Kerkgeschiedenis

80 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (55)

Deel 1: 32-814 n. Christus. Hoofdstuk 14 vervolg. DE VERSPREIDING VAN HET CHRISTENDOM OVER EUROPA DE IONA-ZENDELINGEN Tegen het einde van der zesde, of het begin van de zevende eeuw begonnen zendelingen voort te komen uit de verblijven van Iona, die het licht van het christendom niet alleen naar de verschillende delen van Schotland, maar ook naar Engeland en het vaste land van Europa droegen. Augustinus en zijn Italiaanse monniken landden in Kent korte tijd voor de beroemde Aiden en...

Lees verder
8 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke kerk (54)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 14 DE VERSPREIDING VAN HET CHRISTENDOM OVER EUROPA Het kerkstelsel, dat de monniken uit Italië in Engeland invoerden, vond spoedig ingang, en werd ten laatste door allen aangenomen. In minder dan een eeuw na de komst van Augustinus had het zich over het gehele Angelsaksische terrein uitgebreid. De Engelse kerk, aldus gevormd naar Rooms model, moest nu ook noodzakelijk van Rome afhankelijk worden. Deze vroegtijdige band werd steeds versterkt door Engelse monniken, nonnen, bisschoppen,...

Lees verder
9 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (53)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 13 (vervolg) Beschouwingen over de tijd en het karakter van Gregorius De grote kerkvorst Gregorius overleefde, net als zijn grote zendeling, de geestelijke verovering van Engeland niet lang. Uitgeput door arbeid en zwakte, stierf hij in het jaar 604, terwijl hij aan zijn vrienden de verzekering gaf, dat het uitzicht op de dood zijn enige vertroosting was, en hij hun gebeden vroeg, opdat hij bevrijd mocht blijven van lichamelijk lijden. Het gedrag van Gregorius...

Lees verder
9 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (52)

 Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 13 (vervolg) De eerste planting van het kruis in Engeland Ver terug in de eerste dagen van apostolische eenvoud werd, naar wij geloven, het kruis van Christus op dit eiland geplant. Er is voldoende historische zekerheid om te geloven, dat Claudia, door Paulus vermeld in zijn tweede brief aan Timotheüs, de dochter was van een Britse koning. Zij werd gehuwd door een aanzienlijke Romein, met name Pudens. Deze omstandigheid moet ons niet al te...

Lees verder
9 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (51)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 13 (vervolg)  Keizer Justinianus De naam van Justinianus is zo beroemd in de geschiedenis, en zo verbonden met de wetgeving op burgerlijk en kerkelijk gebied, dat wij er niet aan voorbij kunnen gaan om hem afzonderlijk te vermelden, hoewel hij niet gerekend kan worden tot de Latijnse kerk te behoren. Hij behoorde tot het Oosten, en was zelfs een tegenstander van de Westerse overmacht. In het jaar 527 beklom Justinianus de troon van Constantinopel,...

Lees verder
9 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (50)

De brief aan de gemeente van Thyatire Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 13 “En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper: Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van...

Lees verder
9 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (49)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 12 (vervolg) DE INWENDIGE GESCHIEDENIS VAN DE KERK Arcadius en Honorius Theodosius de Groote liet twee zonen na: Arcadius, oud achttien jaar en Honorius, niet ouder dan elf. De oudste volgde op in de soevereiniteit over het Oosten; de jongste in die over het Westen. Niets kan treffender zijn of meer geschikt om ons medelijden op te wekken, dan de toestand van de Romeinse wereld op dat ogenblik. Twee keizers, die zó zwak waren,...

Lees verder
9 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (48)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 12 (vervolg) DE INWENDIGE GESCHIEDENIS VAN DE KERK OPMERKINGEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE KINDERDOOP Wij menen genoeg voor ons doel gezegd te hebben over dit onderwerp. De lezer bezit nu de uitspraken van de meest betrouwbare getuigen uit de eerste twee eeuwen van de geschiedenis van die doop. De toepassing van de doop op kinderen schijnt haar ontstaan te danken en al haar wonderbare invloed ontleend te hebben aan een verkeerde uitlegging van...

Lees verder
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (47)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 12 DE INWENDIGE GESCHIEDENIS VAN DE KERK De eeuw, die sluit met de dood van Theodosius en Ambrosius, heeft de belangstelling van de christelijke lezer zeer op moeten wekken. De meest gewichtige gebeurtenissen, die met de majesteit en heerlijkheid van God, zowel als met het welzijn van de mensen, in verband stonden, hadden plaats gegrepen. Van 303 tot 313 ging de kerk onder Diocletianus door hare ergste vuurproef. Tien jaar was zij in de...

Lees verder
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (46)

Deel 1: 32-814 n. Christus HET CONCILIE VAN NICEA Hoofdstuk 11 – vervolg Het christendom onder de regering van Gratianus Valentinianus werd in 375 opgevolgd door zijn zoon Gratianus. Hij was toen pas zestien jaar oud. Als medekeizer in naam verkoos hij zijn halfbroer, de jongere Valentinianus; en spoedig daarna nam hij Theodosius aan als werkelijk mede-regent, en schonk hem de soevereiniteit over het Oosten. Gratianus was opgevoed in het christelijk geloof, en gaf blijk van een oprecht Christen te...

Lees verder