9 jaar geleden

Wereldgelijkvormigheid

“… omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben”

(Joh. 17:14b)

Wat betekenen verzen als Johannes 17 vers 14 voor ons persoonlijk? Zijn ze een dogma, een leer, een gebeurtenis in het verleden, gewoon iets principieels? Of hebben ze nog invloed op ons leven? Het zijn woorden die onze Heer tot Zijn vader sprak, en ongetwijfeld met een bewogen hart.

Dit onderwerp is nu niet bepaald iets wat comfortabel voor ons vlees – de oude natuur – is. Waarom niet? Omdat het vlees een bondgenoot van de wereld is, om zo te zeggen, zijn ‘handlanger’. Maar er is nog een reden, namelijk dat we allen meer of minder de wereld in ons leven toelaten, in bepaalde dingen te handelen. Of niet?

Wat zegt de Schrift [Gods Woord] daarover? 

Als we duidelijkheid over deze waarheid willen hebben, dan moeten we de Bijbel ter hand nemen en lezen, wat God daarover te zeggen heeft. Het wordt niet aan onze eigen gedachten overgelaten een mening over dit onderwerp te vormen. Zoals iemand schreef: Als we beginnen met de Bijbel te beoordelen, houdt de Bijbel op ons te beoordelen.

Behalve in het hierboven vermelde hoofdstuk komt de term “wereld” in de hier behandelde zin – namelijk als een kwaad systeem, dat onder de controle van satan staat – nog twee keer vaker voor (Jak. 4:4 en 1 Joh. 2:15-17).

De Wereld – het kwade systeem

Wat de wereld allemaal inhoudt en betekent wordt uit deze plaatsen duidelijk: “Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt”. En: “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld”.

Het is opmerkelijk dat wereldgelijkvormigheid rechtstreeks met mijn hart verbonden is: Vriend van de wereld, de wereld liefhebben, begeerte van het vlees en van de ogen (die alleen dan werkzaam kan zijn als mijn hart deze verlangens toestaat haar werken voort te brengen). – Merkt u, hoe actueel het onderwerp is?

De Bijbel is geen wetboek

God in Zijn wijsheid had geen welgevallen in het maken van wetten of lijsten, waarin elke handeling of houding van wereldgelijkvormigheid opgesomd wordt. Dat is voor ons ook goed zo, omdat wij dan steeds opnieuw onze motieven en daden moeten beproeven, of we onszelf, onze reputatie, de vervulling van zondige verlangens of iets dergelijks zoeken – dus de wereld – of Christus! Bovendien zou een dergelijke vermelding daarom ondenkbaar zijn, omdat dat, wat in onze tijd duidelijk werelds is, 2000 jaar geleden op dezelfde manier helemaal niet bestond. Maar wel dezelfde instelling van het hart!

Dus moeten we elk gedrag op zich en ook de motieven waarmee iets wordt gedaan, beoordelen. En zo zijn we ook al op het punt aangekomen, dat ons helpen zal om ons leven in te richten. Kan ik bij al mijn handelen zeggen, dat ik het voor de Heer Jezus doe? Hoe ziet het er dan uit met mijn vrije tijdsbesteding, met ons uiterlijk, met het gezelschap waarmee we graag omgaan? Kan onze Redder dit goedkeuren? Geef je Hem daardoor vreugde? Of is het iets waarover Hij vooruitziend klagen moest: “Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven” (Ps. 69:5c).

Appèl op ons hart

Het kan gemakkelijk zover met zulke dingen komen, dat wij het “gezeur” vinden als ze aan ons worden voorgesteld. Maar is het dan niet de hoogste tijd, dat we dingen in gebed tot onze Heer, Die ons liefheeft, reinigen? Het hangt allemaal af van mijn en uw toestand van het hart!

Laten we niet vergeten hoe ernstig de zaak in Gods ogen is. Wie de wereld liefheeft “wordt als vijand van God aangemerkt” en “de liefde van de Vader is niet in hem”.

Op de Heer Jezus zien

Het gaat op deze plaats niet om concrete details. Omdat veel ervan eigenlijk bekend is en iedere Christen, die de wil van de Heer doen wil, zal zelf weten wat uit zijn leven moet worden verwijderd. We kunnen niet alles doen, wat de andere gelovigen praktiseren – ook al wordt het misschien in het algemeen, zelfs onder Christenen, gepraktiseerd.

We moeten elkaar wederzijds aanmoedigen om te zien op de Heer Jezus. Dan zullen we naar Zijn beeld gevormd worden. Alles wat bij ons ontbreekt, zal Hij veranderen. Daartoe is geloof nodig!

© Bibelpraxis.de, Damian Korcz, 27 januari 2004.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW