4 jaar geleden

Gods gerechtigheid …

“… tot betoning van Zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is” (Rom. 3:26).

In 2017 zou de Amerikaanse sheriff Joe Arpaio worden opgesloten vanwege discriminatie van migranten. De Amerikaanse president Donald Trump maakte echter gebruik van zijn recht als president om mensen gratie te verlenen. Daarmee bewaarde hij Arpaio voor een gevangenisstraf. Wat echter niet veranderde, was de verwijtbaarheid van de veroordeelde. Arpaio was nog steeds schuldig aan wetsovertredingen! Het pardon nam zijn schuld niet weg!

De vraag rijst: was dit gedrag van de president rechtvaardig? Op de een of andere manier niet! Het zou rechtvaardig zijn geweest als de schuldige zijn volledige straf had uitgezeten, waartoe hij op grond van het geldende recht rechtmatig was veroordeeld. De sheriff werd genade getoond, maar dat ging ten koste van de gerechtigheid.

Laten we deze rechtszaal verlaten en “Gods rechtszaal” eens binnengaan. Hoe zal God dan wel met mensen omgaan, die voor Hem schuldig zijn gebleken?

Want de Bijbel zegt in Romeinen 3 vers 10: “Er is geen rechtvaardige, ook niet één”, en in vers 22-23: “Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God”. Ook Romeinen 5 vers 6-10 zegt, dat we goddelozen en zondaars waren, en vijanden van God. Daarmee was de mens schuldig voor God. Velen zijn bang voor een heilig God en daarmee ook voor de gerechtigheid van God. Want ze weten, dat God hen vanwege hun vele zonden terecht moet veroordelen. Dit komt volledig overeen met de uitspraak in Romeinen 3 vers 5: “Als nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God soms onrechtvaardig als Hij de toorn over [ons] brengt?”. Niemand ontkomt aan deze waarheid: God is rechtvaardig, wanneer hij zondaars straft. Romeinen 2 vers 5 en 6 laten ons zien dat de dag “van [de] openbaring van [het] rechtvaardig oordeel van God” eenmaal komen, zal wanneer God “ieder zal vergelden naar zijn werken”. En inderdaad, Openbaring 20 laat ons zien, dat God in Zijn gerechtigheid eenmaal ieder mens bewijzen zal, dat hij de verdoemenis verdiend heeft.

Het lijkt dus een duidelijk geval te zijn. Iedereen in Gods rechtszaal verwacht maar één oordeel: schuldig! Maar wat doet God in plaats daarvan? Hij rechtvaardigt, dat wil zeggen, Hij verklaart voor rechtvaardig! Wat? Gewoon iedereen? Nee, alleen diegene, die in Jezus Christus gelooft. Niemand had dat verwacht! Dezelfde goddelijke gerechtigheid die de zondaar moet veroordelen, laat de gelovige genade ervaren.

Wacht even. Het gaat allemaal te snel. We hebben net gezegd, dat Gods gerechtigheid de zondaar terecht moet veroordelen en nu hebben we het hier over genade? Dat is tegenstrijdig! God kan toch niet zomaar genade aanbieden ten koste van  de gerechtigheid?

Dat klopt. God kan dat inderdaad niet! Als God handelt, moet het 100% in overeenstemming zijn met Zijn gerechtigheid.

Dit is waarom we in Romeinen 3 vers 26 lezen, dat God rechtvaardig is, wanneer Hij hem rechtvaardigt “die op grond van geloof in Jezus is”. Natuurlijk is het waar, dat dit handelen van God met zondige mensen voortkomt uit Zijn genade. Omdat de zondaar niets van dit alles heeft verdiend. Maar het is niet alleen Zijn genade, die zich zo bezighoudt met schuldige zondaars. Het is ook de uitdrukking van Zijn gerechtigheid, wanneer Hij de gelovige rechtvaardigt.

Veel christenen zijn zich ervan bewust, dat God hun zonden heeft vergeven. Maar hoe zit het met het besef, dat God hen ook gerechtvaardigd heeft? Rechtvaardiging gaat veel verder dan vergeving. Gerechtvaardigd te zijn betekent van iedere aanklacht vrij gesproken te zijn. Hij wordt nergens meer van beschuldigd. God presenteert ons als rechtvaardig, alsof we nooit gezondigd hebben. Begrijp u, dat dit veel meer is dan vergeving? Vergeving betekent: ik ben aangeklaagd en schuldig, maar ik word niet gestraft, omdat iemand anders de straf op Zich heeft genomen. Maar als God rechtvaardigt, is er zelfs geen beschuldiging meer die tegen mij zou kunnen spreken.

Hoe komt het dat Gods gerechtigheid niet wordt geschonden wanneer Hij de zondaar rechtvaardig verklaart? Juist omdat de grondslag van Gods handelen de zoendood van de Heer Jezus is! In Romeinen 3 vers 24 en 25 legt Paulus uit, dat we gerechtvaardigd zijn “door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door <het> geloof, in Zijn bloed.”

We zagen eerder, dat God een rechtvaardige toorn heeft over de zonde van ons mensen. Door de zonde is God diep beledigd en daarom is het noodzakelijk, dat Zijn toorn gestild wordt, opdat het weer goed wordt.

Nu hebben wij mensen waarmee wij dat zouden kunnen bewerken. God kon daarentegen de zonde niet zomaar over het hoofd zien. Dat zou niet rechtvaardig zijn. Nee, er moest een weg zijn waarop getoond kon worden, wie God is en waar Hij op een rechtvaardige manier overeenkomstig Zijn goddelijke natuur met de zonde om kan gaan. Het moet een weg zijn die in de eerste plaats God tevreden stelt. En daarom heeft God Zijn Zoon, de Heer Jezus, gezonden “als zoenoffer voor onze zonden” (1 Joh. 4:10)

Aan het kruis werd de Heer Jezus, Die geen zonde kende, tot zonde gemaakt (2 Kor. 5:21). God heeft Zijn Zoon niet gespaard. Hij heeft het Hem aangerekend, wat de zonde in Zijn ogen verdient. Zo heeft Hij een weg gevonden, waarop Hij Zijn gerechtigheid in stand kan houden en tegelijkertijd de zondaar genade kan schenken. Het zoenoffer van de Heer Jezus heeft Gods toorn gestild en is zo waardevol in Gods ogen, dat Hij nu alle mensen genade kan aanbieden – en iedereen die in de Heer Jezus gelooft, rechtvaardigen en voor rechtvaardig verklaren kan.

Als we het bij het thema rechtvaardiging spreken over de dood van de Heer Jezus, moeten we ook in dat verband spreken over de opstanding van de Heer Jezus. In Romeinen 4 vers 25 lezen we, dat de Heer Jezus “is overgegeven om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging”.

Dit gaat over de zekerheid van onze rechtvaardiging! We hebben gezien, dat God rechtvaardig is wanneer Hij de zondaar rechtvaardigt. Waarom? Omdat de Heer Jezus daarvoor aan het kruis in de dood gegaan is – en wel vanwege onze overtredingen, vanwege onze zonden! Maar kunnen we weten, dat dat echt genoeg is? Is God echt tevreden gesteld? JA – en de opwekking van de Heer Jezus is hiervan het bewijs en daarmee de eeuwige en zekere grondslag van onze rechtvaardiging voor God.

Als we begrijpen, dat God de dood van de Heer Jezus aangenomen heeft en welke waarde Hij aan Hem hecht, dan begrijpen we ook goed, dat rechtvaardiging door geloof en om niet is (Rom. 3:22,24). Rechtvaardiging wordt verkregen op de grondslag van geloof. Wat God eist, is een persoonlijk toe-eigening van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Eigen werken die we God misschien met trots zouden kunnen presenteren, zijn uitgesloten. Het enige dat voor God telt, is de dood van Zijn geliefde Zoon. En daarom rechtvaardigt hij iedereen die in geloof op deze dood steunt! En omdat de Heer Jezus aan al Gods rechtvaardige eisen heeft voldaan, zijn we ook ‘om niet’ (gratis) gerechtvaardigd. We kunnen niets bijdragen, maar we hebben dat ook niet nodig.

In Romeinen 8 vers 33 lezen we: God is het die rechtvaardigt; wie is het die veroordeelt?”. De God die de gelovige rechtvaardig verklaart en hem van alle beschuldigingen bevrijdt, is dezelfde God die Zijn Zoon als verzoening heeft gegeven en tevreden gesteld was met de dood van Zijn Zoon. Dat is waar het op aan komt! Daarin ligt alle zekerheid!

De gerechtigheid van God geeft ons een vaste grondslag waarop we kunnen staan. God hoeft aan Zijn onschendbare gerechtigheid geen afbreuk te doen. Integendeel, doordat Hij de gelovigen rechtvaardigt, heeft Hij juist Zijn rechtvaardigheid getoond. Met dit in gedachten mogen we Gods rechtszaal verlaten. God is niet alleen een genadige, vriendelijke rechter die medelijden met ons heeft en vervolgens Zijn rechtvaardige eisen heeft laten varen. Hij is een absoluut rechtvaardige Rechter, maar Hij heeft een rechtvaardige grondslag gevonden om ons openlijk rechtvaardig te verklaren. Deze basis is – hoe kan het ook anders – de verdienste van de dood van de Heer Jezus.

Friedemann Werkshage; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 30.03.2020.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW