Bijbel

22 artikelen over dit onderwerp gevonden
10 maanden geleden

De mens – zoals God hem ziet (1)

Genesis 1 vers 27; Genesis 2 vers 7; 1 Korinthe 15 vers 47-48 Als we willen weten hoe God over de mens denkt, moeten we de Bijbel ter hand nemen. Daar vinden we drie dubbele termen die we in een korte reeks artikelen willen behandelen: de eerste en de tweede mens de oude en de nieuwe mens de uiterlijke en de innerlijke mens Dit artikel gaat over de volgende uitdrukkingen: De eerste en de tweede mens “De eerste mens is...

Lees verder
3 jaar geleden

Spelletjes met God spelen …

1 Samuël 4 vers 3: “Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft de HEERE ons vandaag vóór de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de HEERE bij ons nemen, en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden.”   Lessen voor opgroeiende christenen   Lees 1 Samuël 4-7 helemaal. Inhoud Inleiding Historische achtergrond Het spel om God...

Lees verder
9 jaar geleden

Ezechiël 18 vers 30-31

“… Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen … Waarom zou u sterven … ? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef! (Ezech. 18:30-31). “Het resultaat van een ongeluk” Enkele jaren geleden werd een christen uit India door een zwaarbewapende bende, die aan de kant van de weg in een hinderlaag wachtte, aangevallen. Zij namen hem zijn geld, zijn horloge en zijn trouwring af. Verder...

Lees verder
9 jaar geleden

Gevoelens

Bijbelplaats: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps. 119:105). Wie in het donker tast, moet vertrouwen op zijn instinct. Dit geldt voor de volle honderd procent voor ons geestelijk leven. Waar het licht van Gods Woord ontbreekt,  worden gevoelens geraadpleegd – en ze zijn slechte raadgevers. “Uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad”. Een paar voorbeelden illustreren dit: Het gevoel ontwikkelt genegenheden voor een ongelovige en...

Lees verder
9 jaar geleden

4. De Bijbel: Een eenheid (I)

Hoewel er meer dan veertig schrijvers, uitgevers, etc. aan de Bijbel hebben meegewerkt, en hoewel de zesenzestig boeken die deel uitmaken van de Bijbel een ongelooflijk veelzijdige inhoud hebben, vormt de Bijbel ondanks dat een eenheid. Ze kan worden vergeleken met het menselijk lichaam, dat uit vele ledematen en organen bestaat toch onmiskenbaar een eenheid vormt. 1. Zowel de veelzijdigheid van de Bijbelboeken als ook haar eenheid worden in de Bijbel met een bepaalde uitdrukking aangegeven. In verband met het...

Lees verder
9 jaar geleden

3. De Bijbel: Haar inhoud

De veertig bijbelschrijvers die wij kennen, tonen een grote diversiteit in karakter, onderwijs, woongebied, levenswijze, enzovoorts (zie les 1 en 2). Maar hun geschriften zijn zeer verschillend, ja, zelfs een afzonderlijk boek van de Bijbel toont vaak een zeer gevarieerde inhoud. 1. Ten eerste beschouwen we de Bijbelboeken eens afzonderlijk. Er zijn geschiedenisboeken, zoals Genesis, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, enzovoorts; maar er is ook een boek van de Bijbel vol met liederen, namelijk: ………… En ook...

Lees verder
9 jaar geleden

2. De Bijbel: Hoe ontstaan? (II)

Dat veertig mensen in een periode van 1500 jaar zesenzestig boeken schrijven die een eenheid vormen, is al wonder op zich. Maar dat is nog niet alles. Deze veertig schrijvers waren geen veertig mensen met dezelfde opleiding en dezelfde deskundigheid. Ook waren hun karakters en levensgewoonten anders. Ondanks deze verschillen, stellen zij een meesterlijke compositie van 66 boeken samen. We gaan in deze les er iets dieper op in. 1. Waar heeft Mozes als jonge man zijn opleiding genoten? (Ex....

Lees verder
9 jaar geleden

1. De Bijbel: Hoe ontstaan? (I)

Onder alle boeken neemt de Bijbel een bijzondere plaats. Niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook vanwege haar herkomst. Meestal wordt een boek van een auteur in een relatief korte  tijdperiode geschreven. Soms ontstaat een boek door het samenwerken van verschillende schrijvers, die in zo’n geval bijzonder nauw samenwerken. Met de Bijbel echter is dat ​​toch wel heel anders. We zullen dat in deze les onderzoeken en ontdekken, dat de Bijbel alleen al door haar ontstaan een wonder is....

Lees verder
9 jaar geleden

Wereldgelijkvormigheid

“… omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben” (Joh. 17:14b) Wat betekenen verzen als Johannes 17 vers 14 voor ons persoonlijk? Zijn ze een dogma, een leer, een gebeurtenis in het verleden, gewoon iets principieels? Of hebben ze nog invloed op ons leven? Het zijn woorden die onze Heer tot Zijn vader sprak, en ongetwijfeld met een bewogen hart. Dit onderwerp is nu niet bepaald iets wat comfortabel voor ons vlees – de...

Lees verder
10 jaar geleden

Adam, de eerste gelovige

Adam, door wie zonde en dood hun intrede deden. Adam, door wie tot op heden de hele schepping zucht. Zo kennen we Adam. Zo wordt Adam immers in de Schrift neergezet1. Toch doen we hem met dat beeld tekort. Want het is slechts een deel van de waarheid. Adam was namelijk eveneens een gelovige. Sterker nog: Adam zondigde als gelovige. Enkel deze conclusie namelijk past in het Bijbelse verslag. Want indien Adam nooit had geloofd, had hij vanaf het begin...

Lees verder