praktische eenheid van het lichaam te verwerkelijken en is uit een een boek over “de leer van het Nieuwe Testament over de...

Lees verder
9 jaar geleden

Één Lichaam en één Geest (deel 1)

Het is Gods wil dat Zijn gemeente of vergadering één zal zijn, niet alleen in de Geest, maar ook in haar uiterlijke vorm, om één lichaam in elke plaats, en één lichaam in de gehele wereld te vertegenwoordigen (Joh. 11:52; 17:11,21, Hand. 2:44; Rom 12; 1 Kor. 1; 10; 12; Ef. 2; 4; 1 Tim. 3:15). Hij zal dit in volmaaktheid voltooien bij de komst van Christus (Joh. 17:21,22; Ef. 5:27; Hebr. 12:23 en Openb. 19:7; 21:9). In de tussentijd...

Lees verder
9 jaar geleden

De eenheid van de Geest

Wat moeten we verstaan onder deze “eenheid van de Geest”, die wij te “bewaren” hebben (Ef. 4:1-3)? Het is de eenheid van de Heilige Geest, die al gevormd is en alle leden van Christus omvat. Het is niet een eenheid van onze geest, maar de eenheid van de Geest. Wanneer we ons er bewust van zijn, dat het de Heilige Geest is, die de eenheid vormt, dan maakt dit feit een diepe indruk op ons. Moeten we ons vooral niet...

Lees verder
9 jaar geleden

Week van het gebed: “Is Christus dan verdeeld?”

Januari 2014. De “week van het gebed” wordt gehouden van 19-26 januari. Dit is een initiatief van de Evangelische Alliantie (EA), een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en christelijke organisaties. Het thema is: “Is Christus dan verdeeld?” (1 Kor. 1:13). Het is in verband met dit onderwerp uiterst zinvol, noodzakelijk en inspirerend om een goed inzicht te hebben over de gedachten van God over Zijn gemeente, waarvan Jezus Christus het Hoofd is. Een kerkblad schreef ondermeer het volgende: “Paulus roept...

Lees verder
9 jaar geleden

De verwerkelijking van de eenheid

Sommige gelovigen beschouwen het samenkomen alleen van de kant van de mens. Zij zien als doel van het samenkomen, dat zij door het ​​Woord van God een zegen ontvangen. Het verlangen, door Gods Woord gebouwd, verkwikt en onderwezen te worden, werkt de Geest van God in het hart van iedere christen. Zou Hij dit door Hem zelf verwekte verlangen niet stillen? Zeker! Onderverdelingen van BijbelSE SAMENKOMSTEN Veel gelovigen zijn bij deze aangelegenheid tevreden met het bezoeken van samenkomsten van christenen,...

Lees verder
9 jaar geleden

Zelfstandige plaatselijke gemeenten

Een theoloog uit de vrije kerken zei onlangs dat een vergaand autonome plaatselijke gemeente niet overeen komt met de leer van het Nieuwe Testament. Zijn voorstel: Gemeenschap over de gemeentegrenzen heen. We willen kort erover nadenken, of je dit voorstel met het Nieuwe Testament aannemelijk kunt maken. De voorstelling van vergaande autonome plaatselijke gemeenten komt niet met het Nieuwe Testament overeen. Daarvan is de hoogleraar Nieuwe Testament aan het Theologische Seminarie Elstal (FH), André Heinze, overtuigd. De gemeenten in het...

Lees verder
11 jaar geleden

Christelijke eenheid (2)

Hoofdstuk 2 De oorzaak van verdeeldheid We moeten weten wat en waar de wortels zijn van de verdeeldheid onder Gods volk. De wortel is meestal onzichtbaar en onherkenbaar. Een boom is niet te herkennen aan zijn wortels, maar aan zijn vruchten. We willen teruggaan naar de eerste Korinthebrief. Als we nauwkeurig de ellendige toestand van de gemeente van Korinthe in ogenschouw nemen, zien we dat er verdeeldheid was over dingen die eigenlijk bedoeld waren een heerlijke eenheid tot stand te...

Lees verder