Eenheid

54 artikelen over dit onderwerp gevonden
13 jaar geleden

Opdat zij één zijn (4)

Eenheid Deel 1 Hoofdstuk vier “Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld” (Joh. 1:14). Christus, de Zoon van God, is de tabernakel van God. De woonplaats van God is in Zijn Zoon, nu en tot in alle eeuwigheid. Niet als type, maar in werkelijkheid; niet een tijdlang, maar alle eeuwigheid door. Christus is Gods tabernakel. Zijn naam is Immanuël, “God met ons”. Zijn bediening was en is de dienst van de tabernakel. Zijn offer, Zijn kruis was...

Lees verder
13 jaar geleden

Opdat zij één zijn (3)

Eenheid Deel 1 Hoofdstuk III Lezen: Johannes 4 vers 19-23; Exodus 25 vers 8; Johannes 1 vers 14. We willen proberen achter alles wat het christendom nu geworden is, het wezen, het fundamentele principe daarvan te vinden. Ik denk dat we allemaal wel zien dat het christendom een systeem is geworden, door de mens opgebouwd. Al gauw nadat de apostelen gestorven waren, begonnen de mensen hun hand te leggen op het christendom. Ze maakten van de bijbelse waarheden een vast...

Lees verder
13 jaar geleden

Opdat zij één zijn (2)

Eenheid Deel 1 Hoofdstuk II “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Joh. 4:23,24). Ons onderwerp is de fundamentele principes van het werk van God. Er is één ding dat we moeten erkennen en accepteren. En dat is dat voordat de apostelen hun werk op aarde...

Lees verder
13 jaar geleden

Opdat zij één zijn (1)

Eenheid Deel 1 Hoofdstuk I “… opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn” (Joh. 17:21). In dit hoofdstuk vinden we het gebed van de Here Jezus vlak voordat Hij aan het kruis ging. In dat gebed staan deze woorden, waarvan ik vooral de belangrijke woorden aan het eind wil onderstrepen: “… één zullen zijn”. Dan gaan we naar Mattheüs 27:46. “Ongeveer op het negende...

Lees verder
13 jaar geleden

Door mijn Geest (4 – slot)

Christus, de enige ware vrijheid Hoe ontving Paulus zijn apostelschap? We lezen: “Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou …” (Gal. 1:15,16). En dan: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het...

Lees verder
14 jaar geleden

Door Mijn Geest (3)

Openbaring van Jezus Christus We hebben gezegd dat er twee basis-dingen waren die we wilden bespreken voordat we naar de inhoud van de Galatenbrief zouden gaan. We willen nu het tweede punt noemen. De brief is grotendeels gebaseerd op dit tweede punt, namelijk Paulus zelf en zijn apostelschap. Het is opvallend wat een grote plaats de apostel zelf inneemt. Hij zegt heel veel over zichzelf. We zien de man achter de brief, achter het evangelie. Paulus doet dat met een...

Lees verder
14 jaar geleden

Door Mijn Geest (2)

Een aards systeem of een hemelse werkelijkheid Onder de nieuwtestamentische geschriften is er een die van het grootste belang is met betrekking tot het wezen van het christendom. Dat is de brief aan de Galaten. Paulus nam zijn pen ter hand om deze brief te schrijven met een intense vastbeslotenheid om eens en voor altijd deze belangrijke kwestie op te lossen. In deze zes hoofdstukken gaf hij de essentie van het christendom weer. Ik geloof niet dat de apostel ooit...

Lees verder
14 jaar geleden

Mijn gemeente – welke gemeente? (2 – slot)

In de samenkomsten (en geschikte andere gelegenheden) is iedereen als gast welkom, die zich voor het geloof interesseert. Net zoals Christus Zelf nodigen de brusters* uit: “Komt en ziet” (Joh. 1:39), en net zoals Hij zoeken zij actief de verlorenen (verg. Luk. 15). De opname in de volle gemeenschap inclusief het breken van het brood heeft voorwaarden; zij geldt dan niet alleen plaatselijk, maar omdat de plaatselijke vergadering {gemeente, kerk – vertaler} representant van het hele lichaam is {zie 1e...

Lees verder
14 jaar geleden

Mijn gemeente – welke gemeente? (1)

Kent u dat? Er heeft zich iemand tot God bekeerd. Hij heeft vreugde, leeft en groeit op in het geloof, krijgt persoonlijke ervaringen met God. Op een gegeven ogenblik komt hem of haar in gedachten: Ik heb gemeenschap met andere kinderen van God nodig. Ik wil mij bij een gemeente aansluiten. Maar – welke? Een blik in de “gele gids” (en daarboven uit) is verwarrend: Tig gemeenten – kan ik er één voor mij uitzoeken? Hebben alle gelijk? In het...

Lees verder
15 jaar geleden

Eenheid onder de kinderen van God (2)

Eenheid in de praktijk We hebben al enkele gevolgen gezien van ware eenheid, namelijk gemeenschap hebben. Hoe is dat bij ons? We citeren opnieuw de tekst waarop we nu nog wat verder in hopen te gaan. “Ik vermaan u dan, …. dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen, terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met lankmoedigheid elkaar in liefde verdraagt [en] u beijvert de eenheid van de Geest te bewaren in de band3 van de vrede:...

Lees verder