Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 maand geleden

Waardevoller dan robijnen (10)

Vaardigheid Spreuken 31 vers 19: “Zij steekt haar handen uit naar het spinnewiel en haar handen houden een weefspoel vast.” Spinnen zonder spinnewiel, met rok en spil is een langdurig en moeilijk werk dat kracht, aandacht, geduld en vooral vaardigheid vereist. Het was een moeizame zaak, zoals Mattheüs 6 vers 28 duidelijk maakt. Maar het was noodzakelijk om de familie te voorzien van warme en beschermende kleding. Het werk onder Gods volk is ook vaak een dienst van opoffering. Aandacht...

Lees verder
2 maanden geleden

Verschil tussen kopen en (ver)lossen

Bijbelverzen: 2 Petrus 2 vers 1; Romeinen 3 vers 24 Verlost worden is algemeen; verlossing, als het over personen gaat, is individueel. Het verwijst naar een speciale klasse – zij die Christus in geloof als hun Verlosser hebben aanvaard. Een of twee illustraties kunnen ons helpen het verschil tussen deze twee dingen te begrijpen. Stel je voor dat je een hond in een kooi ziet, gevangen gehouden door een brutale baas. Vaak ga je aan dit treurige gezicht voorbij en...

Lees verder
2 maanden geleden

Kopen en (ver)lossen

Bijbelverzen: 2 Petrus 2 vers 1; Ruth 4 Is er in de Schrift een duidelijk onderscheid tussen verlossing en kopen? Ja, de Schrift spreekt over hen die zo ver gaan dat zij “de Heer, die hen gekocht heeft, verloochenen en een snel verderf over zich afroepen” (2 Petr. 2:1). Zij zijn “gekocht” omdat de Heer Jezus door Zijn dood en opstanding universele rechten heeft verkregen en Heer van allen is. Ze werden echter niet verlost. Niemand kan verlost zijn zonder...

Lees verder
2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (6)

Psalm 147 vers 3: “Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.” Psalm 147 vers 3 vertelt ons dat Hij de gebrokenen van hart geneest en hun leed (smarten) verbindt. David herinnert ons: “de HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest” (Ps. 34:19). Een voorbeeld van iemand die gebroken was door diep verdriet is Hanna. Hanna’s gebrokenheid is voor ons opgetekend in 1 Samuël 1. Hanna leefde in de periode...

Lees verder
2 maanden geleden

Bijbel contrastrijk (02)

Oordelen / niet oordelen Bijbelvers: Mattheüs 7 vers 1 Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie is bedoeld om daaraan bij te dragen. Oordeel niet De Heer Jezus spoort zijn leerlingen in de bergrede aan: “Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld” (Matth. 7:1). Hoe snel zien we...

Lees verder
2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (5)

Psalm 31 vers 13: “Vergeten ben ik, als een dode, verdwenen uit het hart; ik ben geworden als een gebroken kruik.” Wijlen Vance Havner zei ooit: <<God gebruikt gebroken dingen. Er is gebroken grond nodig om een gewas voort te brengen, gebroken wolken om regen te geven, gebroken graan om brood te geven, gebroken brood om kracht te geven. Het is de gebroken albasten doos die parfum voortbrengt. Het is Petrus, bitter huilend, die terugkeert naar grotere kracht dan ooit.>>...

Lees verder
2 maanden geleden

Gastvrijheid (15)

1 Timotheüs 3 vers 2: “De opziener dan moet onberispelijk zijn, man van één vrouw, nuchter, ingetogen, waardig, gastvrij, geschikt om te leren … .” De gewoonte van gastvrijheid (deel vijftien) Een van de kenmerken van een oudste in de plaatselijke gemeente is, dat hij gastvrij moet zijn. In Titus 1 vers 8 schrijft Paulus dat een oudste gastvrij moet zijn, een liefhebber van het goede, ingetogen, rechtvaardig, heilig, matig …”. In beide Schriftgedeelten zien we, dat het de verantwoordelijkheid...

Lees verder
2 maanden geleden

Bijbel contrastrijk (01)

Vaak struikelen / nooit struikelen Bijbelplaatsen: Jakobus 3 vers 2; 2 Petrus 1 vers 5-7; Judas vers 24-25 Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en daarom willen wij in de nabije toekomst enkele ervan kort bekijken. Vaak struikelen Jakobus, de grote practicus onder de briefschrijvers, belicht ons dagelijks leven met scherpte....

Lees verder
2 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (4)

Psalm 55 vers 5-6: “Mijn hart beeft in mijn binnenste, dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij, huiver bedekt mij.” Soms bevinden wij ons in een gebroken toestand, niet omdat wij gezondigd hebben, maar omdat anderen tegen ons gezondigd hebben. Dat kan een ouder zijn, een kind, een broer of een zus. Het kan iemand zijn tegen wie we ooit opkeken of voor wie we veel waardering hadden, maar er is iets gebeurd waardoor hij of...

Lees verder
2 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (9)

Duurzaamheid Spreuken 31 vers 18: “Zij merkt dat het met haar zaken goed gaat, haar lamp dooft ’s nachts niet.” De ijverige vrouw leert, dat haar werk goede vruchten heeft opgeleverd. Dit maakt haar echter niet laks, maar spoort haar aan tot verdere trouw en volharding. Misschien laat de Heer ons ook van tijd tot tijd weten, dat ons werk voor Hem vrucht heeft gedragen. Misschien heeft onze dienst bijgedragen aan de opbouw van de Zijnen of aan de bekering...

Lees verder