Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
4 weken geleden

Emmanuel – God is met ons

Wanneer verwachtingen niet uitkomen   Inhoud: De aankondiging en verwachting van de Messias Koning Waarom niet aan de verwachtingen werd voldaan Gods beloften gaan altijd in vervulling Wanneer in ons leven hetgeen wij hopen, niet in vervulling gaat   De aankondiging en verwachting van de Messias Koning Alleen in het evangelie van Mattheüs wordt Jozef de geboorte van de Zoon van David aangekondigd (Matth. 1:1), van de Messias-Koning (Matth. 1:16,17), met de vermelding, dat Jesaja 7 vers 14 zich nu...

Lees verder
4 weken geleden

Het geweigerde cadeau – een kerstboodschap

Lukas 2 vers 11: “Want u is heden een Heiland geboren … .” Johannes 3 vers 16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”   Als Kerst 2020 waarschijnlijk ook in sommige opzichten waarschijnlijk anders verloopt dan normaal en gewild, zal waarschijnlijk één ding blijven: er zullen cadeaus zijn! Maar stel je de volgende situatie voor: je bent er...

Lees verder
4 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (67)

De macht der liefde   “Omstreeks het negende uur nu riep Jezus met luider stem de woorden: Eli, Eli, lamá sabachtháni? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Matth. 27:46).   De kruisiging van de Heer der heerlijkheid was verreweg de meest buitengewone gebeurtenis, die ooit hier op aarde heeft plaatsgevonden. De kreet “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” is in zekere zin uniek in de menselijke geschiedenis. David schrijft: ”Ik ben jong...

Lees verder
4 weken geleden

Een familie in ‘Lockdown’

Hierbij een bemoediging in verschillende talen:   Bemoediging   Encouragement / Dorongan / Ánimo / 一個封鎖下的家庭!   Meer dan een jaar lang zaten Noach en zijn gezin opgesloten in de ark. Slechts één raam, geen terras, geen internet, geen telefoon, geen You-Tube, geen Facebook, geen Netflix. Ze hoorden slechts de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in gebed, hielden van elkaar en zorgden voor de dieren. God zorgde voor hen, omdat Noach een geloofsman was en Zijn...

Lees verder
4 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (66)

Bidden voor anderen   “Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen!” (Luk. 23:34).   Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, konden (als iemand Zijn almacht negeerde) Zijn doorboorde handen de zieken niet langer dienen. Zijn met nagels doorboorde voeten konden niet langer door steden en dorpen gaan om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Ook Zijn discipelen, die intussen allemaal waren gevlucht, konden Hij nu niet meer onderwijzen. Was er in...

Lees verder
4 weken geleden

De mens – zoals God hem ziet (2)

Romeinen 6 vers 6; Efeze 4 vers 22-24; Kolosse 3 vers 9-11   De uitdrukkingen “de eerste mens” en “de tweede mens” stellen Adam en Jezus Christus tegenover elkaar. De eerste mens is door God zeer goed geschapen, maar faalde in zijn verantwoordelijkheid. In tegenstelling daarmee leefde de Heer Jezus, als de tweede Mens uit de hemel, altijd voor de heerlijkheid van God. Dat zagen we in het eerste artikel. Nu komen we bij nog een ander paar termen: De...

Lees verder
1 maand geleden

Nacht – dag

December is de donkerste maand van het jaar. Gemiddeld is het maar zo’n acht uur per dag licht. In juni zijn er twee keer zoveel uren. Af en toe wandel ik ’s ochtends of ’s avonds in het donker. Het viel mij op, dat automobilisten in het donker eerder bereid zijn door “donkeroranje” verkeerslichten te rijden, dan op klaarlichte dag. Dit is echter wel levensbedreigend voor voetgangers en fietsers. Daarnaast is het ongehoorzaamheid jegens de autoriteiten. In dit verband herinner...

Lees verder
1 maand geleden

De mens – zoals God hem ziet (1)

Genesis 1 vers 27; 2 vers 7; 1 Korinthe 15 vers 47,48 Als we willen weten hoe God over mensen denkt, moeten we naar de Bijbel kijken. Daar vinden we drie dubbele begrippen, die we in een korte reeks artikelen willen behandelen: de eerste en de tweede mens de oude en de nieuwe mens de uiterlijke en de innerlijke mens Dit artikel behandelt de volgende uitdrukkingen: De eerste en de tweede mens   “De eerste mens is uit [de] aarde,...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (65)

Voorbeelden gezocht   “Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen!” (Luk. 23:34). De Zoon van God deed zeven uitspraken aan het kruis – en drie daarvan waren gebeden. Het begint met gebed en eindigt met gebed – en ook weer staat het gebed in het middelpunt! Ten eerste bidt Hij voor degenen, die Hem kruisigden. Wanneer de zonde van de mens zijn hoogtepunt bereikt, straalt de liefde van de Heiland het helderst. Simson gebruikte...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (64)

Rust in de storm – Hoe men een overwinnaar wordt   “Jezus dan, die alles wist wat over Hem zou komen, ging uit en zei tot hen: Wie zoekt u? … Ik heb u gezegd dat ik het ben; als u dan Mij zoekt, laat dezen heengaan! … de drinkbeker die de Vader mij heeft gegeven, zou Ik die soms niet drinken?” (Joh. 18:4,8,11). De Zoon van God had Zijn discipelen vaker verteld, dat mensen Hem zouden mishandelen en kruisigen....

Lees verder