Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
3 maanden geleden

Prediker (0) – Inleiding

Inhoud Ervaringen meedelen; de eerste Adam; de tweede Adam; Prediker – een mens tussen de eerste en tweede Adam; de naam “HEERE” (Jahweh/Jehovah) ontbreekt; kennis betekent lijden; vergelijking met Spreuken; vergelijking met Hooglied. Ervaringen delen Niemand zal willen ontkennen dat Salomo deze Prediker is (zie Pred. 1:1,12). Maar geleerden die, afgezien van hun eigen kennis, gewend zijn alles in twijfel te trekken, ontkennen het. Dit zou ons echter niet moeten verbazen, want niemand, zij het ook de meest geleerde, kan...

Lees verder
3 maanden geleden

Verzamelde brokken

“Terwijl wij zien op Jezus …”   “Als we meer op Jezus zien, zouden onze noden ons niet te groot of te pijnlijk lijken. In de donkerste nacht van lijden verlicht een blik op Hem de zwarte hemel. Als de duisternis zo dicht zou zijn zoals die in Egypte, ‘dat je het grijpen kunt’, kan Jezus ook zo’n nacht verlichten. Het geeft je moed en kracht, dat je er bereid en in staat bent, om lijden te doorstaan.” Voor plaatsen...

Lees verder
3 maanden geleden

De twee unieke kenmerken van het christendom (4)

Schriftgedeelte: Handelingen 7 vers 55-56. Haar betekenis voor het individu Christus is de Zoon des Mensen in de heerlijkheid en de Heilige Geest – een goddelijke Persoon – is op de aarde. De uitwerking van deze twee grote feiten op de individuele gelovigen wordt in het verhaal van Stéfanus indrukwekkend voorgesteld. Deze nederige dienstknecht is een karakteristieke gelovige van het christelijke tijdperk en toont de morele kenmerken die de hele gemeente tijdens de afwezigheid van Christus zou moeten kenmerken. De...

Lees verder
3 maanden geleden

De twee unieke kenmerken van het christendom (3)

Schriftgedeelten: Handelingen 1 vers 9; Handelingen 2 vers 1-4 Het historisch begin Christus is de Zoon des Mensen in heerlijkheid en de Heilige Geest – een goddelijke Persoon – is op de aarde. In de eerste hoofdstukken van Handelingen wordt ons verteld hoe de aankondiging van deze twee opvallende feiten (verg. Joh. 7:39) historisch vervuld is. In het eerste hoofdstuk wordt Christus in heerlijkheid opgenomen. Toen Hij tussen de discipelen stond als de Verrezene en Zijn laatste woorden had gesproken:...

Lees verder
4 maanden geleden

Laat vruchtbomen staan!

“Wanneer u een stad vele dagen belegert en ertegen strijdt om haar in te nemen, dan moet u haar vruchtbomen niet te gronde richten door de bijl erin te slaan. U kunt er immers van eten; daarom mag u ze niet omhakken om ze een belegeringswal voor u te laten worden, want het geboomte van het veld is voedsel voor de mens” (Deut. 20:19). Het belang van voedsel in lange strijd Het is werkelijk een wijze instructie om vruchtbomen te...

Lees verder
4 maanden geleden

Hoe gaan we om met besluiten van de gemeente?

“Voorwaar, Ik zeg u1: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in [de] hemel; en alles wat u ontbinden zult op de aarde, zal in [de] hemel ontbonden zijn” (Matth. 18:18).   Een korte overdenking Als een gemeente (vergadering) heeft gehandeld, moeten de andere gemeenten handelen in overeenstemming met dit gemeentebesluit. Het is een binden “op aarde”, niet alleen op locatie A! Allereerst gaan we er altijd van uit, dat de beslissing in overeenstemming met de...

Lees verder
4 maanden geleden

Schriftuurlijke betrekkingen tussen gemeenten

Met het oog op de betrekkingen tussen gemeenten zijn er twee mogelijkheden: gemeenten kunnen, zoals sommigen leren, onafhankelijk van elkaar bestaan, als individuele eenheden die alleen verantwoording afleggen aan Christus, het Hoofd in de hemel; of ze kunnen, zoals het door anderen geleerd en gepraktiseerd wordt, in eenheid met elkaar functioneren en zowel collectieve als ook plaatselijke verantwoordelijkheden uitoefenen. Onafhankelijkheid of eenheid Kortom, het is dus de vraag welke van deze twee mogelijke handelwijzen, die verschillende principes bevatten, met de...

Lees verder
4 maanden geleden

De opwekking onder koning Hizkia (3 -slot)

2 Kronieken 29   De aanbidding Na de reiniging van het huis van de Heer en het brengen van de offers, die de grondslag voor de reiniging vormden, was er niets dat het volk ervan weerhield God te aanbidden (vs. 25-36). Aanbidding onder het volk van Israël Het Oude Testament met zijn aanwijzingen is voor de mensen van die tijd geschreven (Rom. 3:19). Zo heeft de aanbidding in Israël het hier beschreven materiële karakter (instrumenten, dierlijke offers). De dienst was...

Lees verder
4 maanden geleden

De twee unieke kenmerken van het christendom (2)

Schriftgedeelten: Johannes 7 vers 39; 1 Thessalonicensen 4 vers 16; Romeinen 8 vers 11. Waarom een ​​uniek kenmerk? Er zijn vier opvallende feiten die elke christen zou moeten waarderen. Ten eerste het kruis, ten tweede Christus in heerlijkheid, ten derde de aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde en ten vierde de wederkomst van Christus. Het kruis betekent terecht zeer veel voor elke ware christen. De meesten verwachten ook de tweede komst van Christus. Helaas worden de beide middelste feiten...

Lees verder
4 maanden geleden

De twee unieke kenmerken van het christendom (1)

“Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen” (Joh. 7:39). Inleiding In de tijdsperiode van het christendom zijn er twee opvallende feiten, die de grondslag vormen waarop het nieuwe van het christendom ingevoerd wordt en waardoor de waarheid van het christendom wordt gehandhaafd. Deze twee onderscheidende kenmerken worden profetisch aangekondigd in Johannes 7 vers 39. Op de laatste grote dag van het feest – de dag die vooruit kijkt naar de nieuwe wereld,...

Lees verder