Bekering

25 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 week geleden

De eerste decennia van het christendom (15)

Handelingen 7 vers 1-16 Vers 1-7 Na de aanklachten tegen Stéfanus te hebben gehoord, vroeg de hogepriester hem: “Is dit inderdaad zo?” Daarop begon Stéfanus het Sanhedrin in de kracht van de Heilige Geest met genade en wijsheid te herinneren aan de geschiedenis van het volk vanaf de roeping van Abraham. Hij wees erop hoe God de omstandigheden had gebruikt om Zijn beloften aan de patriarch te vervullen: het volk kwam in het bezit van het land Kanaän en ten...

Lees verder
8 maanden geleden

Een bijna volmaakte gemeente … een toewijding

“Maar ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan waar u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken“ (Openb. 2:4,5). Als je met het lezen van de brief aan de gemeente in Efeze begint, zou je kunnen denken dat je een volmaakte gemeente voor je hebt. Er waren werken en arbeid, geestelijke en gemeentelijke activiteiten. Bovendien was voor de broeders en zusters van Efeze gemeentelijke tucht buitengewoon belangrijk, omdat ze het kwaad...

Lees verder
1 jaar geleden

Johannes 8 vers 12

“Jezus dan sprak … en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”. Een getuigenis uit Oost-Azië <<Op mijn middelbare school heb ik veel nagedacht over de belangrijke vraag van het leven. Mijn ouders hadden veel van me gehouden, maar ik leed omdat ik geen zin en geen doel in mijn leven zag. Daarnaast had ik vaak gezien hoe jongeren in een verdorven...

Lees verder
2 jaar geleden

D-Day – De dag van de beslissing

“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matth. 11:28). In het leven van een mens moet er een D-Day (Decision Day: ‘dag van beslissing’) zijn. Wat bedoel ik daarmee? Hiermee bedoel ik een dag van beslissing waarop iemand zich tot de Heer Jezus bekeert. – En dit is een heel echte gebeurtenis, niet iets “mistigs”, dat onopgemerkt blijft! Iemand beschreef ooit deze ervaring van bekering en de doorbraak tot geloof als volgt:...

Lees verder
2 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (4)

“Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben” (Jes. 53:2). Zie, Mijn Knecht (4) In de menselijke geschiedenis neigen de dingen naar beneden te gaan en erger te worden. Onze eerste ouders en hun familie hebben dit aangetoond (Gen. 3-4), een proces dat sindsdien herhaald is. Met de komst van de Messias...

Lees verder
2 jaar geleden

Ik heb echter voor jou gebeden …

“Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd bent, versterk je broeders” (Luk. 22:32). Petrus was niet op de goede weg (Luk. 22:33-34). Ongetwijfeld hield hij van zijn Meester. Maar in zijn zelfvertrouwen dacht hij, dat hij elke verleiding uit eigen kracht kon weerstaan. Wie kan er dan als eerste een steen werpen? Hoe vaak hebben wij wel de zwakheid van onze menselijke natuur, de slechtheid van ons vlees en...

Lees verder
5 jaar geleden

Ezechiël 18 vers 30-31

“… Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen … Waarom zou u sterven … ? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef! (Ezech. 18:30-31). “Het resultaat van een ongeluk” Enkele jaren geleden werd een christen uit India door een zwaarbewapende bende, die aan de kant van de weg in een hinderlaag wachtte, aangevallen. Zij namen hem zijn geld, zijn horloge en zijn trouwring af. Verder...

Lees verder
5 jaar geleden

Handelingen 4 vers 12

“En in niemand is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden” (Hand. 4:12). In de wachtkamer van mijn huisarts sprak ik met een van mijn buren, een meisje van 17 jaar oud, die als moslim opgevoed was en weinig wist van het christelijk geloof. Zij woonde godsdienstlessen bij op school en moest leren over vormen en inhoud van het geloof. Zij zei: “Ik ben moslim. Ik...

Lees verder
6 jaar geleden

Ezechiël 33:5

Het geluid van de trompet Omdat over een lange periode van zware regenval de stand van de rivier die door de stad El Playon in Columbia stroomt in korte tijd zo snel rees, moesten de inwoners vluchten. Na enkele dagen echter was het water weer gezakt naar een erg laag niveau, zodat zij weer terug konden keren naar hun huizen. Eén inwoner dacht argwanend dat deze plotselinge kalmte een teken van een dreigende vloed moest zijn. Zouden massa’s stenen, modder en ontwortelde...

Lees verder
6 jaar geleden

Lezers schrijven: De noodzaak van bekering

“… maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen” (Lukas 13:3, 5) Vandaag verkondigen velen een uitgehold, verminkt evangelie. Een ‘veel-water-bij-de-wijnevangelie’. Een evangelie van vergeving zonder belijdenis. Een evangelie van verlossing zonder bekering. Echter, bekering is voor verlossing noodzakelijk. Zonder bekering geen verlossing. Waar bekering uitblijft, is verlossing uitgesloten. Lukas 12:54-13:5 bijvoorbeeld laat daarover geen enkele onduidelijkheid bestaan. Daarin worden we getuigen gemaakt van Christus’ gesprekken met Zijn Joodse tijdgenoten. Het blijken ernstige gesprekken. Immers, daarin worden...

Lees verder