2 jaar geleden

Vrede en vreugde in tijden van beproeving

1 Petrus 1 vers 6-8:

6. Daarin1 verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen,
7. opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door het vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer, bij [de] openbaring van Jezus Christus.
8. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem lief; hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in Hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, …

Inhoud

 • De reden voor beproevingen
 • Wat God toestaat
 • Wie is verantwoordelijk?
 • De lange termijn
 • Vijf noodzakelijke dingen
 • Een reden tot vreugde

De reden voor beproevingen

Beproevingen leren ons onderworpenheid aan de Heer en bevrijden ons van onze eigen aard. Ze zijn Gods middel om geduld in ons te ontwikkelen. Over de betekenis van de beproevingen in ons leven schreef Jakobus: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl het u aan niets ontbreekt” (Jak. 1:2-4).

Als alles precies zou gaan zoals wij het graag zouden willen hebben, zou er niets zijn om geduldig over te zijn. Geduld vereist, dat we onze eigen wil opzij zetten. Zo laten beproevingen eenvoudig zien in hoeverre we bereid zijn om onze eigen wil los te laten en Gods wil voor ons te aanvaarden.

Wat God toestaat

We mogen nooit vergeten dat God, wat onze omstandigheden ook mochten zijn, ze ons ten goede heeft toegestaan. Gods keuzes voor ons lijkt soms erg moeilijk te verdragen. Maar dat komt, omdat we ons niet volledig aan Hem hebben overgegeven of omdat we een gebrek aan vertrouwen in Zijn liefde en wijsheid hebben. Ofwel kiest God het allerbeste voor ons in wat Hij in ons leven toelaat, ofwel kiest Hij opzettelijk voor ons datgene, waarvan Hij weet dat het niet ten goede voor ons is. Zouden we God de schuld van het laatste durven geven? Nooit en te nimmer!

In Zijn ‘voorzorgsmaatregelen’ met ons regelt Hij alles wat in ons leven komt of staat Hij toe. Hij heeft de volkomen macht om iets te verhinderen, zodat wanneer het gebeurt, Hij het heeft toegestaan. Klagen is daarmee hetzelfde, als te zeggen dat wij beter dan God weten, wat het beste voor ons is; of, met andere woorden, dat God niet genoeg om ons geeft om ons het beste te geven. Het ene is pure trots, de andere is wantrouwen tegenover Zijn motieven.

Wie is verantwoordelijk?

Soms denken we: heeft de duivel niet ook zijn hand in wat er met ons gebeurt? Dat is zeer juist, zoals we zien in het geval van Job. Maar we zien ook hoe de duivel niet verder mocht gaan dan God toestond (Job 1:12; 2:6); en wat Hij toestond, gebruikte Hij tot nog grotere zegeningen in Jobs leven dan voorheen. De duivel is machteloos om iets te doen zonder dat God het toestaat. Hij is maar één schepsel, net als al zijn menigte demonen. God staat boven hen, egaal hoe machtig ze ook zijn. Dus ook als we de hand van de duivel zien, in wat er gebeurt, moeten we niet vergeten de hand van God boven die van de duivel te zien. God staat hem alleen toe zover te gaan, als het Zijn heilige doeleinden dient om het in zegeningen voor Zijn volk om te zetten.

De lange termijn

“Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar [Zijn] voornemen zijn geroepen” (Rom. 8:28), en dat omvat zelfs dat, wat de duivel veroorloofd is te doen. Vergeet niet, dat God met het oog op ons eeuwig welzijn werkt, en niet alleen met het oog op de huidige tijd.

We kijken zo vaak naar dingen vanuit een hier-en-nu-perspectief, terwijl God met het oog op eeuwige resultaten werkt. God kan een zware weg voor ons kiezen, niet omdat Hij Zijn vreugde erin vindt dat wij onderweg nood lijden, maar vanwege de eeuwige zegeningen die Hij ons brengen zal. “In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt” (Ps. 4:1). God zendt geen verdrukking met als doel het lijden, maar opdat Hij daarmee meer ruimte maken kan. In tijden van lijden heeft God medegevoel voor de Zijnen. Paulus verwees naar Hem als “de God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking” (2 Kor. 1:3,4). En de problemen van Paulus waren niet gering, want hij zegt “dat we uitermate bezwaard zijn geworden boven vermogen, zodat wij zelfs aan het leven wanhoopten” (2 Kor. 1:8). Met het oog op de eeuwigheid noemt hij het echter een kleine beproeving: “Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend, eeuwig gewicht van heerlijkheid” (2 Kor. 4:17).

Vijf noodzakelijke dingen

Er zijn vijf dingen noodzakelijk om in tijden van beproeving vrede en vreugde te hebben:

 1. Houd uw gedachten bij de Heer: “Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd” (Jes. 26:3);
 2. Blijf in contact met God door gebed: “Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus” (Fil. 4:6,7);
 3. Denk na over het Woord: “Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en vertroosting van de Schriften de hoop hebben” (Rom. 15:4);
 4. Onderwerp uw wil aan God: “Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde maar voor droefheid te zijn, maar daarna geeft zij aan hen die er door geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid” (Hebr. 12:11);
 5. Weet dat de Heer u er doorheen zal helpen: hoewel onze beproevingen en omstandigheden lang kunnen duren, laten we uiteindelijk niet vergeten wat de Heer zegt: “Mijn genade is u genoeg” (2 Kor. 12:9). Hij zal de ziel erdoorheen dragen, die zich aan Hem onderwerpt en alles in Zijn hand laat.

Een reden tot vreugde

“Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door het vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer, bij [de] openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem lief; hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in Hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, …” (1 Petr. 1:6-8).

 

NOOT:
1. Of ‘in die [tijd]’

 

Elmo Clair Hadley; © SoundWords

Online in het Duits sinds: 08.04.2003; geactualiseerd: 24.05.2019.
Oorspronkelijke titel: “Peace and Joy in Time of Trials”.
Bron: www.stempublishing.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW