2 jaar geleden

Heilsfeiten (1)

De onrustige ziel

De verootmoediging voor God

Met deze woorden willen wij tegemoetkomen aan de behoefte van mensen die reeds uit de slaap van de geestelijke dood zijn ontwaakt en nu met grote belangstelling vragen: Hoe kan ik tot vrede met God komen? De toestand van hun ziel kan in één woord worden beschreven: Ze hebben angst. Als het Evangelie gepredikt wordt, zijn er mensen die in deze toestand verkeren. Dat zijn niet alleen degenen, die zo gegrepen zijn door de boodschap dat ze uitroepen: “Wat moet ik doen om behouden te worden?” (Hand. 16:30). Het gaat ook over vele anderen die achter de schijn van uiterlijke kalmte een werkelijke nood van hun ziel verbergen. De diepte en hevigheid van het gevoel varieert sterk bij de afzonderlijke personen, afhankelijk van de heersende omstandigheden. Bij sommige mensen veroorzaakt dit alleen maar onrust. Bij anderen vindt men een echte innerlijke nood. Daarnaast zijn er gevallen waarin er een diepe zielenangst is, die tot het goede leidt.

De opgeroepen innerlijke gevoelens kunnen meer of minder intens zijn. Maar wanneer iemand ervan overtuigd is, dat hij ver van God verwijderd is of een schuld bij Hem heeft, wanneer hij bedroefd is over zijn zonden en verlangt naar vergeving en verzoening met God – met andere woorden, wanneer iemand zich in zelfveroordeling voor God verootmoedigt, dan is die echte geestelijke vrees waarvan wij spreken aanwezig. Zo’n toestand van het hart kan alleen worden bewerkstelligd door de Heilige Geest.

De Geest werkt door het Woord

Om tot deze toestand van de ziel te leiden, past de Heilige Geest het Woord van God op de een of andere manier toe. Dit is niet altijd duidelijk. Want soms is het een lied, de eenvoudige vraag van een vriend, de herinnering aan het gebed van een ouder of de oproep van een prediker van het Evangelie die werkt als een pijl van overtuiging. In al deze voorbeelden is het inderdaad het Woord van God in zijn vele vormen dat de Heilige Geest gebruikt om de onverschillige ziel wakker te schudden. Voor zover wij weten is Gods eigen Woord het enige wapen dat Hij gebruikt om dit doel te bereiken. Want het behaagde Hem “door de dwaasheid van de prediking te behouden hen die geloven” (1 Kor. 1:21). Daarom zegt de apostel: “… maar wij prediken Christus, [de] Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen en voor de volken een dwaasheid, maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden als Grieken, Christus, [de] kracht van God en [de] wijsheid van God” (1 Kor. 1:23,24).

Hoe hart en geweten bereikt worden

In de Handelingen der Apostelen zijn daarvan verschillende voorbeelden te vinden. Op de Pinksterdag zien we Petrus in zijn toespraak de gekruisigde, verrezen en verheerlijkte Christus voorstellen. Hij overtuigt zijn toehoorders van de zonde van het verwerpen en kruisigen van Hem die God uit de dood heeft opgewekt. “Laat het hele huis van Israël dan zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus, die u hebt gekruisigd. Toen zij nu dit hoorden, werden zij in het hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?” (Hand. 2:36,37).

Saul van Tarsus werd op een bijzondere en buitengewone manier verootmoedigd aan de voeten van de Heer. Dit gebeurde ook toen Christus aan hem werd voorgesteld, door openbaring, niet door de prediking van het Woord.

Dan is er het voorbeeld van Felix, de Romeinse gouverneur. De apostel sprak over rechtvaardigheid en zelfbeheersing en het toekomstige oordeel. Toen werd Felix vervuld van angst (Hand. 24:25). Hoewel in dit voorbeeld de werking tijdelijk lijkt te zijn geweest, toont het de macht van het Woord van God over de ziel.

De gevangenbewaarder van Filippi lijkt op het eerste gezicht een uitzondering op deze regel. Maar de bovennatuurlijke gebeurtenissen in die gedenkwaardige nacht toen Paulus en Silas onder zijn hoede waren, waren ongetwijfeld de oorzaak van zijn zielennood. Zij waren er ook verantwoordelijk voor dat de boodschap van het Evangelie, die hij van tevoren gehoord moet hebben, zich op zijn hart en geweten legde.

Zo gaat het tegenwoordig vaak. Een plotselinge ziekte of gevaar dat iemand onverwachts op de rand van de dood brengt, roepen een werking op in de kracht van de Heilige Geest. Plotseling vervullen de boodschappen en waarschuwingen van het Evangelie, die tot dan toe veracht of genegeerd werden, de ziel van een mens met de vrees voor de toorn van God tegen de zonde. Dit brengt hem ertoe zich voor God te verootmoedigen en hem om genade te smeken.

Als deze vrees voor de ziel aanwezig is, kunnen we er zeker van zijn dat de Heilige Geest dit door het Woord van God tot stand heeft gebracht.

Nu is de dag van het heil

Bent u in deze toestand met betrekking tot de redding? Bent u overtuigd van de zonde? Is het uw diepe verlangen om de weg van vrede met God te kennen? Als dat zo is, wees dan niet doof voor de stem van de Geest van God. Spot er niet mee en smoor de overtuigingen die Hij al in u heeft voortgebracht niet. We vragen u ook dringend om niet te treuzelen. God maakt u het hof in genade. Daarom is 2 Korinthe 6 vers 2 bijzonder belangrijk voor u: “Zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van [de] behoudenis heil.” Pas op dat u deze zielennood niet probeert te verhelpen met andere middelen dan het evangelie. Zodat u niet eenmaal klagen moet: “Vrede, vrede! Maar er is geen vrede” (Jer. 6:14).

Uw situatie is hoopvol. Hij die in u het verlangen naar verlossing heeft gewekt, zendt u het woord: “Laat u met God verzoenen!” (2 Kor 5:20). Zijn eigen woord zegt in Johannes 3 vers 16: “Want zo [1] lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

Lees de teksten uit het volgende artikel zorgvuldig en in gebed. Dan leert u de weg van de verlossing kennen zoals die in de Bijbel wordt getoond. Moge God zelf u onderwijzen en u leiden naar vrede door het geloof in de Heer Jezus.

 

NOOT:
1. ‘Zo,’ slaat op de groootte óf de aard van Gods liefde.

 

Edward Dennett; © www.haltefest.ch

Jaargang 2022, nummer 3, bladzijde 29.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW