Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
4 weken geleden

Het Pascha (3)

In de woestijn (1)   Destijds, ongeveer 3500 jaar1 geleden, vertrok het volk Israël uit Egypte. Centraal in deze gebeurtenis stond het slachten van het paaslam. De verderfengel ging door het land. In elk huis waar geen bloed op de deurpost zat, werden de eerstgeborenen gedood. Dit alles kan als beeld op ons worden toegepast. We waren allemaal onder de macht van de vijand, in de klauwen van Satan. Het oordeel van God was ook voor ons. Ook wij kunnen...

Lees verder
4 weken geleden

Het Pascha (2a) – Bijlage

Gedachten over Exodus 12 en Hebreeën 11 vers 28   De brief aan de Hebreeën wijst erop, dat Mozes het Pascha door geloof vierde. Er was eens het geloof van de ouders voor nodig om het kind te verbergen en het vervolgens aan de rivier bloot te stellen. Maar toen hij veertig was, manifesteerde het persoonlijke geloof van Mozes zich door de keuzes die hij maakte en ontwikkelde het zich toen om standvastig te volharden zonder angst voor de woede...

Lees verder
4 weken geleden

Het Pascha (2)

In Egypte (1)   In de eerste les hebben we de eerste 15 hoofdstukken van het boek Exodus doorgebladerd. We hebben gezien, dat de levende God zag, dat Zijn volk onderdrukt werd, en toen bereidde Hij Mozes voor om het volk te bevrijden. Wat was het volk toch enthousiast toen Mozes hun vertelde, dat God hem had gezonden om Israël te verlossen uit de macht van Farao! Maar dit enthousiasme duurde niet lang: Farao legde nog zwaardere lasten op hen,...

Lees verder
4 weken geleden

Het Pascha (1)

In Egypte (1)   Het Pascha, dat de Israëlieten vierden in verband met hun uittocht uit Egypte en vervolgens als een jaarlijks terugkerend feest, heeft op drie manieren een voorbeeldige betekenis voor ons christenen. Allereerst laat het Pascha ons zien, wat het kruis van Golgotha ​​voor ons betekent. In het Paaslam zien we een beeld van het Lam van God, dat onze zonden droeg en Wiens bloed vloeide om onze zonden te vergeven. In die tijd zei God tegen Israël:...

Lees verder
4 weken geleden

Rekenen op verhoring!

Bijbelgedeelten: Lukas 1 vers 8-20; Handelingen 12 vers 6-17   Hoe vaak bidden we intensief voor een zaak en geloven we er in ons hart echter niet in, dat God ons gebed zal verhoren? Dit geldt zowel voor onze persoonlijke gebeden als voor onze gemeenschappelijke gebeden. Zacharia bad voor nakomelingen. Jarenlang. Vanuit menselijk oogpunt was er geen hoop meer. Maar het bejaarde echtpaar bleef bidden, ze smeekten tot God. Eindelijk kwam het antwoord en God zond speciaal een engel om...

Lees verder
1 maand geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (5)

HOOFDSTUK III Begin van de strijd   Het gelukte Maerten Willems niet, de Meester nog voor de stad in te halen. Nu stond hij voor de poort, die zich daar even achter de door hem zo beledigde gesloten had. En aldoor werd de afstand groter, die hen van elkander scheidde. Even was de veerman besluiteloos, wat te doen. Terugkeren? Maar neen, dan zou heel de lange avond en nacht de angst hem kwellen, dat zijn woest en ruw optreden het...

Lees verder
1 maand geleden

De dood is van ons …

De betekenis van de dood voor de ongelovige Niets kan voor de ongelovige verschrikkelijker zijn dan de dood. De Schrift noemt hem terecht de “koning van de verschrikkingen” (Job 18:14). Het is de rechtvaardige afsluiting van het bestaan van de eerste Adam in deze wereld. Welke vreselijke majesteit zou hem kunnen overtreffen? Dit feit verwijst niet alleen naar het uiterlijke lichamelijke leven van de mens. Hoe meer men naar de dood kijkt in verband met zijn morele, geestelijke natuur, hoe...

Lees verder
1 maand geleden

De eerste decennia van het christendom (17)

Handelingen 7 vers 30-53   Vers 30-33 “En toen veertig jaar waren vervuld, verscheen hem in de woestijn van de berg Sinaï een engel in een vlam van een braamstruik.” Deze struik, in Exodus 3 aangeduid als “de doornstruik die niet verteerd werd”, is een beeld van het volk Israël in de gloed van de onderdrukking van Egypte. Het volk in natuurlijke staat leek op zo’n struik, die voor niets anders dient dan voedsel voor het vuur. De profeet Micha...

Lees verder
1 maand geleden

Wees niet bevreesd, Ík help u!

Jesaja 41 vers 10,13,14   In Jesaja 41 roept God drie keer tot zijn volk: “Wees niet bevreesd!” Lees het hele hoofdstuk zodat u de context van deze drievoudige bemoediging kunt zien. “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt” (vs. 10). “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u...

Lees verder
1 maand geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (71)

Vertrouw op God: voor tijd en eeuwigheid   “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest!” (Luk. 23:46).   De hand van de Vader is de plaats van eeuwige zekerheid, waaruit niets en niemand ooit gerukt kan worden (Joh. 10:29). Aan deze machtige handen had de Heer Jezus Zijn discipelen toevertrouwd. In diezelfde handen legde Hij nu Zijn geest, net zoals een schat in bewaring wordt gegeven bij iemand die men volledig vertrouwt. Omdat Hij God zonder enige terughouding vertrouwde,...

Lees verder